Priser og gebyrer for Nordreisa kommune 2021

Kommunale avgifter vann, kloakk, feiing, slam og renovasjon, priser inkl. mva

Tilknytningsavgifter
Tilknytningsavgift vann                                                        kr 8200
Tilknytningsavgift kloakk                                                     kr 8200
Tilknytningsavgift skal betales før tilkopling til vann og/eller kloakkledning skjer. Nordreisa kommune skal foreta selve tilkoplingen, og virksomheten Anleggsdrift må derfor kontaktes før tilknytningen skjer.
Årsgebyr vann
Årsgebyr vann fast kr 3898
Årsgebyr vann variabel, areal kr 19,90 pr m2
Årsgebyr vann variabel, vannmåler kr 19,90 pr m3
Salg av vann hentet i tankbil til ulike tjenester kr 35,20 pr m3
Årsgebyr kloakk
Årsgebyr kloakk fast kr 4580
Årsgebyr kloakk variabelt forbruk areal, BRA kr 22 pr m2 
Årsgebyr kloakk forbruk etter vannmåler kr 22 pr m3
Årsavgift for vann og kloakk vil løpe fra dato huset/bygningen tas i bruk  
Feiing og tilsyn
Feiing og tilsyn av fyringsanlegg, se eget regulativ for Brann Nord                  
Renovasjon, faktureres av Avfallservice AS
Slamtømming bolig  
Slam inntil 4 m3, tømming hvert år kr 2290
Slam inntil 4 m3, tømming hvert 2. år kr1145
Slam pr m3 (> 4 m3) kr 630
Ekstra tømming septik kr 3020
Ekstra tømming i perioden 01.11-30.04. kr 4529
Slamtømming fritidsboliger  
Tømming hvert 3. år kr 764
Tømming hvert 4. år kr 573
Gebyr manglende merking slamtank kr 703
Renovasjon  
Standardabonnement kr 4488
Miniabonnement kr 3650
Miniabonnement/kompost kr 3560
Storabonnement kr 6524
Fritidsabonnement kr 1142
Fritidsabonnement m/dunk kr 2489
Byttegebyr dunk kr 352
Kjøp av dunk kr 844
Hentegebyr dunk inntil 6 meter kr 1317

 

Gravemeldinger

Behandling av gravemeldinger kr 285

 

 

 

Arbeid som utføres etter bestilling på private vann-og avløpsledninger

Arbeid som utføres etter bestilling på private vannog avløpsledninger
Dagtid                                                                                       kr 881
Etter arbeidstid kr 1030
Dokumentasjon (minnebrikke) kr 128

 

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt
For eiendomsskatteåret 2021 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jmf eiendomsskatteloven §3 første ledd bokstav a
Ved utskriving av eiendomsskatt for 2021 nyttes en generell sats på 7 promille. For boliger og fritidsboliger nyttes en sats på 4 promille. 

 

Oppretting av matrikkelenhet (oppmålingsgebyr)

Arbeid etter matrikkelloven (lovens § 32, forskriftens § 16)

Oppretting av grunneiendom eller festegrunn
Areal fra 0-500 m2 kr 13306
Areal fra 501-2000 m2 kr 14675
Areal fra 2001 m2 -økning pr påbegynt daa kr 995
Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
Areal fra 0-500 m2 kr 13306
Areal fra 501-2000 m2 kr 14675
Areal fra 2001 m2 -økning pr påbegynt da kr 9725
Gebyr for oppmåling av uteareal pr eierseksjon
Areal fra 0-50 m2                             kr 6962
Areal fra 51-250 m2 kr 6962
Areal fra 251-2000 m2  kr 776
Areal fra 2001 m2 -økning pr påbegynt daa kr 995
Oppretting av anleggseiendom
Gebyr for oppretting av grunneiendom  
Volum fra 0-2000 m3 kr 14675
Volum fra 2001 m3 -økning pr påbegynt 1000 m3 kr 995
Registrering av jordsameie
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie, faktureres etter medgått tid kr 2575
Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforetning
I tillegg kommer kan det komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforetning   kr2575
Avbrudd i oppmålingsforetning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av fullført gebyrsats.

Grensejustering
Grunneiendom, festegrunn og jordsameie              
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m2). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veieller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.
Areal fra 0-250 m2                              kr 2650
Areal fra 251-500 m2 kr 4527
Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m3
Volum fra 0-250 m3                           kr 2650
Volum fra 251-500 m3 kr 4527
Arealoverføring
Grunneiendom, festegrunn og jordsameie              
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysning gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg-og jernbaneformål
Areal fra 0-250 m2                     kr 3859
Areal fra 251-500 m2 kr 7192
Arealoverføring pr nytt påbegynt 500 m2 medfører en økning av gebyret på  kr 995
Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum
Volum fra 0-250 m3                                                                  kr 3858
Volum fra 251-500 m3 kr 7192
Volumoverføring pr nytt påbegynt 500 m3 medfører en økning av gebyret på kr 995
Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatorbestemt ved oppmålingsforretning
For inntil 2 punkter                                                                      kr 2650
For overskytende grensepunkter, pr punkt kr 1019
Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatorbestemt ved oppmålingsforretning, eller klarlegging av rettigheter
For inntil 2 punkter kr 4505
For overskytende grensepunkter, pr punkt kr 1789
Gebyr for kartlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid  
Eierseksjonering, seksjoneringsbegjæring
Seksjonering 2-5 seksjoner                                         kr 8200
Tillegg pr seksjon – flere enn 5  kr 300
Tillegg ved befaring  kr 2300
Makspris pr sak  kr 15400
Reseksjonering 2-5 seksjoner  kr 8200
Tillegg pr seksjon – flere enn 5  kr 300
Tillegg ved befaring  kr 2300
Makspris pr sak  kr 15400
Ved avslag på seksjoneringssøknader beregnes 50 % gebyr                
Gebyr i henhold til eierseksjonslovens maksimalgebyr. Endring i rettsgebyret reguleres av Staten.(For 2020 er rettsgebyret 1172 kr
Privat grenseavtale
For inntil 2 punkter kr 2650
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde kr 1757
Billigste alternativ for rekvirent velges  
Urimelig gebyr
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et redusert gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.
Betalingstidspunkt
Kommunen har vedtatt at gebyret kreves inn forskuddsvis              
Forandring i grunnlaget for matrikkelføring av saker
Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret
Utstedelse av matrikkelbrev
Matrikkelbrev inntil 10 sider                       kr 236
Matrikkelbrev over 10 sider kr 480

 

Meglerpakke

Meglerpakke
Eiendomsmeglerpakke kr 1436
Skattetakst kr 112
Bygningsdata kr 183
Grunnkart kr 312
Grunnkart med naboliste  kr 367
Ledningskart kr 183
Målebrev kr 112
Godkjente bygningstegninger kr 587
Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest kr 479
Gjeldende planstatus med bestemmelser kr 321
Innsendte reguleringsplaner kr 182
Kommunale avgifter og gebyrer kr 182
Legalpant kr 112

 

Billettpriser kino

Billettpriser kino
Barnefilm kr 100
Ungdomsfilm kr 110
Voksenfilm kr 110
Prisene kan variere avhengig av filmbyrå, premiere med mer  

 

Billettpriser svømmehall

Billettpriser svømmehall
Voksne  kr 70
Pensjonister/studenter/uføre kr 40
Barn og unge under 16 kr 30
Klippekort  
Voksne                                                                          kr 300-2 klipp pr besøk
Pensjonister/studenter/uføre kr 300 -1 klipp pr besøk
Familie kr 300- 4 klipp pr besøk
Barn kr 200 -1 klipp pr besøk

 

Direktevarsling brannalarmer til Nordreisa brannvesen

Direktevarsling brannalarmer til Nordreisa brannvesen
Tilknytning direktevarsling  
Tilknytning direktevarsling brannalarm  kr 4809
Årsavgift direktevarsling høy sikkerhet kr 8629
Årsavgift direktevarsling middels sikkerhet kr 7818
Årsavgift direktevarsling lav sikkerhet kr 7066

 

Konsesjonssaker

Konsesjonssaker, jf forskrift om gebyr for behandling av konsesjon og delingssaker

Konsesjonssaker der kjøpesummen er under kroner 3 500 000
Behandlingsgebyr

 kr1500     
Konsesjonssaker der kjøpesummen er kroner 3 500 000 eller mer:  2 promille av kjøpesummen, max  kr 5000
I delingssaker der det medfører at erverver må søke konsesjon for å kunne overta eiendommen, vil det ikke bli krevd noe behandlingsgebyr i konsesjonssaken.
Det skal ikke kreves gebyr når det søkes om konsesjon fordi eieren ikke skal oppfylle lovbestemt boplikt.
Det skal betales ett gebyr for en eiendom, selv om det er flere erververe av samme eiendom.

 

Foreldrebetaling kulturskolen

Foreldrebetaling kulturskolen
Høstsemester kr 1078
Vårsemester kr 1304
Ti ukers kurs kr 585
Prisene kan variere avhengig av filmbyrå, premiere med mer  

 

Betalingssatser skolefritidsordningen

Betalingssatser skolefritidsordningen
Hel plass pr mnd., fra 10 timer eller mer pr uke kr 2315
Halv plass, inntil 9 timer pr uke kr 1736
Full plass med søskenmoderasjon kr 1160
Halv plass med søskenmoderasjon kr 868
Prisene er eks. kost. Det gis 50 % søskenmoderasjon  

Gratis SFO for elever på 5.–7. trinn med særskilte behov jf retningslinjer fra staten.

 

 

Fellingsavgift elg

Fellingsavgift elg
Voksen elg                                             kr 562
Elgkalv kr 331
Avgiften følger statlige reguleringer. Ved innlevering av Sett elg ved bruk av den elektroniske Settogskutt.no gis det en rabatt på 20%

 

Plasserings og beliggenhetskontroll

Godkjenning av plassering direkte i marken. For avmerking med tilhørende dokumentasjon:
Bare høydeplassering                                                          kr 1231
Horisontal og vertikal plassering av bygning  
Tiltak i tiltaksklasse 1 (med måleband uten koordinatfesting) kr 1212
Tiltak i tiltaksklasse 2 (koordinatfesting kr 4187
Der plassforholdene er trange eller beliggenheten til andre objekter må fastlegges før avmerkingen kan skje, kan gebyret fastsettes i forhold til brukte timeverk
Konstruksjon, anlegg og terrengendringer: gebyr etter brukte timeverk

 

 

Karttjenester

Kopi/utskrift av kartbase. For enkel strekutskrift av grunnkart eller rasterbase på papir uten plan, eiendoms-og annen registerinformasjon betales i henhold til tabellen under:
FKB                        Format A 1
FKB                kr 259         kr 344      kr 425    
Tilleggskopi kr 48 kr 62 kr 80
Utskrift m fylte flater      
Temakart         kr 344     kr 458  kr 524
For digitale kartdata kopiert direkte fra kartbasen og levert på CD eller E-post: kr. 180 og kr. 0,50 pr. kilobyte inntil rapporteringsplikt etter GEOVEKST forvaltningsavtale er nådd (for tiden kr. 770,00). Overskrides grensen beregnes gebyr i samsvar med forvaltningsavtalen. I tillegg kommer selvkost for CD er. 

 

Overføring gods Sørkjosen havn, Oksfjord- og Klubbenes havn

Overførselspris  
Vekt over 1,0 tonn kr 55 pr.tonn
Vekt 0 -500 kg kr 29,40 pr tonn
Vekt 500 -1000 kg kr 55 pr tonn
For større laster i bulk, direkte losset på bil pris på forespørsel  
Omregningsnøkkel 1m3 = 286 kg  
Overførselspris  
Volum 0 -0,5 m3 kr 46,80 pr kolli
Volum 0,5 -1,0 m3 kr 82,20 pr kolli
Volum over 1,0 m3 kr 82,20 pr kolli
Overføring arbeidsbrakker/husseksjoner under 9 meter kr 458
Overføring arbeidsbrakker/husseksjoner over 9 meter kr 571
Overføring containere inntil 6 meter kr 344
Overføring containere mellom 6 og 9 meter kr 458
Overføring containere over 9 meter kr 571
Overførselsprisen skal beregnes etter den måleenheten (vekt/m3) som gir høyeste enhetspris.
Vederlag for turistbåter som ligger til kai i Sørkjosen og benytter strøm kr 19pr døgn eks mva

 

Hjemmehjelp/praktisk bistand, trygghetsalarm, middagsombæring og institusjonsopphold

G-grense Nedre innteksgrense kr  Øvre innteksgrense kr  Egenandel pr mnd
1-2 G 0 Kr 202 706 kr          210
2-3 G Kr 202 707 Kr 304 059 kr       1 333
3-4 G Kr 304 060 Kr 405 412 kr       2 221
4-5 G Kr 405 413 Kr 506 765 kr       3 554
Over 5 G Kr 506 766         --- kr       4 443

Timepris praktisk bistand for de under 2 G, er 215, de resterende 444. Mottakerne av praktisk bistand betaler per time, maksimumsbeløpet per måned reguleres etter inntektsgruppa de er i. 

Trygghetsalarm

G-grense Nedre innteksgrense kr Øvre innteksgrense kr  Egenandel pr mnd
1-2 G 0 kr 202 706 kr 210
Over 2 G kr 202707        --- kr 278

Det kommer et tillegg på 100 kr per måned for kommunalt SIM-kortet i trygghetsalarmen

Middagsombringing

                                                            Pris Inkl transport Storslett-distrikt
Middag hel porsjon            kr105          kr 133-145
Middag redusert posjon kr 80 kr 105-120

 

Institusjonsopphold

Døgnopphold Dag eller nattopphold Fribeløp vederlag/egenbetaling
 kr 175              kr 95 kr 9000

Korttidsopphold på sykestua faktureres med tilsvarende som korttidsopphold på sykehjemmene. Enkelte takster (merket med rød farge) er med forbehold. Maksimumsbeløp reguleres av forskrift fra helse- og omsorgsdepartementet. Forskriften kommer hvert år rundt nyttår. Kommunene kan ikke sette en høyere pris enn det forskriften tilsier. Kommunestyret kan velge å fatte vedtak med forbehold eller at det fattes vedtak om at disse satsene følger forskriften. De øvrige satsene følger prisstigning på 2,5%.

Kopiering/laminering/andre tjenester -Servicetorget

Priser ved fakturering
Kopiering A4 kr 4 pr ark
Kopiering A3 kr 5 pr ark
Laminering A4 og A5 kr 6 pr ark 
Laminering A3 kr 8 pr ark
Andre tjenester  
Prosjektor leie (inntil 2 døgn) kr 250
Transparenter/spiraler kr 8 pr stk
Telefaks utgående/inngående  kr 10 pr ark
Telefaks utenlands kr 15 pr ark
Etablererprøven for styrer av serveringssted  kr 400
Kunnskapsprøve om alkohollovgivning for salgsbevilling kr 400
Kunnskapsprøve om alkohollovgivning for skjenkebevilling kr 400
Nøyaktig avgift for etablererprøven for styrer av serveringssted, kunnskapsprøve om alkohollovgivning for salgsbevilling og skjenkebevilling, fastsettes gjennom statlige forskrifter. 

 

Utleie av lokaler

KOMMUNEHUSET  
Utleie formannskapssalen, pr møte kr 288
Utleie kommunestyresalen, pr møte kr 565
NORDREISAHALLEN  
Timepris idrettshall 1/1 til trening, idrettslag barn inntil 16 år Gratis
Timepris idrettshall 1/1 til trening kr 141
Timepris idrettshall 1/3 til trening, idrettslag barn inntil 16 år Gratis
Timepris idrettshall 1/3 til trening kr 84
Timepris idrettshall 2/3 til trening, idrettslag barn inntil 16 år Gratis
Timepris idrettshall 2/3 til trening kr 113
Timepris idrettshall 1/3 privatskoler, Nord Troms vgs kr 97
Timepris idrettshall 2/3 privatskoler, Nord Troms vgs kr 141
Timepris idrettshall 1/1 privatskoler, Nord Troms vgs kr 198
Leie messer/utstillinger 1/1 hall pr.døgn   kr 12055
Turneringer ( f.eks Bakkeby-turn, håndballturn.) over 10 timer pr.dag kr 2269
Turneringer under 10 timer pr. dag = timepris pr. time  kr 141
Kulturarr. m/inntekter 1/1 hall pr.døgn  kr 6383
Kulturarr. m/inntekter 2/3 hall pr.døgn        kr 4255
Rigging i hall pr.døgn kr 991
Rigging 1/2 dag i hall (formiddag el. ettermiddag/kveld) kr 495
Leie av hall til dansearr. (dansegalla, romjulsball o.l.) pr.gang Prisen er inkl kafeteria kr 8506
Leie hall større møter 1/1 hall, (til bryllup kaf. i tillegg) pr.døgn kr 2268
Ved leie av idrettshallen til seriekamper tas det ikke leie for kantina.  
GARDEROBER:  
Leie garderober u/hall pr.time (pr stk) kr 113
MINIATYRSKYTEBANEN:
Skytebanen uten garderobe pr. time, barn inntil 16 år Gratis
Skytebanen uten garderobe pr. time kr 113
Skytebanen uten garderobe pr.dag, barn inntil 16 år Gratis
Skytebanen uten garderobe pr.dag kr 653
KAFETERIA:  
Leie av kafeteria pr.dag over 3 timer  kr 653
Leie av kafeteria under 3 timer  kr 215
Arrangement i kaf. pr. dag f.eks bingo, loppemarked, basar, private arrangement, inntektsbringende arrangement. kr 930
STORSLETT SAMFUNNSHUS  
Timepris gymsaltil trening, idrettslag barn inntil 16 år Gratis
Timepris gymsaltil trening kr 92
Leie avgymsal til dansearrangement inkl kjøkken kr3753
Leie avgymsal til teater, konserter o.l. inkl kjøkken kr2557
Leie avgymsal til konserter (småe) inkl kjøkken kr1206
Leie avgymsal møter, kurs, loppemarked (inkl kjøkken) kr1760
SVØMMEHALL  
Timepris svømmehall kr 938
Timepris svømmehall for idrettslag kr 138
Leie av badstu pr time   kr 193
SØRKJOSEN SKOLE  
Timepris, utleie av gymsal til trening, sangøvinger, etc kr 78
Utleie til private arrangement (bursdag etc.)  kr 336
Utleie av gymsal til inntektsbringende arr (loppemarked, basar etc) pr dag kr 558
Timepris, utleie av klasserom kr 78
MOAN -, STORSLETT-, ROTSUNDELVSKOLE OG OKSFJORD OPPVEKSTSENTER  
Timepris, utleie av gymsal til trening, sangøvinger, etc kr 78
Utleie til private arrangement (bursdag etc.)  kr 336
Utleie av gymsal til inntektsbringende arr (loppemarked, basar etc) pr dag kr 558
Timepris, utleie av klasserom kr 78
KANTINA KOMMUNEHUSET  
Utleie til private arrangement (bursdag etc.)  kr 336
HALTI  
KULTURSCENE Salen leies ut til en fast grunnpris. For inntektsbringende arrangement kreves det et tillegg tilsvarende 10 % av billettinntekter.                
Grunnpris*, inntil 4 timer for konferanser, møter mm kr1674
Grunnpris*, over 4 timer for konferanser, møter mm kr3348
Grunnpris*, ideelle organisasjoner kr1674
Grunnpris*, profesjonelle/kommersielle aktører  kr 4350
Prøvedag, pr time (tilpasses øvrig aktivitet i salen) kr 555
Driftsteknikker, prøvedag timepris kr 555
Driftsteknikker pr forestilling kr 3348
Driftsteknikker for konferanser, møter mm kr 1674
Utleie som seremonirom, begravelse og vielse Gratis
Utleie som seremonirom, andre seremonier kr 2234
ISHAVSSTUDIO  
Inntil 4 timer kr 280
Over 4 timer kr 555
HALLEN og KANTINE til arrangement  
Renhold ved arrangement i helger, pr dag kr 2167
Avlysning av arrangement Halti kulturscene senere enn tre uker før oppsatt arrangement kr 1000

*Grunnprisen inkluderer renhold, lån av bord og stoler, lån av amfi, tilgang til garderober, sidescener og salg av forfriskninger i halli forbindelse med arrangement. Leie av skrankeområde må avtales med Halti SA. Billettsalg til forestillinger i kulturhussalen skal foregå via eBillettDet kreves ikke leie fra Nordreisa kommunes egne virksomheter

Barnehage

Betalingssatser for barnehage
Hel plass -100 %                                                              kr 3230
80 % kr 2907
70 % kr 2584
60 % kr 2261
50 % kr 1938
Dagsats ved kjøp av enkeltdager kr 175
Prisen er eksklusiv kost. Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nr to og 50 % for barn nr tre og videre.

 

Kostpenger

320 kr pr.mnd 
Kan variere fra barnehage til barnehage.

Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredninger og bygge og delingssaker

Forskrift vedtatt med hjemmel i plan-og bygningsloven 2008 § 33-1 av Nordreisa kommunestyre den 15. desember 2011 i sak 71/11. Gjeldende fra 01.01.2012.

1 Fellesbestemmelser

1.1 Betalingsplikt: Det skal betales gebyr etter dette regulativ for de tjenester og oppgaver kommunen utfører innenfor teknisk-og utviklingsavdelingens myndighets-og ansvarsområde.

1.2 Beregningstidspunkt: Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på det tidspunktet fullstendig planforslag, søknad eller krav foreligger.

1.3 Faktureringstidspunkt og innfordring:Alle gebyr forfaller til betaling 14 dager etter fakturadato. Tidspunkt for fakturering av gebyret fremkommer under beskrivelsen av den enkelte type søknad eller planforslag. Der dette likevel ikke fremkommer skal det så langt som mulig benyttes forskuddsfakturering. 

Hovedkategorier faktura:

1. Forskuddsfaktura: Gebyr som faktureres før søknad er behandlet eller oppdrag er utført.

2. Etterskuddsfaktura: Gebyr som faktureres etter at vedtak er fattet eller oppdrag er utført.

Innfordring:

Ved for sen betaling påløper morarente, jfr. Lov om rente ved forsinket betaling, samt purregebyr, i henhold til gjeldende regler. Faktura som ikke blir betalt sendes til inkasso for tvangsinnfordring.

1.4 Gebyr beregnet på anvendt tid

For gebyr som ikke kan fastsettes på annen måte, eller skal beregnes etter medgått tid jf. regulativet, skal en bruke følgende timesatser for gebyrfastsettelsen:

A. Kontorarbeid Saksbehandler kr 930,-

1.5 Gebyr for sak som trekkes Når en tiltakshaver eller rekvirent er årsak til at en behandling av søknad blir avbrutt, skal det betales i forhold til det saksbehandlingsarbeidet som er lagt ned, minimum 50 % av beregnet gebyr. Normal mottakskontroll anses i denne sammenheng ikke som saksbehandlingsarbeid

1.6 Nedsettelse av gebyr Når særlige grunner foreligger kan avdelingsleder etter skriftlig søknad sette ned gebyret. Personlige/sosiale forhold regnes ikke som særlig grunn. Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

1.7 Klageadgang Gebyrfastsettelse i den enkelte sak i samsvar med regulativets satser, eller den fastsatte timesatsen, kan ikke påklages. Kommunens fastsettelse av gebyr etter medgått tid og/eller medgåtte utgifter, samt avslag på søknad om nedsettelse av gebyr, kan påklages til Fylkesmannen i Troms etter reglene i forvaltningsloven § 28. Klage på gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

2 Planforslag og konsekvensutredninger

2.1 Generelt ·Gebyr etter dette kapittelet faktureres forslagsstiller. ·Innfordringsmetoder går frem av pkt. 1.3 i kapittel 1. ·Ved betalingsmislighold kan kommunen innstille behandlingen av planen inntil gebyr er betalt.

2.1.1 Betalingstidspunkt for planforslag og konsekvensutredninger Gebyret for reguleringsplaner og konsekvensutredninger skal være betalt før saken legges ut til offentlig ettersyn, og for mindre reguleringsendringer før vedtak.

2.2 Fritak for gebyr

Følgende forslag til reguleringsformål er fritatt for arealgebyr: ·Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur som skal være til offentlig formål, jf. pbl. § 12-5 nr. 2, jf. § 12-7 nr. 14. Unntaket gjelder kun for den del som ikke skal bebygges. ·Friområder som skal være til offentlig formål, jf. pbl. § 12-5 nr. 3, jf. § 12-7 nr. 14. Unntaket gjelder kun for den del som ikke skal bebygges. ·Områder for naturvern, jf. pbl. §§ 12-5 nr. 5 ·Grav-og urnelunder, jf. pbl. § 12-5 nr. 1 ·Friluftsområder, jf. pbl. § 12-5 nr. 5 ·Vern av kulturmiljø eller kulturminne, jf. pbl. § 12-5 nr. 5, dersom bevaringshensynet er til hinder for ny arealbruk, eller arealutvidelser eller totalfornyelse (hovedombygging), eller dersom gebyret vil være til hinder for vurdering av bevaringsmessige aspekter.

2.3 Gebyrsatser for reguleringsplaner

Behandling av private planforslag som ikke krever konsekvensutredning kr 21 515
Behandling av private planforslag som krever konsekvensutredning kr 32 340
Reguleringsendring, etter pbl 2008 § 12-14 første ledd kr 19 688
Mindre reguleringsendringer, etter pbl 2008 § 12-14 andre ledd kr 7 980

2.4 Krav om levering av private detaljreguleringsforslag i digital form

All levering av private detaljreguleringsforslag til kommunen skal leveres i digital form, jfr Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealplan og digitalt planregister § 7.

2.5 KonsekvensutredningerFor planer som faller inn under Forskrift om konsekvensutredning (FOR-2009-06-26-855), skal det betales et tilleggsgebyr som tilsvarer 50 % av satsen for samlet reguleringsgebyr.

3. Bygge og delingssaker:

3.1 Generelt

Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på det tidspunktet fullstendig søknad foreligger. • Gebyr faktureres tiltakshaver forskuddsvis.• Alle gebyr forfaller til betaling 14 dager etter fakturadato. • Ved for sen betaling påløper morarente, jfr. Lov om rente ved forsinket betaling, samt purregebyr, i henhold til gjeldende regler. Faktura som ikke blir betalt sendes til inkasso for tvangsinnfordring. • Ved betalingsmislighold kan kommunen utsette å treffe vedtak om igangsettingstillatelse, midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest inntil fastsatt gebyr er betalt.

3.1.1 Reduksjon i gebyr Ved overskridelse av fastsatt saksbehandlingstidsfrist reduseres gebyret, jf pbl § 21-7, 1.ledd i.f.

3.1.2 Gebyr ved avslag • Dersom en søknad om tiltak fører til avslag, betales fullt gebyr i henhold til regulativet for vedkommende tiltak. • Dersom det innen tre måneder etter avslag fremmes ny eller revidert søknad om samme eller tilsvarende tiltak, reduseres nytt gebyr med 50 % av det gebyret som ble betalt ved første gangs behandling.

3.1.3 Gebyr beregnet på anvendt tidFor gebyr som ikke kan fastsettes på annen måte, eller skal beregnes etter medgått tid jf. regulativet, skal en bruke følgende timesatser for gebyrfastsettelsen: kr 930,-

3.1.4 Arealberegning Ved beregning av bruksareal -BRA (NS 3940) regnes summen av samtlige etasjers bruksareal, inklusiv kjeller, parkeringsareal og lignende.

3.1.5 Forhåndskonferanse For forhåndskonferanse, jf pbl § 21-1, beregnes ikke særskilt gebyr.

3.1.6 Gebyr for sak som trekkes Når en tiltakshaver eller rekvirent er årsak til at en behandling av søknad blir avbrutt, skal det betales i forhold til det saksbehandlingsarbeidet som er lagt ned, minimum 50 % av beregnet gebyr. Normal mottakskontroll anses i denne sammenheng ikke som saksbehandlingsarbeid.

3.1.7 Nedsettelse av gebyrNår særlige grunner foreligger kan avdelingsleder etter skriftlig søknad sette ned gebyret. Personlige/sosiale forhold regnes ikke som særlig grunn. Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

3.1.8 Klageadgang Gebyrfastsettelse i den enkelte sak i samsvar med regulativets satser, eller den fastsatte timesats kan ikke påklages.Kommunens fastsettelse av gebyr etter medgått tid og/eller medgåtte utgifter, samt avslag på søknad om nedsettelse av gebyr, kan påklages til Fylkesmannen i Troms etter reglene i plan-og bygningsloven § 15. Klage på gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

3.1.9 Reduksjon i gebyrpris ved bruk av elektronisk søknad i ByggSøk-bygning.Byggesøknader som leveres med hjelp av eByggesøk gis en rabatt på 10 % i forhold til gebyrsats

3.1.10 Overgangsbestemmelser For tiltak som i henhold til overgangsbestemmelser i ny plan-og bygningslov § 34-4 skal behandles etter tidligere regler, gjelder gebyrregulativ av 1.1.2010.

3.2. Tiltak som krever søknad og tillatelse, plan-og bygningsloven § 20-1 og § 20-2:

Nybygg bolig/fritidsbolig med sekundærleilighet
Bruksareal m2 Ett-trinns søknad   Ett-trinns søknad komplett Ramme-tilletelse   igangsettelses-tillatelse nr 1 Igangsettings-lillatelse nr 2
BRA≤250 kr 8888 kr 6236 kr 7982 kr 1777 kr 890
BRA˃250 kr 14443 kr 8700 kr 11194 kr 2487 kr 1246
Når garasje/uthus mm søkes samtidig med boligen, gis 50 % redusert gebyr for garasjen/uthuset
For heldigitale søknader levert gjennom ebyggesøk gis 10 % redusert gebyr
Bruksareal m2 pr boenh Ett-trinns søknad Ett-trinns søknad komplett Ramme-tilletelse igangsettelses-tillatelse nr 1 Igangsettings-lillatelse nr 2
BRA≤250 kr 5800 kr 4054 kr 5238 kr 1186 kr 594
BRA˃250 kr 8106 kr 5675 kr 7229 kr 1623 kr 811
For heldigitale søknader levert gjennom ebyggesøk gis 10 % redusert gebyr
Andre nybygg og tilbygg/påbygg/underbygg
Betales etter bygningens bruksareal BRA
0-50 m2 kr 3135
51-100 m2 kr 5919
101-200 m2 kr 16194
201-400 m2 kr 21218
401-600 m2 kr 32386
601-1000 m2 kr 39088
Pr m2 utover 1000 m2                                                           kr 39 pr m2
For plasthaller, ridehaller, rene lagerbygg o.l. over 200 m2 beregnes 50 % av satsene.Neste trinn benyttes når arealet overstiger 5 % av intervallgrensen.
Driftsbygninger
For driftsbygninger i landbruket under 1000 m² betales halvparten av satsene ovenfor, men minimum  kr 2494
Maksimum kr  9656
Terrengarbeider, anlegg o.l.: (+ anvendt tid) kr 984
Søknad om ansvarsrett pr. foretak BS § 9-1 kr 348
Søknad om personlig ansvarsrett som selvbyggerBS § 6-8 kr 635
Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt jfr pbl § 20-5, men som kommunen må registrere i matrikkelen jfr matrikkellovens § 4 kr 558
Ulovlig tiltak: Som for ny søknad + medgått ekstra tid  
Timepris når behandling etter medgått tid benyttes + pkt 1.4 og 3.1.3 kr 984
Tekniske installasjoner, oppføring, endring og reparasjon Pbl. § 20-1, f) kr 688
Endringssøknad pågående byggesak etter at tillatelse er gitt kr 688
Midlertidig brukstillatelse kr 1640
Bruksendring grunnbeløp + medgått tid Pbl. § 20-1, d), g) kr 984
Riving av bygg, mindre tiltak (Pbl. §§ 20-2 og 20-3) + medgått tid kr 984
Riving av bygg, søknadspliktig tiltak (Pbl. § 20-1) + medgått tid kr 984
Dispensasjonssøknader kr 3022
Søknad om areal til oppdrettsanlegg (nyanlegg) kr 11475
Søknad om areal til oppdrettsanlegg(endring av eksisterende) kr 5854
Avbrutt tiltak etter medgått tid min 50 % av beregnet gebyr kr 955 pr/t                   
Avviksbehandling pr avvik som skal følges opp kr 955 pr/t
Utslippstillatelse kr 2900

4. Ulovlige tiltak tilsyn

4.1 Tiltak i strid med plan-og bygningslovgivningen

4.1.1 For oppfølging av tiltak som utføres i strid med gitt tillatelse i medhold av pbl, skal det betales gebyr for medgått tid etter timesatsen fastsatt i pkt 3.1.3.

4.1.2 For oppfølging av tiltak utført uten tillatelse i medhold av plan-og bygningslovgivningen, skal det betales gebyr for medgått tid etter timesatsen fastsatt i pkt 3.1.3.

4.1.3 Ved søknad om godkjenning av et ulovlig tiltak, skal det betales to ganger gebyr iht regulativet for tilsvarende tiltak. Dersom søknaden er sendt uten forutgående oppfølging fra bygningsmyndighetenes side, eller søknad sendes innen 3 måneder etter at bygningsmyndighetene i brev fastslo at tiltaket er ulovlig, skal det betales 1 ½ ganger gebyr iht regulativet for tilsvarende tiltak. Dersom tiltakshaver ikke søker om å få godkjent et ulovlig oppført tiltak, skal det likevel betales ett fullt gebyr for tiltaket etter regulativets satser.

4.1.4 Gebyr etter pkt4.1.1. og 4.1.2. faktureres etterskuddsvis og dokumenteres med timeliste. Ved omfattende saker kan gebyr faktureres fortløpende. Gebyr etter punkt 4.1.3 faktureres når vedtak treffes, eller det er avklart hva tiltaket gjelder.

4.1.5 Faktura utstedes og sendes til tiltakshaver/hjemmelshaver.

4.2 Gebyr ved tilsyn

4.2.1 Generelt Gebyr for tilsyn i byggesaker er inkludert i byggesaksgebyret med kr. 542.-pr. sak.

4.2.2 Gebyr for sakkyndig bistand, pbl § 25-2, 2. ledd, betales etter medgåtte utgifte

5. Delingssaker

5.1 Deling av grunnareal etter pbl § 20-1 bokstav m, jf § 26-1

Jfr forskrift om gebyr for behandling av konsesjons-og delingssaker

Beskrivelse                                       Beløp 
Deling av hyttetomt eller tilleggsareal tileksisterende hyttetomt kr 2000
Deling av nausttomt, inkl. konsesjonsbehandling kr 2000
Resterende delingssøknader kr 1200
Saksbehandlingsgebyr iht dispensasjonssøknader kr 2420
Det skal betales et gebyr selv om søknaden gjelder fradeling av flere tomter eller parseller fra samme eiendom