Boligkontoret

Lån og tilskudd:

Boligkontoret administerer kommunale startlån, bostøtte og tilskudd, samt gir veiledning i Husbankens tjenestetilbud.

Boligsosial handlingsplan for Nordreisa kommune er utarbeidet og godkjent av kommunestyret i september 2002. Mål for handlingsplanen er :

  • Å gi tilstrekkelig hjelp til å skaffe bolig til unge og vanskeligstilte
  • Øke informasjonen om kommunens og Husbankens økonomiske virkemidler.
  • Bidra til etablering av en samordnet rådgivertjeneste for vanskeligstilte i Nordreisa kommune

Nordreisa kommune har ingen boliger eller leiligheter til leie, for leie av bolig kontaktes stiftelsen Nybo på telefon 77 76 59 55

Bostøtte:

Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som administreres av Husbanken og kommunene.Formålet med ordningen er å hjelpe husstander med lave inntekter og høye boutgifter til å etablere seg og bli boende i en god bolig. Søknadsfrist er den 25. hver måned.

For å få bostøtte må du eller en i din husstand være støtteberettiget. I tillegg stilles det som hovedregel visse krav til boligen din. Er krav til støtteberettigelse og bolig oppfylt, er det forholdet mellom boutgifter og inntekter for husstanden som avgjør om det blir innvilget bostøtte. Uansett hvor høye boutgiftene er, kan du ikke få bostøtte hvis husstandens inntekt er høyere enn fastsatte inntektsgrenser. For å få vite om inntektsgrensene, ta kontakt med kommunen.

Søkes elektronisk ved å gå inn på Husbakens nettside: http://www.husbanken.no/bostotte/slik-soker-du/  eller sendes Nordreisa kommune, pb 174, 9156 Storslett med all nødvendig dokumentasjon. Frist: den 25. i hver måned.

 

Kontorsted: Rådhuset, servicetorget, to dager i uken (tirsdager og onsdager kl 10:00 - 14:00). Tlf 77 58 80 14.

Mer informasjon finner du på husbanken.no.

Web levert av CustomPublish AS