Boligkontoret

Lån og tilskudd:

Boligkontoret administerer kommunale startlån, bostøtte og tilskudd, samt gir veiledning i Husbankens tjenestetilbud.

Boligsosial handlingsplan for Nordreisa kommune er utarbeidet og godkjent av kommunestyret i september 2002. Mål for handlingsplanen er :

  • Å gi tilstrekkelig hjelp til å skaffe bolig til unge og vanskeligstilte
  • Øke informasjonen om kommunens og Husbankens økonomiske virkemidler.
  • Bidra til etablering av en samordnet rådgivertjeneste for vanskeligstilte i Nordreisa kommune

Nordreisa kommune har ingen boliger eller leiligheter til leie, for leie av bolig kontaktes stiftelsen Nybo på telefon 77 76 59 55

Bostøtte:

Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som administreres av Husbanken og kommunene.Formålet med ordningen er å hjelpe husstander med lave inntekter og høye boutgifter til å etablere seg og bli boende i en god bolig. Søknadsfrist er den 25. hver måned.

For å få bostøtte må du eller en i din husstand være støtteberettiget. I tillegg stilles det som hovedregel visse krav til boligen din. Er krav til støtteberettigelse og bolig oppfylt, er det forholdet mellom boutgifter og inntekter for husstanden som avgjør om det blir innvilget bostøtte. Uansett hvor høye boutgiftene er, kan du ikke få bostøtte hvis husstandens inntekt er høyere enn fastsatte inntektsgrenser. For å få vite om inntektsgrensene, ta kontakt med kommunen.

Kontorsted: Rådhuset, servicetorget, åpen på onsdager fra kl 9-15. Tlf 77 58 80 14.

Mer informasjon finner du på husbanken.no.

Sjekk om du kan få bostøtte (lenke til http://www.husbanken.no/bostotte/hvem-kan-fa-bostotte/ )
På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

Søk bostøtte (lenke til http://www.husbanken.no/bostotte/slik-soker-du/ )

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

Meld fra om endringer (lenke til http://www.husbanken.no/bostotte/meld-fra-om-endringer/ )

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.

Klage på vedtak om bostøtte (lenke til http://www.husbanken.no/bostotte/slik-klager-du-pa-bostotte/ )

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket.   

Mer informasjon
Du finner mer informasjon om bostøtte på husbanken.no (lenke til http://www.husbanken.no/bostotte/). Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning.

Regelverk

Web levert av CustomPublish AS