Årsmelding for 2020 er samlet for hele den kommunale virksomheten og består av kommunedirektørens kommentarer til drift og organisasjon, om organisering, styring, om medarbeidere og økonomiske resultat, om Nordreisa samfunnet og beskrivelser fra sektorer. Den viktigste hendelsen i 2020 var koronapandemien som har preget hele samfunnet vårt i året som er gått. Inn i 2021 preger dette fortsatt hverdagen. Pandemien viser at vi som kommune er tett vevd sammen med resten av verden, og pandemier og miljøutfordringer kjenner ingen grenser. Det er kun gjennom tett samarbeid og forpliktelser at vi kan finne fram til løsninger som sikrer at vi kan leve livene normalt igjen. 

Kommunedirektør Jan-Hugo Sørensen sier: "Jeg er stolt av de ansatte som i 2020 har stått på og medvirket til at vi ikke har blitt rammet i noe særlig alvorlig grad av pandemien. Vi har samtidig klart å levere gode kommunale tjenester på samtlige områder, på tross av begrensninger og strenge smitteverntiltak.

Vi har bevisst prioritert barn og unge, og vi har hatt barnehagene og skolene åpne omtrent hele tiden. Vi kan også være stolte av hvordan vi taklet nedstengningen av samfunnet i mars måned i 2020, hvor kriseledelsen (administrativ og politisk ledelse) raskt satte i verk ulike tiltak. Vi har også vært blant de kommuner som har prioritert informasjonsarbeid høyt, og kommunens ukentlige Facebook-sendinger har blitt veldig populær. Næringslivet i Nordreisa har i store trekk unngått alvorlige problemer som følge av pandemien, med unntak av reiselivsnæringen og noen enkeltbedrifter. Mange handels- og servicebedrifter melder om økt omsetning som følge av at innbyggerne har feriert og reist mindre, samtidig som mange av disse har handlet mere lokalt. Vi ser også at arbeidsledigheten snart er tilbake på et normalt nivå, og vårt NAV-kontor melder om positiv utvikling med hensyn til sosialhjelp."

Nordreisa kommune sitt driftsregnskap og investeringsregnskap for 2020 ble avlagt i balanse. I 2020 ble netto driftsresultat på 0,95 %, mot 2019 som ble avlagt med et negativt netto driftsresultat på -3,6 %. Kommunen har per årsskiftet kr 15,29 mill på disposisjonsfondet, kr 1,6 mill på utviklingsfond, kr 0,24 mill på miljøfond, og kr 6,1 mill på havbruksfondet. Samtlige av de overnevnte fondene anses for å være disposisjonsfond, og samlet utgjør det kr 23,3 mill.

OEftuLLJx 6IAAAAASUVORK 5CYII=

Nordreisa kommune hadde i 2020 et netto driftsresultat på 0,95 %. Kommunen har per årsskiftet kr 26,3 mill på disposisjonsfond inkludert havbruksfond, utviklingsfond og miljøfond.
 
Det har i 2020 vært økt fokus på økonomistyring i sektorene og kommunedirektøren har poengtert at kommunalsjefer og virksomhetsledere har ansvar for både fag/tjenesteyting, personale og økonomi. Kommunalsjefene har gjort grep for å oppnå budsjettbalanse og opprettholde stram styring av sektorenes tildelte økonomiske rammer. Innenfor økonomiområdet har det vært spesielt fokus på sektor for helse- og omsorg, hvor vi over tid har hatt ubalanse i driften. Det er denne sektoren som har størst utfordringer med å tilpasse driften slik at man holder seg innenfor budsjetterte rammer.
 
I 2020 oppnådde kommunen igjen budsjettbalanse med at driftsinntektene var høyere enn driftsutgiftene. Den negative utviklingen fra 2019 er i ferd med å snu, og fremover blir det viktig å opprettholde balansen mellom inntektene og utgiftene. Nye tiltak må finansieres innenfor eksisterende drift. Det er viktig at sektorene går gjennom driften for å finne effektive metoder å levere tjenester på. Spesielt innenfor de to største sektorene som er sektor for helse og omsorg og sektor for oppvekst og kultur er det viktig at driften løpende tilpasses demografiske endringer. Helsesektoren er trolig den sektoren der behovet for økt tjenesteproduksjon vil være størst i årene fremover.
 
Internt i organisasjonen ble det gjort mange grep for å få bedre kontroll på økonomien. Det ble gitt opplæring i regnskapsanalyse og regnskapsrapportering for virksomhetslederne. De månedlige rapporteringer fra virksomhetsledere til sektorledere og fra sektorledere til kommunedirektøren fortsatte. I rapporteringen skal det blant annet komme frem om lederne har kontrollert lønnsutbetalingene innenfor sitt ansvarsområde, økonomiske status med forklaring på avvik, samt utvikling og oppfølgning av sykefravær. Dette bidrar til at lederne må sette seg inn i regnskap og budsjett, og selv analysere hvorfor et avvik oppstår.
 
Kommunen tok i bruk det helhetlig styringssystemet Framsikt i 2020, og avla for første gang budsjett- og økonomiplan digitalt. Systemet blir i 2021 også tatt i bruk i forhold til virksomhetsplaner, rapportering og årsmelding. Det skal bidra til en rød tråd i styringssystemet til kommunen og bidra til bedre oversikt innenfor økonomistyringen. 
 
Økonomiavdelingen bør styrkes framover med hensyn til kapasitet og kompetanse innenfor internkontroll, økonomistyring og innkjøp. Kommunedirektøren vil i forbindelse med høstens budsjettbehandling komme med konkrete forslag i forhold til slik styrking av avdelingen.