Nordreisa voksenopplæring og flyktningetjeneste

Nordreisa voksenopplæringssenter holder til i Sørkjosen, adr. Liveien 1, i lokalene til tidligere Sørkjosen skole.

Opplæringstilbud:

  • Norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere
  • Norskopplæring for arbeidsinnvandrere
  • Grunnskole for voksne (Søknadsfrist 1.mars)
  • Spesialundervisning for voksne
Ansatte:
Tittel Navn Tlf./mobil
Leder Odd-Arne Gabrielsen 775 88 371
Flyktningkonsulent Borghild Braastad 775 88 372
Lærer Britt Storslett  
Lærer Knut Sørensen  
Lærer /spes.ped Merete Kalseth  
Miljøarbeider Geir Tomasjord 480 15 170
 
Viktige henvendelser, bruk mobil 474 83 606 (flyktningetjenesten), arbeidsrom lærere 775 88 370 eller legg papir-kopi i hylla vår på servicetorget.

Norskopplæring for fremmedspåklige

Kort kan sies at arbeidsinnvandrere har plikt til minst 300 timer, hvorav 50 timer skal være samfunnskunnskap på et språk de forstår. Dette om de ønsker varig opphold i Norge. Undervisningen betales av den enkelte, evnt arbeidsgiver.

Øvrige har rett og plikt, om varig opphold ønskes. Innvandrere fra øvrige nordiske land unntatt. Disse 300 timer må gjennomføres i løpet av de tre første år i landet. Undervisningen er gratis. Norskopplæringen organiseres etter egen læreplan. Ta kontakt med skolen, om du ønsker norskopplæring.
 
Undervisningen er hjemlet i Introduksjonsloven.

Grunnskoleopplæring for voksne

Undervisning blir gitt etter søknad, og er gratis. Det er opp til den enkelte om eksamen er målet for opplæringen.

Du kan søke når som helst på året, men vi ønsker søknader for kommende skoleår inn til oss innen 1. mars. Tibudet er imidlertid ikke satt i verk i sin helhet i Nordreisa kommune. Inneværende år har vi tilbud i ett fag, engelsk, fire timer i uka.
 
Søknadskjema får det ved henvendelse til skolen eller Servicetorget.

Undervisningen er hjemlet i Opplæringslovens §4.a.1

Spesialundervisning

Undervisning blir gitt etter søknad, etter faglig vurdering fra PPT. Du kan søke når som helst på året, men vi ønsker søknader for kommende skoleår inn til oss innen 1. mars.
 

Undervisningen er hjemlet i Opplæringslovens §4.a.2.

Flyktningtjenesten

Tjenesten skal i hovedsak ta seg av, og koordinere, arbeid i forbindelse med bosetting av flyktninger i Nordreisa kommune. I 2008 ble seks personer bosatt, i 2009 ble 27 personer bosatt.

Arbeidet er hjemlet i Introduksjonsloven og Sosialtjenesteloven.
Web levert av CustomPublish AS