Revisjonen av den lokale forskrift om snøskuterløyper i Nordreisa kommune påbegynnes i den hensikt å innfri nye krav i den nasjonale motorferdselforskriftens § 4a. Etter endringer i det nasjonale regelverket for motorferdsel (motorferdselsloven og den nasjonale motorferdselsforskriften 4a). Disse endringene innebærer at det eksisterende løypenettet i Nordreisa må tas opp til ny revisjon og fastsettes på nytt i sin helhet innen den 19. juni 2021. Det er krav om at det skal fastsettes bestemmelser for bruken av løypene, herunder fartsgrenser og kjøretider. Det stilles krav til kommunene om merking av og informasjon om løypene, men kommunene gis også anledning til å kreve brukerbetaling til dekning av driftskostnader.

Kommunen kan ikke treffe vedtak om snøscooterløyper over en eiendom før grunneieren har samtykket til det. Kravet om å innhente samtykke gjelder overfor både private og offentlige grunneiere. Kommunen vil i kort tid etter annonsering og varsel om oppstart sende ut grunneieravtaler til den enkelte grunneier i kommunen hvor eksisterende skuterløype er fastsatt.

Motorferdselsforskriftens § 4a med tillegsdokumenter fra overordnet myndighet angir rammer for hvilke forhold som skal være vurdert i søknader om forskriftsendring, herunder også ny fastsettelse fastsettelse av eksisterende løyper. Det skal blant annet utredes om:

  • Friluftsområder
  • Naturmangfold
  • Støy
  • Kulturminner

En full oversikt av samtlige utredningskrav til kommunene kan du se her.

Nordreisa kommunes hovedmål med revideringen er å videreføre skuterløypene slik de er i dag ved å imøtekomme nye lovpålagte betingelser.

Medvirkning
Kommunen oppfordrer med dette publikum til å fremme skriftlige innspill til løypenettet. Det er ønskelig at eventuelle nye løypeforslag/justeringer av eksisterende løyper presenteres digitalt med tilhørende skriftlige beskrivelser. Innspill skal sendes per e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no eller per brev til Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 Storslett - innen 22.05.2020.

Dokumenter: