Nordreisa Barneverntjeneste

Telefonnummer: 775 88 226/960 95113 hverdager kl:08.00-15.30

Nord Troms Barnevernvakt: 417 06140  (kveldtid hverdager kl: 15.30-08.00,  helg fra og med fredag kl:15.30 til og med mandag kl:08.00 og øvrige hellidager)

Alarmsentralen for barn og unge tlf. 116 111

 

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Lyngsmark 2, 2. etasje, inngangen til venstre for hovedinngangen til Sparebank1 Nord Norge

Postadresse: Postboks 174, 9156 STORSLETT

Kontakte ansatte:

Leder: Ellen Pedersen tlf. 775 88210 mob. 417 06146

Adm. saksbehandler tilsyn: Renate Hammervoll tlf. 775 88202 mob. 404 35907

Sekretær: Tove Larsen tlf. 775 88226

Familieveileder: Kari Wara mob. 417 06118

Saksbehandler:

 • Maria Vang  tlf. 775 88203 mob. 474 61262
 • Kevin Tøllefsen  tlf. 775 88211 mob. 416 14154
 • Karina Nordberg  tlf. 775 88204
 • Lisa Løkkemo  tlf. 775 88206 mob. 979 62001
 • Helene Johansen  tlf. 775 88204 mob. 979 62002
 • Emilie Tingvoll Thomassen tlf. 775 88205 mob. 418 63259

 

Barneverntjenesten yter hjelp etter Lov om barneverntjenester, og skal følge med på de forhold barn og unge i våre kommuner lever under. Barneverntjenesten har barnets beste som styrende prinsipp, og skal først og fremst sette inn tiltak for at barn og foreldre skal kunne fortsette å leve sammen. Lovens formål er:

 • Å sikre at barn og unge som lever under forhold som skader deres helse og utvikling, for nødvendig hjelp og omsorg til rett tid
 • Å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår

Barneverntjenesten har et spesielt ansvar for individuelle, forebyggende tiltak overfor barn og barnefamilier som på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner, har særlige behov. Våre viktigste samarbeidspartnere er foreldrene. Individuelle tiltak kan være alt fra råd og veiledningssamtaler med foreldre til ulike hjelpetiltak i hjem og fritid. I de tilfeller der barn ikke kan bo hjemme, er samarbeide og hjelp til foreldrene særlig viktig for at barna igjen kan flytte hjem.

Barnevernet samarbeider med andre deler av hjelpetjenestene for å sikre barn / familier best mulig og samordnet hjelp. Barneverntjenesten skal medvirke til at barnets interesser ivaretas også av andre offentlige organer.

Nord Troms Barnevernvakt

Kommunene: Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord har en felles barnevernvakt for akuttsituasjoner.

Barnevernvakta er tilgjengelig mellom kl:15.30 og 08.00 på hverdager og hele døgnet i helger og på helligdager.

Alle kan varlse om en akuttsituasjon.  En drøftingssamtale betyr ikke at saken tas inn som en bekymringsmelding.  Drøftingssamtaler kan være anonyme i den forstand at barnevernvakta ikke vet hvem som tar kontakt eller hvem bekymringen gjelder.

 

Når bør jeg ta kontakt:

Ta kontakt dersom du selv blir utsatt for, eller kjenner til at barn eller unge utsettes for;

 • vold eller vitne til vold
 • seksuelle overgrep
 • foreldre som ruser seg
 • omsorgssvikt
 • andre straffbare forhold

 

Når du tar kontakt blir følgende vurdert:

 • Om situasjonen kan avhjelpes av råd og veiledning
 • Om situasjonen er alvorlig og det bør sendes meding til den kommunen barnet bor i
 • Om situasjonen er akutt og hjelp må iverksettes raskt

Barnevernvakta er barneverntjenestens akuttberedskap.

Primæroppgaven er å bistå barn, unge og familier i akutte situasjoner.  Alle tiltak barnevernvakta iverksetter, er hjemlet i lov om barneverntjenester.

 

Målgruppe

Lov om barneverntjenester gjelder for barn og unge i alderen 0-18 år som oppholder seg i kommunen. Tiltak kan videreføres med samtykke inntil fylte 23 år. I tillegg har barneverntjenesten ansvar for enslige mindreårige flyktninger bosatt i kommunen.

Henvendelser / meldinger til barneverntjenesten

Dersom du ønsker råd og veiledning fra barnevernet, kan du kontakte oss på telefon for en anonym og uforpliktende samtale. Ved eventuell bekymring for et barn, en ungdom eller en familie, kan du melde din bekymring til barnevernet enten muntlig eller skriftlig. En melding til barneverntjenesten er informasjon om at et barn kan ha det vanskelig.

Barneverntjenesten skal: 

 • Henlegge meldingen hvis den er åpenbart grunnløs
 • Starte undersøkelse dersom det er rimelig grunn til å anta at det er behov for hjelpetiltak
 • Henlegge meldingen hvis lovens vilkår ikke er oppfylt

Undersøkelse

Barneverntjenesten har inntil 3 måneder (i enkelte tilfeller 6 måneder) på å undersøke et barns situasjon og vurdere om det er behov for å sette inn tiltak i familien for å bedre barnets situasjon. Vi snakker da med foreldrene, barnet og kan innhente opplysninger fra offentlige instanser som barnehage, skole osv. Undersøkelsen skal i størst mulig grad gjennomføres i samarbeid med familien, og den skal ikke gjøres mer omfattende enn formålet tilsier.

Hjelpetiltak

De aller fleste tiltakene barneverntjenesten iverksetter, er tiltak i hjemmet for å bedre barnets hverdag. Det kan for eksempel være tiltak som råd og veiledning, tilsyn, økonomisk støtte til fritidsaktiviteter, støttekontakt, besøkshjem, barnehageplass, mødrehjem/familiehjem og plassering utenfor hjemmet. Barneverntjenesten har som mål å utvise fleksibilitet og kreativitet i opprettelsen av hjelpetiltak slik at det kan settes inn tiltak som ivaretar den enkelte families og det enkelte barns særlige behov for hjelp. Vi har fokus på å finne frem til tiltak som styrker familiens ressurser.

Hjemmebaserte tiltak

Barneverntjenestene i Nord-Troms samarbeider om å benytte hjemmebaserte tiltak i familier for å forebygge plassering av barn og ungdom. Formålet med tiltaket er å styrke samspill, kompetanse og ferdigheter hos foreldre / barn / ungdom og deres nettverk i nærmiljøet.

Omsorgstiltak

I noen tilfeller er det ikke tilstrekkelig at barneverntjenesten iverksetter hjelpetiltak i hjemmet for å bedre barnets situasjon, og barnet må plasseres utenfor hjemmet. Barnevernet fremmer forslag om omsorgsovertakelse for Fylkesnemnda, som kan vedta tvangstiltak i barnevernssaker. Det er Fylkesnemnda som har myndighet til å vedta omsorgsovertakelse og om barnet skal i fosterhjem eller institusjon etter en grundig gjennomgang av saken.

Atferdstiltak

En ungdom som har vist alvorlig og gjentatt kriminalitet eller har et vedvarende rusmisbruk, kan plasseres på institusjon enten ved samtykke eller tvang. Det er Fylkesnemnda som avgjør om det er grunnlag for tvangsplassering

Web levert av CustomPublish AS