Institusjonstjenester

Nordreisa kommune har 3 sykehjem som er hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mm. Sykehjemmene har både langtidsplasser og korttidsplasser. Søknad om plass på sykehjem søkes på eget skjema, og finnes til venstre i menyen under "Skjema A-Å, -Egensøknad helse- og omsorgstjenester.

 

SONJATUN SYKEHJEM

Gir tilbud om behandling, pleie, avlastning og rehabilitering og botilbudet er i form av langtidsopphold, korttidsopphold og dagplasser. Alarmsentralen for trygghetslarm betjenes herfra.

 

SONJATUN BO OG KULTURSENTER

Sonjatun bo og kultursenter gir tilbud om opphold, utredning, behandling og pleie til beboere med pleie- og omsorgsbehov. I tillegg til langtidsplasser, har en også korttidsopphold og avlastningsopphold.

Fra april 2017 er det etablert en avdeling for korttids- og avlastningsopphold på avdeling "Lillebo" med 5 plasser.

 

SONJATUN OMSORGSSENTER

Sonjatun omsorgssenter er spesielt tilrettelagt for aldersdemente og gir tilbud om opphold, utredning, behandling og pleie til denne gruppa. For tida gis tilbud om langtidsplasser ved institusjonen. Omsorgssenteret fungerer som en kompetansebase i kommunehelsetjenesten når det gjelder demens.

Målsetning for alle 3 sykehjemmene:
Sykehjemmene ønsker å gjøre den daglige tilværelsen så meningsfull, trygg og forutsigbar som mulig for pasientene ut fra individuelle behov og ressurser, alt dette i samarbeid med pasienten selv og pårørende. Tjenesten skal være i samsvar med med den enkeltes tiltaksplan, der behov og ressurser beskrives. 

 

GULENG AVLASTNINGSENHET

Avlastningsenheten er hjemlet i "Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)" og gir avlastning til familier med hjemmeboende funksjonshemmede barn og unge.

Målsetting: En ønsker å gi brukerne omsorg og tjenester ut fra individuelle behov med fokus på livskvalitet og ivaretakelse av den enkeltes interesser, alt dette i nært samarbeid med den enkeltes pårørende. Tjenesten skal være i samsvar med den enkeltes individuelle tiltaksplan, hvor også habiliteringsplan og rehabiliteringsplan inngår.

Stillingsbeskrivelse virksomhetsledere helse og omsorg

Web levert av CustomPublish AS