Institusjonstjenester

Kommunen har 3 sykehjem som er hjemlet i "Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Søknad om sykehjemsplass og avlastning sendes helse- og omsorgsleder. Søknadsskjema finnes også i venstre meny, under "Skjema A - Å, - Egensøknad helse- og omsorgstjenester"

SONJATUN SYKEHJEM

Gir tilbud om behandling, pleie, avlastning og rehabilitering og botilbudet er i form av langtidsopphold, korttidsopphold og dagplasser. Alarmsentralen for trygghetslarm betjenes herfra.

Målsetting: Sykehjemmet ønsker å gjøre den daglige tilværelsen så meningsfull, trygg og forutsigbar som mulig for pasientene. Man ønsker videre å tilby et opphold tilpasset den enkeltes fysiske og psykiske behov. I forhold til tilbud til dagpasienter og avlastningsplasser prøver en å utføre personrettede tiltak slik at pasientene blir i stand til å klare seg best mulig, i tillegg til at det fungerer som avlastning for familien. For tida er det ikke dagpasienter på sykehjemmet.

SONJATUN BO OG KULTURSENTER

Sonjatun bo og kultursenter gir tilbud om opphold, utredning, behandling og pleie til beboere med pleie- og omsorgsbehov. I tillegg til langtidsplasser, har en også korttidsopphold og avlastningsopphold.

Fra april 2017 er det etablert en avdeling for korttids- og avlastningsopphold på avdeling "Lillebo" med 5 plasser.

SONJATUN OMSORGSSENTER

Sonjatun omsorgssenter er spesielt tilrettelagt for aldersdemente og gir tilbud om opphold, utredning, behandling og pleie til denne gruppa. For tida gis tilbud om langtidsplasser ved institusjonen. Omsorgssenteret fungerer som en kompetansebase i kommunehelsetjenesten når det gjelder demens.

Målsetting: Omsorgssentert ønsker å gjøre den daglige tilværelsen så meningsfull, trygg og forutsigbar som mulig for den enkelte. Det blir tatt hensyn til den enkeltes fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov. Målet er at den enkelte pasient får anledning til å opprettholde mest mulig kontakt med det liv de levde før sykdommen.

GULENG AVLASTNINGSENHET

Avlastningsenheten er hjemlet i "Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)" og gir avlastning til familier med hjemmeboende funksjonshemmede barn og unge.

Målsetting: En ønsker å gi brukerne omsorg og tjenester ut fra individuelle behov med fokus på livskvalitet og ivaretakelse av den enkeltes interesser, alt dette i nært samarbeid med den enkeltes pårørende. Tjenesten skal være i samsvar med den enkeltes individuelle tiltaksplan, hvor også habiliteringsplan og rehabiliteringsplan inngår.

Stillingsbeskrivelse virksomhetsledere helse og omsorg

Web levert av CustomPublish AS