Administrativ struktur

Org kart adm nordreisa.jpg

Kommunedirektør er kommunens øverste administrative leder. Kommunedirektøren leder arbeidet med å forberede saker for folkevalgte organer, og er ansvarlig for at disse er forsvarlig utredet. Kommunedirektøren har videre ansvar for å gjennomføre og iverksette politiske vedtak. Kommunedirektørens ansvar og myndighet er gitt i kommunens delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyret.


Kommunedirektørens ledergruppe består av 3 sektorledere, service– og personalsjef (rådmannens stedfortreder) økonomisjef og DMSleder. Sektorlederne har kommunedirektørens fullmakt innen sine ansvarsområder. Dette er nærmere beskrevet i kommunedirektørens administrative delegasjon.


Beredskap er tillagt service– og personalsjef i en koordinerende funksjon.


Kommunedirektørens ledergruppe består av 3 sektorledere, DMS-leder og 2 stabsledere. Disse har Kommunedirektørens fullmakt
innen sine ansvarsområder. Dette er nærmere beskrevet i kommunedirektørens administrative delegasjon.


Virksomhetslederne er ansvarlig for å lede sine respektive virksomheter, innen rammen av de fullmakter som er delegert fra
sektorleder. Dette innebærer at virksomhetsledere har den myndighet som er nødvendig for å sikre tjenesteområdets drift; både
når det gjelder personell, økonomi og fag. Der hvor det er opprettet avdelingsledere, er disse delegert personell og fag. Dette er
beskrevet i deres stillingsbeskrivelser.

Web levert av CustomPublish AS