Det er fastsatt forskjellige tidsfrister, alt etter sakstyper. For de minste og enkleste sakene, meldinger og enkle tiltak er fristen 3 uker. En overskridelse av fristen innebærer at arbeidet kan settes i gang. Vilkårene for å sette i gang tiltaket er at det fullt er i samsvar med byggereglene, dvs. kommunale planer, vedtekter og plan- og bygningslovens bestemmelser. Dersom tiltaket krever dispensasjon fra reglene kan det ikke fremmes som melding eller enkelt tiltak før dispensasjonen er innvilget etter særskilt behandling. Dersom det er gitt dispensasjon på forhånd kan tiltaket fremmes som melding eller enkelt tiltak.
 
Den som setter i gang arbeidene på bakgrunn av manglende tilbakemelding fra kommunen (etter fristens utløp) påtar seg et stort ansvar. Viser det seg at tiltaket er i strid med byggereglene, kan det føre til byggestopp og i verste fall pålegg om endring eller riving.
Kommunen løper liten risiko ved å overskride fristene, men bør gjennomgå saken før tidsfristen utløper for dermed å kunne luke ut mangler tidlig i prosessen. 
 
For de større tiltakene, rammesøknader og søknad i ett trinn, er fristen 12 uker. I slike saker kan ikke arbeidene igangsettes før skriftlig tillatelse foreligger, selv om fristen er overskredet.
Konsekvensen ved fristoverskridelse er at kommunen taper 25 % av gebyret pr. påbegynt uke.
 
Det er også fastsatt en rekke andre frister, bl.a. for forhåndskonferanse, midlertidig brukstillatelse, ferdigattest og uttaleser fra andre myndigheter. Ofte er byggesaken klar til behandling i kommunen, men andre myndigheters samtykke foreligger ikke. Arbeidstilsynets tillatelse er ofte det som mangler og bygningsmyndigheten har ikke lov til å gi tillatelse før deres samtykke foreligger.
Skjema brukes sammen med ovenforstående tekst.

 

Skjema for tidsfrister
Sakstype Gjeldende lov/forskrift Frist-lengde Sanksjon
Meldinger/sak uten krav om ansvarsrett Pbl. § 86a 3 uker Sett i gang
Meldinger/sak uten krav om ansvarsrett Pbl. § 81 3 uker Sett i gang
Meldinger/sak uten krav om ansvarsrett Pbl. § 85 3 uker Tiltak stå < 4 mnd kan igangsettes
Enkelt tiltak Pbl. § 95b 3 uker Tillatelse gitt
Ett- og totrinnssaker uten dispensasjon fra plan Ett- og totrinnssaker uten dispensasjon fra plan 12 uker Ett- og totrinnssaker uten dispensasjon fra plan
Igangsettingstillatelse Pbl. § 95a nr. 2 3 uker Sett i gang
Midlertidig brukstillatelse Pbl. § 99 nr. 2 og 3 1 uke Ta lovlig i bruk
Ferdigattest Pbl. § 99 nr. 1 2 uker Ta lovlig i bruk
Klagebehandling i kommunen i saker uten dispensasjon SAK § 23 6 uker Ingen
Klagebehandling i kommunen i saker med dispensasjon   Ingen Ingen
Klagebehandling hos Fylkesmannen hvis oppsettende virkning SAK 6 uker Ingen
Klagebehandling hos Fylkesmannen i alle andre saker   Ingen Ingen
Forhåndskonferanse SAK §23 2 uker Ingen