Nye veinavn i kommunen

Nå er arbeidet med tildeling av offisielle adresser til alle adresseverdige bygg i kommunen ferdig. I uke 18 vil vi starte med å sende ut brev til alle husstander vest for Reisafjellet. De andre vil komme fortløpende.
Hus_liten

Når du har mottatt brevet fra kommunen, sjekk først og fremst at veinavn og husnr.  stemmer med vedtaket i kommunestyret. Dersom du har hus/bygning med flere leiligheter/lokaler med adkomst fra ulike ytre innganger, sjekk at hver enkelt inngang har fått tildelt eget husnr.
 

Brevet forteller hvilke veinavn og husnummer den enkelte huseier har fått, og i brevet beskrives det bakgrunn for prosjektet og prinsippene som er brukt ved nummertildelinga..

Kommunen har tildelt 66 ny veivavn. Disse ble vedtatt i sak 11/2011 Nye vegnavn i Nordreisa kommune  

Vi har mange lange adresseparseller (veier) i kommunen. Siden adressetildelinga skjer etter avstandsprinsippet, er det avstanden fra veien for adresseringen sitt startpunkt, gitt i nærmeste hele ti meter, som avgjør husnummeret. Det tildeles partallnummer på venstre side av veien og oddetallsnummer på høyre side av veien.  Eks, bor du på 1780 meter fra veiens start, får du husnummer 178.

Grunnen til at dette prinsippet blir er valgt i områder med sprett bebyggelse, er blant annet at det da alltid vil være ledige nummer å tildele nybygg langs veien, samtidig som en vet hvor langt en ca. må kjøre for å komme til rett avkjøring for huset/hytta.

Din nye adresse er registrert i Matrikkelen (Norges offisielle register for eiendommer). Andre offentlige etater henter adressen i dette registeret. Dette gjelder Posten, statlige etater, kommunen, telefonkatalogen med flere. Den nye adressen vil være aktiv om ca 3 uker.

Nummerskilt på huset er det huseier som er ansvarlig for å sette opp. Nærmere informasjon om dette ligger også ved utsendte brev.

Bestilling av husnummerskil skjer gjennom kommunen på tilsend bestillingsskjema

Skilting langs veg, Ny skilting langs Riksvegar/Fylkesvegar er Statens vegvesen sitt ansvar, og langs kommunale veger, kommunen. En håpar på å få gjort noe av dette i 2012 og resten i 2013.

Web levert av CustomPublish AS