Kommunal vigsel

Fra 1. januar 2018 overføres ansvaret for å gjennomføre borgerlige vigsler fra tingrettene til kommunene. Lovendringen innebærer at vigselsmyndigheten overføres fra tingretten til ordfører og varaordfører.

All kommunikasjon om vigsel er til orientering unntatt offentlighet.

Prøvingsattest og skjema til Folkeregisteret
Før dere gifter dere må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Det betyr at dere må sende inn en del papirer til dem. Behandlingstiden hos Skatteetaten er 2-3 uker, så vær ute i god tid før bryllupet.
Les mer hos skatteetaten.

For å inngå ekteskap i Norge, må det først vurderes om ekteskapsvilkårene er oppfylt. Dette kalles prøving av ekteskapsvilkårene, og gjøres av folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor. På bakgrunn av prøvingen, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder fra utstedelse. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.

Hvor og når kan vi gifte oss?

Vigsling utføres i utgangspunktet på hverdager innenfor kommunens normalarbeidstid mandag - fredag fra kl 8-15. Kommunale vigslinger kan etter avtale med vigsler finne sted på andre dager eller andre tidspunkt.

Vigselstidspunktet fastsettes etter forutgående dialog mellom brudefolket og vigsler. Avtale om vigsling skal normalt skje 2 måneder i forveien, men kan ved særlige grunner avtales på kortere varsel.

For perioden 1. juni – 30. august er fristen 20. mai.

Seremonien vil som utgangspunkt foregå på Rådhuset eller Halti kultursenter, Kulturscenen/seremonirom

Hvordan bestille tid for vigsel?
Du kan bestille tid før vigsel ved å bruke elektronisk skjema

Du kan også henvende deg til Nordreisa kommune på telefon 77 58 80 15, e-post: postmottak@nordreisa.kommune.no , eller komme innom servicetorget på Rådhuset.

 

Hvor raskt kan vi gifte oss etter å ha levert original prøvingsattest?
Dere kan tidligst gifte dere tre dager etter at vi har mottatt prøvingsattesten fra folkeregisteret. Vi bekrefter ikke tidspunktet for vielsen før vi har mottatt denne. Attesten må være gyldig på vigselstidspunktet. På skjema for prøvingsattest kan dere velge om attesten skal sendes direkte til oss (vigsler) eller til dere (brudeparet). Velger dere det siste alternativet må dere selv sørge for at attesten blir levert inn på servicetorget senest tre dager før vielsen.

Hva koster en borgerlig vigsel?

  • Vigselstilbudet er gratis så fremt vigselen foregår på rådhuset eller Kulturscenen/seremonirom i ukedager innenfor kommunens normalarbeidstid.
  • En eventuell leie av andre lokaler bestilles og dekkes av brudeparet selv.
  • Kostnader til pynt, dekorasjoner, musikk eller andre kunstneriske innslag dekkes av brudeparet.
  • Reiseutgifter og kostnader for vigsler utenom fastsatt sted og /eller utenfor Nordreisa kommune og utenom kommunens normalarbeidstid dekkes av brudeparet.
  • Kostnadsdekning skal være avtalt på forhånd

Hvordan får jeg kopi av en gammel vigselsattest?
For vigsler gjennomført fra 1. oktober 2004 kontakter du Skatteetaten.

Kjønnsnøytral ekteskapslov
1. januar 2009 fikk Norge kjønnsnøytral ekteskapslov. Dette innebærer at personer av samme kjønn kan inngå ekteskap. Tidligere inngått partnerskap kan omgjøres til ekteskap ved søknad til Skatteetaten.

Vigsler i kommunal regi kan finne sted på:

Seremonien vil som utgangspunkt foregå på:
  1. Rådhuset
  2. Halti kultursenter, Kulturscenen/seremonirom
Vigselen kan foretas på sted brudeparet selv har valgt. Nordreisa kommune (vigsler) forbeholder seg retten til å godkjenne stedet for vielsen. Det forutsettes at kostnader ved et annet vigselssted enn Rådhuset eller seremonirom på Halti kulturscene dekkes av brudeparet.
Dersom brudeparet ønsker å vigsles utenfor kommunens grenser, men at vigsler skal være fra Nordreisa kommune, må dette organiseres av brudeparet selv. Brudeparet må dekke reiseutgifter for vigsler og andre merutgifter dette medfører for kommunen. Dette skal være avtalt på forhånd.
 

Fremmøte
Paret med følge må møte opp i god tid før avtalt tidspunkt for vigsel. Paret må vise original prøvingsattest og legitimasjon før seremonien starter. Har dere valgt at prøvingsattesten skal sendes direkte til vigsler trenger dere kun å vise legitimasjon før vigselen.

Vitner
To vitner må være tilstede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer paret har med seg. I unntakstilfeller kan Nordreisa kommune stille med ett av vitnene. Dette må avtales på forhånd.

Språk
Vielsen kan skje på norsk eller engelsk. For andre språk må brudeparet selv sørge for kvalifisert tolk. Dersom bruden trenger tolk, skal tolken ikke være i slekt/venn til brudgom og motsatt.

Om seremonien
Seremonien tar ca 10 minutter. Under seremonien blir formular for borgerlig vigsel lest opp. Deretter blir paret spurt om de vil ha hverandre til ektefeller. Til slutt undertegner paret, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen. Paret får etter dette en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest blir ettersendt fra folkeregisteret.

Ringer
Det er anledning til å sette på ringer under seremonien, men dere må gi beskjed om dette på forhånd, gjerne når dere bestiller tid for vigsel. Ringene settes på når vigsleren har erklært dere som ektefolk. Vigsleren sier fra når ringene kan utveksles.

Kunstneriske innslag og evt blomster
Ønskes det spesiell pynt, dekorasjoner, musikk og andre innslag må dette ordnes av brudeparet selv. Gi beskjed om dette på forhånd.

Fotografering
Fotografering og filming kan skje under og etter seremonien i forståelse med brudeparet.

Vigslere

  • Ordfører Hilde Nyvoll
  • Varaordfører Karl-Gunnar Skjønsfjell

Reglement for kommunale vigsler i Nordreisa kommune

Web levert av CustomPublish AS