Klagemulighet på tjenester du mottar

Hvis du ikke er fornøyd med tjenestene - enten omfanget av dem eller måten de gis på kan du klage. Klagen skal sendes til dem som fatter vedtak, eller til dem du mottar tjenestene fra (for eksempel legen eller kommunen). Du kan også klage til Helsetilsynet i fylket der du oppholder deg, hvis du ikke er fornøyd med måten en helsetjeneste gis på. Hvis den du klager til, ikke gir deg medhold, kan du bringe klagen inn for et høyere organ. Nærmere informasjon om dette skal framkome av svaret på klagen din. Gir kommunen tjenester den ikke er lovpålagt, kan kommunen ha et eget klageorgan. Kommunen gir nærere opplysninger om dette.

Web levert av CustomPublish AS