Bakgrunnen for saksutredningen og høringen er forventet nedgang i folketallet for barn i alderen 1-5 år i kommunen. Det vil bli behov for å tilpasse tilbudet om kommunale barnehager. Oppvekstadministrasjonen har utarbeidet et forslag om barnehagestruktur for perioden 2022-2031, som inngår i denne høringen.

Oppvekst og kulturutvalget vedtok 12.10.21 å sende sak om barnehagestruktur ut på åpen høring. Oppvekst og kulturutvalget vil behandle saken på nytt i november. Endelig behandling av sak om barnehagestruktur kommer i kommunestyret 16.12.21.

Alle som ønsker å sende inn høringssvar kan gjøre dette ved å bruke:

Høringsfrist: 9.november 2021

Vi ber om at høringsinnspillene merkes med «Høringssvar barnehagestruktur. Sak 2020/967.» Vi ber videre om at det fremkommer tydelig av uttalelsene om kommentarene er generelle og/eller om de knytter seg til de konkrete alternativene som foreslås. Høringssvar er i utgangspunktet offentlige etter offentlighetsloven. Høringssvarene vil bli publisert.