Bygge garasje i Nordreisa kommune

På grunn av regler som kom 07/2015 i plan- og bygningsloven (pbl) og forskrift om byggesak (SAK10) har det skapt litt usikkerhet om hvordan regelverket fungerer. Dette gjelder for oppføring av frittliggende bygg på boligeiendom som er unntatt søknadsplikt. Av den grunnen lages denne artikkel om regelverk angående hvordan å bygge garasje på boligeiendom. Dette sammen med dispensasjonen som ble gitt i (06/2016) og kommuneplanens arealdel bestemmelser (12/2014).  

SØKNADSPLIKT:

Når må man søke om å bygge frittliggende garasje?

 • 0-50 m2: Tiltakshaver kan sette opp garasje og behøver ikke å søke kommunen. Maks mønehøyde er 4 m og maks gesimshøyde er 3 m.
 • 50-70 m2: Tiltakshaver kan søke om byggetillatelse uten ansvarsrett.
 • 70-100 m2: Ansvarlig foretak må søke om byggetillatelse.

For carport gjelder de samme reglene og er også unntatt søknadsplikt inntil 15 m2 som et tilbygg på hus. Tilbygg på hus kan tiltakshaver søke på inntil 50 m2.   

 

REGISTRERINGSPLIKT:

Frittliggende bygg eller tilbygg på hus er registreringspliktig, selv om det er unntatt fra søknadsplikt. Dette betyr at når et bygg er ferdigbygget, skal det innmeldes til kommunen. Det er egne skjema for dette under direktoratet for byggkvalitet sine sider: https://dibk.no/saksbehandling/byggsok/Byggesaksblanketter/

Bruk blankettnummer 5188 «Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt».

 

NABOVARSLING:

Granneloven må tas hensyn til når det bygges på en eiendom, også når det ikke er søknadspliktig. Men dette innebærer at det ikke trenges å sendes inn nabovarsling til kommunen når tiltaket ikke er søknadspliktig. Det holder å gå på døra til naboen og si ifra om at det skal bygges på eiendommen. Er tiltaket søknadspliktig skal nabovarselet sendes inn til kommunen.

 

PLANBESTEMMELSER:

Alle deler av kommunen er i en plan. Enten er det en reguleringsplan for en eiendom eller så er det kommuneplanens arealdel bestemmelser som gjelder. Det er disse bestemmelsene man skal forholde seg til.

Hva er din eiendom under? Sjekk kommunens gislinekart. Det finnes linker til disse under Nordreisa kommune → bolig og eiendom→ byggesak (Husk å gjøre dette på pc pga. programvare, ellers havner du under kommunekart). Reguleringsbestemmelsene er også under byggesak eller planlegging.

 

Kommuneplanens bestemmelser for garasje, under pkt. 2.2.8:        Garasjer- størrelser og plassering:

Garasjer skal bygges i en etasje

 • Kjeller (helt under bakkenivå) kan tillates. Kun utvendig adkomst til kjeller er tillatt.
 • Sokkel til garasje kan tillates der naturlig terreng gjør det mulig
 • Størrelse Frittliggende boliggarasjer skal ikke overstige BRA= 70 m2 i sentrumsområdene, samt i regulerte boligfelt i nærområdene til sentrum. Forøvrig er det maksimalt tillates BRA=100 m2.

Inntil kommunes vegnorm er vedtatt, gjelder følgende:

Avstand mellom garasje og senterlinje på adkomstvei skal være:

 • Portvegg mot vei= 8m
 • Portvegg fra vei= 6 m

Avstand mellom garasje og senterlinje på samlevegg: 10m uansett retning.

 

Visste du at de aller fleste reguleringsplanene i Nordreisa ble gitt dispensasjon fra og med 23.06.2016?

Det ble med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gitt dispensasjon i områder avsatt til boligbebyggelse for bygging av garasjer på inntil 70 kvadratmeter med gesimshøyde på maksimalt 3 meter og mønehøyde på maksimalt 5,5 meter.

Dispensasjonen gjelder for reguleringsplaner med nasjonal plan ID:

 • 19421979_001 Sørkjosen Vest A
 • 19421979_002 Sørkjosen Vest B
 • 19421979_003 Sørkjosen Vest C
 • 19421979_008 Sørkjosen Øst 4
 • 19421985_001 Boligområde Høgegga
 • 19421986_001 Boligområde Rovdas 1 og 2
 • 19421987_003 Sørkjosen Øst 3 - Havna
 • 19421988_001 Rotsundelv
 • 19421988_003 Boligområde Solbakken 2
 • 19421990_002 Bebyggelsesplan gnr. 13 bnr. 4 - Eldreboliger Sekstetten
 • 19421992_001 Storslett vest - Revidert
 • 19421992_002 Boligfelt Høgegga Eggatunet
 • 19421994_003 Sørkjosen Vest C ENDRING v Gartneriområdet
 • 19421995_001 Boligområde Sandbukt 2 Oksfjord
 • 19421995_002 Storslett vest – endring Fosseng/Gammen
 • 19421997_001 Storslett sentrum
 • 19421999_003 Boligområde Grendefelt Bakkeby
 • 19422000_001 Boligområde gnr 14 bnr 1 Olderskogen
 • 19422001_001 Boligområde gnr 5 bnr 1 Nordkjosen
 • 19422002_003 Storslett Vest - Endring / utvidelse felt S1 Blomstereng
 • 19422007_006 Boligområde gnr bnr "Ottotunet" Storslett Vest
 • 19422008_003 Boligområde 1942/43/104, 118 Storslett Vest. Heimgård
 • 19422009_004 Reguleringsplan for boligområde Rovdas 3

 

Det ble enstemmig vedtatt i miljø- plan og utviklingsutvalget den 23.06.16. PS 35/16

 

ANDRE TING SOM MAN MÅ TA HENSYN TIL:

Ved oppføring av garasje selv, medfører en plikt om å vite hvor man setter bygget og hva slags regler man skal følge. Eksempler på hva man må ta hensyn til:

 • Rør og ledninger på eiendom. Det er ikke lov å bygge over rør og ledninger på tomt. Tiltakshaver må vite hvor vann- og avløpsrør og annet ledninger går på tomt. Gravemelding skal anskaffes av kommunen.
 • Bygg nær hovedveier. Det er begrenset hvor nært man kan bygge E6, fylkesvei og kommunale veier. Det skal være 50m fra E6 og fylkesvei til bygg og 15 meter fra kommunal vei. Hvis det skal bygges nærmere enn dette skal det søkes om dispensasjon, enten hos kommunen eller Statens vegvesen. torsdag 20. juli 2017
 • Naturutsatte områder. Ligger området i rasfarlige områder eller andre konsekvensområder bør det kontaktes kommunen for videre prosess i saken.
 • Felleseie av eiendom. Der det er felleseie med flere boenheter på en eiendom, er det søknadspliktig uavhengig om det er under 50 m2.
 • Eiendomsgrensen: Det innebærer at det bygges 1 meter inn på egen tomt, uten at det skal ha noen konsekvenser for oppføring av garasje.
 • Brannregler: 2 meter fra beboelig bygg og 1 meter fra frittliggende bygg.
 • Utnyttelsesgrad av eiendom. Utnyttelsesgrad av eiendom er regulert i forhold til reguleringsplan/kommuneplan arealdel bestemmelser. Det kan måles enten i BYA eller BRA av eiendom, dette etter hva som er satt i reguleringsbestemmelser/ kommuneplan arealdel bestemmelser.
Web levert av CustomPublish AS