PPT for Nord-Troms - historie

Kjell Arne Follerås har beskrevet PPT for Nord-Troms sin historie:

Før august 1977 fikk Nordreisa, Kåfjord og Kvænangen dekt sine behov for PP-tjenester fra et stort Pedagogisk-psykologisk tjenestekontor i Tromsø. Dette kontoret omfatta 9 kommuner, fra Tromsø, Balsfjord og nordover. Fagpersonale derfra reiste ut til de nordlige kommunene ca 1 gang pr mnd, og besøkte da mange skoler og var i tillegg på hjemmebesøk.

I denne tida var BUP svært dårlig utbygd (fantes bare i Tromsø), og sosialkontorene var til dels dårlig bemanna. I august 1977 blei det så oppretta et avdelingskontor under dette store kontoret, og avdelingskontoret blei lagt til Storslett. Personalet fikk lokaler i det nye Sonjatun helsesenter. Denne avdelinga skulle dekke kommunene Nordreisa, Kvænangen og Kåfjord. Det viste seg ikke alltid lett å skaffe stabil arbeidskraft til et slikt kontor, og gjennomtrekken var stor; det synes å ha vært fra 1-4 tilsatte på kontoret.
I februar 1978 kom Troms fylkeskommune med i samarbeidet.
 
Så – med virkning fra 1.1.1983 – sa Tromsø kommune opp avtalen med de andre kommunene/fylkeskommunen, med tanke på å etablere egen kommunal tjeneste. Kommunene Nordreisa, Kvænangen og Kåfjord, samt Troms fylkeskommune, oppretta da et interimstyre med den hensikt å forberede et eget PPT-kontor for disse kommunene. Dette interimstyret hadde sitt første møte i oktober 1982, og la opp rammene for det nye samarbeidet og det nye kontoret. Lokalene skulle være det samme som avdelingskontoret; Sonjatun helsesenter. Bemanningsplanen var slik:

  • 2 pedagogisk-psykologiske rådgivere
  • 0,5 stilling for sosionom
  • 0,5 stilling for logoped
  • 0,6 stilling for førskolelærer
  • 0,5 stilling for kontorfullmektig

Styrets første leder var skolesjef i Nordreisa, Bjørn Olsen.
 
Fra 1983 og fram til i dag har tjenestekontoret arbeid uten svært store endringer i rammene. I 1988 ville Helsesenteret Sonjatun bruke lokalene til andre formål, og PPT måtte flytte til IMO forretningssenter sentralt på Storslett. Der er kontoret i dag.
 
I år 2000 gikk staten inn med midler til styrking av bemanninga i PP-tjenesten generelt, og midlene blei fordelt til noen sentralt plasserte PPT-kontorer. Disse kontorene skulle da yte tjenester til distrikter som ikke fikk slik styrking. I Nord-Troms fikk kontoret på Storslett styrking med en stilling, og det blei da inngått en avtale om at kontoret skulle betjene Skjervøy kommune med et visst antall uker pr år. Omfanget av tjenesteytinga skulle reduseres gradvis, i og med at statstilskuddet gradvis skulle inn i rammeoverføringene. Tjenesteyting overfor Skjervøy kommune blei avslutta i 2009.
For PPT for Nord-Troms innebar dette en varig styrking, og kontoret har i dag en bemanning på fem fagpersoner.

Web levert av CustomPublish AS