Rutiner før henvisning til PPT

Norsk skole skal kunne legge tilrette for god pedagogisk opplæring for alle elever. De aller, aller fleste elever bør kunne få denne opplæringen innen rammene av ordinær opplæring på den skolen de går på. Før en elev henvises til PPT, skal skolen i de fleste tilfeller sikre seg at den har forsøkt å gi eleven tilpasset opplæring innen ordinære rammer.

Rutiner før henvisninger til PPT fra skoler:

  • Skolen kartlegger elevens faglige kunnskaper i de fagene skolen mener eleven har utfordringer som gjør at eleven ikke har rimelig utbytte av den ordinære opplæringen. Her brukes aktuelle prøver og kartleggingsmateriell, i tillegg til faglærerens faglige vurderinger. 
  • Saken legges frem og drøftes i ressursteam på skolen, eventuelt også i klasseteam. Sammen kan man her finne gode tiltak.
  • Skolen setter inn aktuelle tiltak innenfor rammene av ordinært tilpasset opplæring. Herunder er det viktig å drøfte elevens utfordringer med alle lærerne som har eleven og at tiltak settes inn i alle aktuelle fag.
  • Tiltakene må jevnlig evalueres og justeres.
  • Dersom en vurderer at eleven har større utfordringer enn de som kan avhjelpes innenfor rammene av ordinært tilpasset opplæring, skriver kontaktlærer en grundig pedagogisk rapport i samarbeid med aktuelle kontaktlærere. Denne drøftes med foreldrene og sammen vurderer skole og hjem om eleven bør henvises PPT. 
  • Rektor kvalitetssikrer at rutinene er gjennomført og skriver under på henvisning før den sendes.
Web levert av CustomPublish AS