Høring: Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder

Nordreisa kommune har gjennomført kartlegging og verdsetting av kommunens friluftslivsområder. Nå gjenstår kvalitetssikring av kunnskapsgrunnlaget gjennom en offentlig høring.

Ingressbilde VERDI

Om arbeidet med kartlegging og verdsetting:
Friluftslivskartleggingen er et landsomfattende prosjekt ledet av Miljødirektoratet, gjennom fylkeskommunene. Kartleggingsarbeidet ble i utgangspunktet fullført i 2014 tilknyttet kommuneplanen. Det ble imidlertid vedtatt at kartleggingen skulle behandles som et særskilt dokument, med egen høring, da kartleggingen ble møtt med skepsis av grunneiere, lag, og foreninger. Bak skepsisen lå frykten om at kartleggingen ville legge føringer/hindringer for utnytting av skogressurser eller mulighet for småkraftutbygging. Det må derfor påpekes at friluftslivskartleggingen med tekst og tilhørende kart ikke legger bindinger eller føringer av kartlagte områder, da friluftslivskartleggingen ikke er en plan, men et kunnskapsgrunnlag for kommunens saksbehandling, jfr. plan- og bygningsloven kap. 2 og naturmangfoldsloven § 8.

Kommunen har i år innhentet ytterligere kunnskap lokalt i ulike deler av kommunen for å sikre en mest mulig helhetlig kartlegging. Ut fra dette har saksbehandler m.fl. vurdert relevant informasjon, kartfestet arealene og gitt en beskrivelse av de ulike områdene. Hvert område/delområde er vurdert ut fra de 13 kriteriene satt i Miljødirektoratets veileder og fått en verdi. Friluftslivskartleggingen i sin helhet er gjennomført i henhold til Miljødirektoratets veileder. Et kort sammendrag av vurderingene er beskrevet i dokumentet Friluftslivskartlegging Revidert 2019 under.

Merknader til høringen
Merknader til kartleggingen sendes skriftlig til Nordreisa kommune, postboks 174, 9156 Storslett eller på e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no, innen 03.11.2019

Kartleggingsdokumenter

 

 

Web levert av CustomPublish AS