Hva er økologisk Landbruk?

Økologisk Landbruk

Økologisk landbruk bygger på naturen sine primisser. Det er en egendefinert driftsform eller produksjonsmetode som det er fastsatt minstekrav til. Driftsformen stimulerer til samspill mellom jord, mikroorganismer, planter, dyr og mennesker. Prinsippene for økologisk landbruk ligger i de 4 begrepene: Helseprinsippet, Økologiprinsippet, Rettferdighetsprinsippet og Varsomhetsprinsippet.
unknown

Før produktet kan omsettes som økologisk, må høstearealet og produksjonsdyrene gjennom en karenstid. I denne tidsperioden skal reglene for økologisk plante- og husdyrproduksjon følges, men prosuktene kan ikke omsettes som økologiske. EN karenstid er nødvendig for å redusere uheldige ettervirkninger fra tidligere bruk av bl.a. kjemiske/syntetiske plantevernmidler. En gradvis omlegging, skifte for skifte, er ofte det mest hensiktsmessige. (Kilde: mattilsynets veileder B, 2009)

Hvem har hvilket ansvar

Debio

Debio kontrollerer og godkjenner økologisk produksjon i Norge i henhold til regelverket. I tillegg kommer egne, privatrettslige regelverk for områder som ikke er regulert av EU eller økologiforskriften, for eksempel skogbruk. Debio garanterer for at Ø-merkede varer er produsert på en miljøriktig og bærekraftig måte. Alle virksomheter som produserer, foredler, importerer, pakker om eller på annen måte håndterer uemballert vare skal sertifiseres av Debio. Det betyr at for å få tilskudd for økologisk produksjon må en være medlem av Debio sin kontrollordning. >> www.debio.no

Mattilsynet

Mattilsynet har tilsynsansvar for økologisk produksjon, foredling og salg av økologisk mat samt er ansvarlig for regelverket (EUs regelverk og økologiforskriften). Mattilsynet har imidlertid inngått avtale med Debio om gjennomføring av selve den praktiske kontrollen ute på gårdsbruk og i bedrifter. Debio rapporterer til Mattilsynet om resultatene av kontrollen. >> www.matportalen.no

Oikos

Oikos er fellesorganisasjonen for økologisk produksjon og forbruk. Medlemmene består av både produsenter og forbrukere. Oikos arbeider for å fremme målene og idégrunnlaget i økologisk landbruk og styrke det økologiske miljøet i Norge. Oikos driver produsentretta arbeid i tillegg til prosjekter som for eksempel demo av økomat i butikk og festivalrettede oppgaver. Oikos tar opp produsent- og forbrukerrettede spørsmål overfor myndighetene. De utgir bladet Ren Mat. >> www.oikos.no

Norsk Landbruksrådgiving

Norsk Landbruksrådgiving (NLR), tidligere forsøksringene, driver veiledningsprosjekt i forhold til omlegging til samt drift innen økologisk landbruk. Alle kan benytte seg av Gratis førsteråd (GFR), rådgivingsavtale og dyrkingsgrupper. NLR består av mange lokale medlemsorganisasjoner, Troms er dette Landbruk Nord og Tromsø og omeigen forsøksring som driver med rådgiving og forsøksvirksomhet. Medlemmer av NLR har tilgang på ennå flere tilbud. Utgir også fagbladet Økologisk Landbruk. >> www.lr.no

Bioforsk Økologisk

Bioforsk Økologisk er nasjonalt kompetansesenter for økologisk landbruk og mat tilhørende det statlige forsknings- og utviklingsinstituttet Bioforsk som eies av Landbruks- og matdepartementet. Driver med forskning og kunnskapsformidling, blant annet gjennom Agropub - nettside for økologisk landbruk >> www.bioforsk.no >> www.agropub.no

Statens Landbruksforvaltning

Statens Landbruksforvaltning (SLF) forvalter ulike tilskuddsordninger, har ansvar for markedsovervåkning av økologiske produkter og utarbeider oversikter over arealer, produksjon, foredling og omsetning. SLF har en rådgivende funksjon overfor Landbruks- og matdepartementet (LMD) i spørsmål knyttet til økologisk landbruk. >> www.slf.dep.no

KSL Matmerk

KSL Matmerk har ansvaret for å drive felles markedsføring av økologisk mat i Norge. KSL Matmerk utfører markedsrettede tiltak, har redaksjonsansvaret for okologisk.no, driver kampanjer for å øke forbruket av økologisk mat og koordinerer markedsaktiviteter for økologisk mat i Norge. Ren Glede - okologisk.no er signaturen og avsender av kommunikasjon fra KSL Matmerk når økologisk mat blir omtalt. >> www.okologisk.no

(Kilde: www.agropub.no hjemmeside for økologisk landbruk)

Web levert av CustomPublish AS