Hjemmetjenester

Kommunens hjemmetjenester er hjemlet både i "Lov om helsetjenesten i kommunene" og "Lov om sosiale tjenester"

Dette er døgnkontinuerlige hjemmetjenester til eldre og funksjonshemmede og omfatter hjemmehjelp og hjemmesykepleie. Dette betyr hjelp i hjemmene til mennesker med sammensatte og spesielle behov. Her kan nevnes mennesker med psykisk utviklingshemming, mennesker med psykiske lidelser og andre funksjonshemminger. Brukerne er personer i alle aldre.

Målsetting: Yte tjenester som gjør at eldre og funksjonshemmede kan bo lengst mulig i sine hjem.

Her er ei liste over de viktigste tilbud som ytes:

  • Hjemmesykepleie - hjelp til pleie, observasjon og behandling for brukere som har en sykdom eller skade.
  • Hjemmehjelp - hjelp i hjemmene til brukere som trenger bistand til dagliglivets gjøremål.
  • Trygghetsalarm - utlevering av alarm direkte tilknyttet en alarmsentral. Brukerne bærer på seg en alarm som de kan trykke på ved behov for øyeblikkelig assistanse.
  • Matombringing - middag hjem til brukere som ønsker det.
  • Tekniske hjelpemidler - Utlån av tekniske hjelpemidler til brukere med sykdom eller skade.
  • Møteplassen - er et dagsenter med tilbud til mennesker med psykiske lidelser, åpent 3 dager pr. uke; mandag, onsdag og fredag. Huset rommer kontorer for psykiatrisk sykepleiere, bruktbutikk, ulike aktiviteter, i tillegg til at det brukes av Mental helse og andre lag og foreninger.

Kommunen disponerer i tillegg en del omsorgsboliger for mennesker med ulike behov. Omsorgsboligene er tenkt til eldre, mennesker med ulike funksjonshemminger eller psykiske lidelser. Disse omsorgsboligene tildeles etter søknad.

Hjemmetjenesten er inndelt i ulike soner, som hver ledes av en soneleder. Hjemmesykepleien har et utstrakt samarbeid med legetjenesten. Dersom du mener at du har behov for tjenester fra kommunens hjemmetjenester, kan du ta kontakt med soneledere for hjemmetjenester.

Har du behov for tjenester fra ulike instanser? Da har du kanskje behov og rett til en individuell plan? Klikk innom her for mer info.

Pleie- og omsorgstjenesten har base på Helsesenteret Sonjatun på Storslett. Tilbud om tjenester gis etter en faglig vurdering.

Avdelinga holder i 2. etasje på Helsesenteret Sonjatun.
Omsorgsleder: Bodil Mikkelsen
E-post:
bodil.mikkelsen@nordreisa.kommune.no

Henvendelse: Ekspedisjonen 77 58 81 30

Web levert av CustomPublish AS