Modellkommuneforsøket i Nordreisa kommune

I forbindelse med Regjeringens satsing på barn av psykisk syke og/eller barn av foreldre som misbruker rusmidler, er Nordreisa kommune en av 26 kommuner i landet som har fått stimuleringsmidler til økt satsing på barn i alderen 0-6 år.
liten-stor hånd

Bakgrunn for satsingen er ønsket om å utvikle gode modeller for en helhetlig, systematisk og langsiktig oppfølging av barna.

Målet er å styrke innsatsen gjennom utvikling og utprøving av tiltak ved å:

  • oppdage tidlig
  • forebygge
  • sette i verk tiltak

Modellkommuneforsøket startet i 2007, Nordreisa ble aktivt med i 2008 og varer frem til 2014. Stimuleringsmidlene som blir tildelt kommunen skal brukes til å videreutvikle kompetanse og endringstiltak tilpasset den definerte målgruppen, i et tverrfaglig og tverretatlig samarbeid, innenfor den eksisterende tjenestestrukturen.

I Nordreisa kommune er det ei tverrfaglig og tverretatlig arbeidsgruppe bestående av representanter fra: Barnevern, PPT, helsesøstertjenesten, rustjenesten, psykiatritjenesten, jordmortjenesten, legetjenesten,barnehage og BUP som jobber opp mot oppdraget kommunen har fått.

Arbeidsgruppa jobber blant annet med felles samtykkeskjema vedrørende barn, rutiner ved oppdaging og samarbeid rundt målgruppa, felles arenaer for tverrfaglig drøftinger er etablert, det har vært kjørt flere tverrfaglige opplæringsdager på tema, også i samarbeid med Senter for psykisk helse. Arbeidsgruppa deltar på Modellkommunenes fagkonferanser to ganger pr år.

Høsten -12 og våren - 13 skal alle fagtjenester i kommunen som jobber med målgruppa gjennomføre et opplæringsprogram i bruk av kartleggingsverktøy og samtalemetodikk i møte med gravide og småbarnsforeldre.

Erfaringer og tilbakemeldinger så langt fra fagenhetene er at det er større fokus på barna i målgruppa.


Elin Vangen
Familiesenteret, Rustjenesten
Koordinator for Modellkommuneforsøket i Nordreisa kommune
 

Web levert av CustomPublish AS