Forskriften skal være en tilleggsforskrift til eksisterende forskrift om snøskuterløyper i Nordreisa kommune og foreslår at 19 vann langs eksisterende snøskuterløyper i Nordreisa kommune helt eller delvis kan åpnes for kjøring ut fra eksisterende snøskuterløype på islagt vann for å raste, jf. bestemmelsene i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a.

Merknader til forskriften sendes skriftlig til Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 Storslett eller på e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no, innen 1. mars 2016.

Høringsdokumenter: