Arbeidsutvalg for arbeid med forskrift til folkevalgtes arbeidsvilkår

Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring i Nordreisa kommune
Henvisning til lovverk: Forvaltningsloven, Kommuneloven

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.09.2020
 
Vedtak:
I samsvar med forvaltningsloven §37 starter arbeidet med lokal forskrift om folkevalgtes rett til
godtgjøring i Nordreisa kommune.

Det opprettes et arbeidsutvalg, bestående av politikere fra hvert parti i kommunestyret.
 Partiene utnevner innen 01.10 en representant hver.
 Ungdomsrådet og eldrerådet skal også delta med en representant hver
Arbeidsutvalget velger selv leder. Arbeidsutvalget utarbeider lokal forskrift om folkevalgtes rett
til godtgjøring som sluttbehandles av kommunestyret i møte 15. 12.2020.
Sak- og arkivleder er sekretær for arbeidsutvalget.

 

  Oktober November  
Sakspapirer 12 2  
Referat etter møtet 12    

 

 

Web levert av CustomPublish AS