Brannvern - Nordreisa brannvesen

VED BRANN RING 110

brannvesen_logo_100x139

Nordreisa brannvesen

Nordreisa kommune har et deltidsbrannkorps. Brannstasjon er lokalisert på hovedbrannstasjonen i Sørkjosen (gamle meieriet), sammen med kommunens anleggsavdeling.

Kontaktinformasjon:
Nils-Arnold Nilsen, brannsjef IKS
Telefon: +47 960 97 750 / 77 77 94 95
E-post: nils.nilsen@kvanangen.kommune.no

Pål Edvardsen, avdelingsleder beredskap
Telefon: +47 960 97 760
E-post: pal.edvardsen@kvanangen.kommune.no

Hjemmeside: Nord-Troms Brannvesen www.nordtromsbrannvesen.no

Organisering:
Nordreisa kommune er dimensjonert etter krav ihht. FOR-2002-06-26-729
Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen.
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-06-26-729

Oppgaver:
Enhetens hovedoppgaver fremgår av LOV-2002-06-14-20
Lov om vern mot brann, ulykker med farlige stoff og om brannvesenets redningsoppgaver.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20

Aktuelle linker:
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Lovdata - Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven)
Lovdata - Forskrift om kommunal beredskapsplikt
Brannvernuka
Restverdiredning (RVR)
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - Sikkerhet i hverdagen

Web levert av CustomPublish AS