Kompensasjon til private barnehager for refundert foreldrebetaling

Private barnehager skal motta kompensasjon for inntektsbortfall de har i forbindelse med foreldrebetaling i perioden barnehagen må holde stengt etter § 2 i midlertidig forskrift om barnehage. 

Barnehager som i perioden frem til og med 13. april 2020 har gitt tilbud til barn etter § 3 i midlertidig forskrift om barnehage, skal også motta kompensasjon jf. midlertidig forskrift om barnehage § 4.

 

Sørkjosen bhg

 

 Etter 13. april 2020 skal foreldre med barn som mottar tilbud betale for dette.

 

Kompensasjon gjelder ikke bortfall av kostpenger, og er begrenset oppad av maksimalgrensen for foreldrebetaling fastsatt av Stortinget, kr. 3 135,-. Inntektstapet skal også hensynsta eksisterende moderasjonsordninger.

 

Søknad om kompensasjon

Søknad om kompensasjon sendes Nordreisa kommune. Søknadsfrist: 30. mai 2020.

 

·       I søknaden må barnehagen dokumentere hvor mye man har i inntektsbortfall knyttet til foreldrebetalingen unntatt kostpenger

·       I søknaden må barnehagen bekrefte og dokumentere at foreldre ikke betaler/blir refundert for foreldrebetaling for periode det søkes for

 

Barnehagen skal benytte maler på udir.no som vedlegg til søknaden.

 

Reduksjon i kompensasjon

Dersom barnehagen foretar permitteringer av ansatte, eller av andre grunner har betydelig reduksjon i kostander under den pålagte stengingen, vil kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling i barnehage og ordinært kommunalt tilskudd til private barnehager avkortes. Det same gjelder om allerede innbetalt foreldrebetaling ikke refunderes de foresatte. Private barnehager som mottar tilskudd etter denne bestemmelsen, kan under stengingen ikke benytte ansatte til å drive annet inntektsgivende arbeid i virksomheten.

 

Rapportering:

Når pålagt stenging er opphevet skal barnehagene bekrefte til kommunen at de ikke har foretatt permitteringer i perioden, eller av andre grunner har hatt betydelig reduksjon i kostnader under stengingen. Private barnehageeiere skal også bekrefte at de ikke har benyttet ansatte til annet inntektsgivende arbeid.

Se udir.no for mer om ordningen, beregninger og maler for vedlegg til søknaden:

www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/kompensasjon-til-private-barnehager-for-refundert-foreldrebetaling-til-barnehager/

Web levert av CustomPublish AS