Sykehjem - langtidsopphold

 • Generelt om tjenesten

  Alternativt navn

  Langtidsopphold sykehjem

  Beskrivelse

  Langtidsplass på sykehjem er for deg som trenger pleie og stell gjennom hele døgnet. Du må søke kommunen om plass på sykehjem. Før saken kan avgjøres, vil vi kartlegge dine ønsker og behov. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk.

  Hvis du oppfyller kriteriene for langtidsplass, har du rett til å få et skriftlig vedtak om dette, selvom det for øyeblikket ikke er ledige plasser.

  Får du tildelt sykehjemsplass, skal hjelpebehovet ditt fremgå av vedtaket.

  Målgruppe


  Kriterier/vilkår

  Kommunen skal ha en egen forskrift med kriteriene for tildeling av plass på sykehjem.

  Søknaden blir behandlet etter en individuell vurdering. Tildeling av langtidsplass avhenger av graden av hjelpebehov og antall tilgjengelige plasser på kommunens sykehjem.

  Pris for tjenesten

  Det foretas individuell beregning av egenandelen basert på beboerens inntekt. Størrelsen på egenandelen beregnes når inntekstopplysningene er sendt til helse- og omsorgsadministrasjonen.

  aaa
 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om langtidsopphold på sykehjem, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

  Skjema

  Egensøknad helse- og omsorgstjenester

  Vedlegg

  Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

  Søknaden sendes til

  Helse- og omsorgsadministrasjonen, Sonjatunvegen 21, 9151 Storslett.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Før saken kan avgjøres, vil vi kartlegge dine ønsker og behov nærmere. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Får du tildelt sykehjemsplass, skal hjelpebehovet ditt fremgå av vedtaket. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

  Det kan hende at det ikke er ledige plasser, selvom du oppfyller kriteriene for sykehjemsplass. I så fall får du et skriftlig vedtak fra oss om at du oppfyller kriteriene og du blir satt på venteliste.

  Dersom du allerede oppholder deg på institusjon, vil du bli kontaktet der.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til Fylkesmannen.

  Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.
   

 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2017-04-04 13:09
Web levert av CustomPublish AS