Kommuneplanens arealdel er et verktøy som definerer hovedtrekkene i kommunens overordna arealbruk og som legger til rette for fremtidig arealbruk. Planområdet omfatter hele kommunen unntatt sjøarealene. Sjøarealene inngår i kystsoneplanen for Nordreisa og Skjervøy kommuner som er under utarbeidelse og forventes sendt på høring januar/februar 2014.

Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt i mars 2013, har lagt noen politiske føringer for hvordan man ønsker at Nordreisa skal utvikle seg. Kommuneplanens arealdel tar sikte på seg å realisere disse målene.

Kommuneplanens samfunnsdel vektlegger seks hovedutfordringer for Nordreisa-samfunnet frem mot 2025:

 • Endringer i aldersgrupper og konsekvenser av dette
 • Økt behov for tjenester
 • Rekruttering
 • Økonomisk balanse
 • Mange ute av arbeid
 • Høye forventninger til kommunen

For å nå kommunens visjon – «mot et åpent kunnskapssamfunn», har samfunnsdelen følgende hovedinnsatsområder:

 • Den store attraktivitetskonkurransen
 • Inkluderende lokalsamfunn – det åpne sted
 • Folkehelse – forebygging foran behandling
 • Økonomisk handlefrihet
 • Natur, miljø og klima

Hele planen er på ca. 700 sider, pluss alle originale innspill fra første høringsrunde, men det er ikke nødvendig for alle å lese hele dokumentet. Informasjon nedenfor kan hjelpe deg å finne det du leter etter, og gi en forklaring på dokumentenes funksjoner.

Arealplanen består av:

 • Planbeskrivelsen med vedlegg
 • Plankart
 • Planbestemmelser

Planbeskrivelsen: Beskriver hvordan arealdelen skal løse fremtidige utfordringer, hva arealene kan brukes til, hvordan vi definerer formålene og hva de ulike fargene på kartet betyr. Planbeskrivelsen sier noe om framtidig arealbehov i planperioden, og hvordan planen følger dette opp. Den forklarer også hvordan planen er bygd opp med konsekvensutredninger og areal-ROS (Risiko og sårbarhets analyse).

Plankartet: Viser hva som kan bygges ut og angir plassering i kartet. Hver type formål har sin egen farge. Nye områder har skarpe/mørkere farge, nåværende områder (gammel kommuneplan) har en litt blekere nyanse. For eksempel er arealer avsatt til boligbebyggelse gule. De hvite områdene med svart skravur viser reguleringsplaner som skal fortsette å gjelde i ny planperiode. Kartet er juridisk bindene.

Planbestemmelsene: Planbestemmelsene gir bestemmelser til områdene i plankartet, og er det verktøyet som kommunen bruker når vi behandler plansaker, byggesaker og spørsmål om deling av enkelttomter, med mer. Planbestemmelsene er juridisk bindene.


Ditt innspill?

Hvis du leter etter et innspill som du har gitt, og du ikke kan finne det i plankartet, kan du gjøre følgende;

 1. Sjekk i innspillslista, Planbeskrivelsens VEDLEGG 2, om innspillet ditt ligger der.
 2. Finner du innspillet i innspillslista, kan du følge behandlingen av innspillet til neste nivå som er merknadsbehandlingen (VEDLEGG 6).
  • I innspillslista vil det stå om innspillet er sak for arealplan, eller ikke. Her vil det stå om saken skal konsekvensutredes, eller om innspillet er tatt ut av planen.
 3. Finner du innspillet i Merknadsbehandlingen, og det skal konsekvensutredes, ligger utredningen av innspillet i konsekvensutredningen (VEDLEGG 3).
  • I konsekvensutredningen finner du grundig analyse av tiltaket og omfang. Vurderingen er gjort i henhold til krav i Plan- og bygningsloven. Dette innebærer vurderinger om samfunnssikkerhet, naturmangfold, landbruk med mer.
  • Hvis innspillet er vurderes slik at det ikke skal tas med, står det en begrunnelse i dette dokumentet.
  • Noen arealer har gjennom konsekvensutredningen fått ekstra bestemmelser i planbestemmelsene, for å ivareta de hensyn som gjør tiltaket mulig å gjennomføre.

Det er viktig for oss, og deg, at du kommer med dine merknader nå. Merknader til høringsforslaget sendes skriftlig til Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 Storslett eller til postmottak@nordreisa.kommune.no innen 31. januar 2014.

I løpet av høringsperioden vil det bli avholdt åpne høringsmøter. Disse vil bli annonsert i forkant.

 

Kontaktpersoner for planen er:

Arne Samuelsen (Daglig leder, Nord-Troms Plankontor) arne.samuelsen@nordreisa.kommune.no, tlf: 957 01 264

Dag Funderud (Enhetsleder utviklingsavdelinga, Nordreisa kommune) dag.funderud@nordreisa.kommune.no, tlf: 77 77 07 63.

 

Vær oppmerksom på at det på grunn av ferieavvikling kan være noe vanskelig å få svar på spørsmål før i uke 2 (2014).


Oversikt over dokumentene og linker (klikk på blå tekst) til disse:

Kommuneplanens arealdel

Høringsbrev

Særutskrift fra driftsutvalget 9.12.2013

Planbeskrivelsen

Plankartet

Planbestemmelsene