SmåbåthavnSørkjosen_Planomriss-page-001 - Kopi_500x353.jpg

Planområdet er på ca. 39 dekar, hvorav ca. 12 daa ligger utenfor nordsiden av eksisterende fylling. Planen omfatter også industriarealet på østsiden av vegen til Sørkjosen renseanlegg. Alt landareal som inngår i planområdet er tidligere regulert i reguleringsplaner med plan ID 19421979_003 (Sørkjosen øst 3 – Havna Industriområde) og 19422001_007 (Renseanlegg Sørkjosen Endring Sørkjosen øst 3). I gjeldene reguleringsplaner er de regulerte arealene regulert til havneområde, vann- og avløpsanlegg, forretning/industri og vei. I kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune 2014-2026 er arealene satt av til småbåthavn, kombinert bebyggelse og anlegg, samt samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Et større kart finner du her.

Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for mer plass for småbåter i nærheten av eksisterende havneområde, samtidig som dette gir bedre plass til for yrkesfiskerne som benytter dagens havn. Arbeidet med planer om småbåthavn i Sørkjosen går flere år tilbake i tid da det viste seg at eksisterende havn fort ble fylt opp med fiskebåter og fritidsbåter. Dagens havn er en fiskerihavn og fortøyningsplassene langs moloen er forbeholdt fiskebåter/ båter for yrkesfiskere, men flere av disse båtplassene opptas av fritidsbåter pga. plassmangel i marinaene tilhørende Reisafjord Båtforening. Flere båteiere har søkt plass i andre havner. Vi har hatt – og har yrkesfiskere som har båter i andre havner pga. plassmangel i Sørkjosen havn. Planen er i tråd med kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune 2014-2026.

Konsekvensutredning er vurdert, men kommunen har konkludert med at planen ikke faller inn under vilkårene for en slik utredning.

Tiltakhaver og forslagsstiller er Nordreisa kommune. Kommunen står også for utarbeidelse av planen. Reguleringsplanen omfatter kun eiendom hvor kommunen er grunneier.

Naboer til planområdet blir varslet direkte med brev.

Merknader til oppstartsvarselet sendes skriftlig til: Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 Storslett eller postmottak@nordreisa.kommune.no innen 1. september 2014.

Nærmere informasjon om planarbeidet kan fås ved henvendelse til kommunen.