Trygghetsalarm

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Bor du alene og har behov for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner, kan du søke om trygghetsalarm. Trygghetsalarmen er knyttet til en vaktsentral, som formidler kontakt videre til hjemmesykepleien. Vaktsentralen eller kommunens personell rykker ut hele døgnet hvis alarmen går.

  Målgruppe

  Eldre, funksjonshemmede og andre som kan føle seg utrygge ved å bo alene.

  Kriterier/vilkår

  Det vil bli foretatt en individuell vurdering av søknaden om trygghetslalarm.

  Pris for tjenesten

  Trygghetsalarm har to priser, avhengig av inntekt. Se priser på kommunens hjemmeside under kommunale avgifter og betalingssatser. Prisene justeres årlig.

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Trygghetsalarm er ikke en lovpålagt tjeneste, men kan ytes hvis du har et hjelpebehov som gir rett til tjenesten etter helse- og omsorgstjenesteloven. Se helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2.

  Lover

  Forvaltningsloven
  Helse- og omsorgstjenesteloven

  Forskrifter

  Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om trygghetsalarm, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

  Skjema

  Egensøknad helse- og omsorgstjenester

  Søknaden sendes til

  Skjemaet finnes også tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Det kan skrives ut og fylles ut. Skjemaet leveres helse- og omsorgsadministrasjonen, Sonjatunveien 21, 9151 Storslett.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Vanligvis kommer vi på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Hjemmesykepleien
  Telefon:77 58 81 35
  Postadresse:Postboks 174 9156 STORSLETT
  Besøksadresse:Sonjatunvegen 21 9151 STORSLETT
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2017-03-31 14:19
Web levert av CustomPublish AS