Miljø,- plan og utviklingsutvalget

  • ansvarlig for en planmessig, rasjonell og økonomisk drift av tjenesteområdet.
  • ansvarlig for nødvendig samordning og samarbeid med andre berørte kommunale virksomhetsområder og med andre offentlige og private organer med samme eller tilgrensende arbeidsoppgaver.
  • ansvarlig for nye tiltak som følger av hovedplan vann og kommunedelplan avløp
  • ansvarlig for samordning i vassdragssaker etter vassdragsreguleringsloven, vannressursloven, energiloven og industrikonsesjonsloven.
  • Utvalget innstiller til kommunestyret i saker av vesentlig betydning.
  • laks og innlandsfiskemyndighet
  • viltmyndighet
  • saker innen landbruk
  • ansvarlig navnemyndighet i de tilfeller hvor staten ikke er navnemyndighet.
  • Hovedutvalget er vedtaksorgan på vegne av Nordreisa kommune for navn som fastsettes av Staten.

Medlemmer og varamedlemmer i miljø,- plan og utviklingutvalget 2015-2019

Faste medlemmer Varamedlemmer
Hilde Nyvoll (Ap) - leder                                          
1. Tore Elvestad (Ap)
Geir Tomasjord (Sv)                               
2. Kirsti Marit Steinlien (Sp)
Ola Dyrstad (Sp)                                              
3.
Karl Mattis Nyheim (Mdg)                               
4. Olav Rochne Erichen (Mdg)
 
5. Dagfinn Kristansen (Sp)
 
6. Linda Fjellheim (Ap)
   
Johanne Olaussen (H)                                   1. Tor Rasmussen (H)
  2. Bjarne Josefsen (H)
  3. Nadia Lilleng (H)
   
Per Håvard Steinsvik (partipolitisk uavhengig)                             1. Mona Lena Solvang (Krf)
  2. Eirik Kristiansen (Krf)
  3. Ingvild B Andersen (Krf)
   
Ragnhild Hammari (Frp)                                 1. Jonny Henriksen (Frp)
  2. Paul Pedersen (Frp)
 
 

 

Web levert av CustomPublish AS