Priser og gebyrer for Nordreisa kommune 2023

Kommunale avgifter vann, kloakk, feiing, slam og renovasjon, priser inkl. mva

Tilknytningsavgifter
Tilknytningsavgift vann                                                       kr 8200
Tilknytningsavgift kloakk                                                    kr 8200
Tilknytningsavgift skal betales før tilkopling til vann og/eller kloakkledning skjer. Nordreisa kommune skal foreta selve tilkoplingen, og virksomheten Anleggsdrift må derfor kontaktes før tilknytningen skjer.
Årsgebyr vann
Årsgebyr vann fastkr 4395
Årsgebyr vann variabel, arealkr 22,40 pr m2
Årsgebyr vann variabel, vannmålerkr 22,40 pr m3
Salg av vann hentet i tankbil til ulike tjenesterkr 40,60 pr m3
Årsgebyr for vann til skøytebaner og liknende, pr tilkoblingkr 116
Årsgebyr for vann til snøkanoner og liknende , pr tilkoblingkr 580
Kjøp av vann til lokale husstander uten abonnement, pr gangkr 696
Kjøp av vann til gårdsbruk uten abonnement, pr gangkr 1160
Gebyr for kommunal avlesning av vannmålerkr 580
Årsgebyr kloakk
Årsgebyr kloakk fast kr 4217
Årsgebyr kloakk variabelt forbruk areal, BRAkr 20,25 pr m2 
Årsgebyr kloakk forbruk etter vannmålerkr 20,25 pr m3
Årsavgift for vann og kloakk vil løpe fra dato huset/bygningen tas i bruk
Slam og renovasjon, faktureres av Avfallservice AS
Slamtømming bolig 
Slam inntil 4 m3, tømming hvert årkr 2453
Slam inntil 4 m3, tømming hvert 2. årkr1226
Slam pr m3 (> 4 m3)kr 675
Ekstra tømming septikkr 3235
Ekstra tømming i perioden 01.11-30.04.kr 4852
Slamtømming fritidsboliger 
Tømming hvert 3. årkr 818
Tømming hvert 4. årkr 614
Gebyr manglende merking slamtankkr 731
Renovasjon 
Standardabonnementkr 4832
Miniabonnementkr 3929
Miniabonnement/kompostkr 3929
Storabonnementkr 7022
Fritidsabonnementkr 1228
Fritidsabonnement m/dunkkr 3221
Byttegebyr dunkkr 380
Kjøp av dunkkr 908
Hentegebyr dunk inntil 6 meterkr 1419
Feiing og tilsyn 
Røykløp - årsgebyrkr 746
Røykløp - fresingkr 1300
Røykløp - filmingkr 1300
Røykløp - andre tjenester, ekstra inspeksjon av røyløp eller fyringsanleggkr 746
Feiing - fyrkjele og anbringerkr 3247
Feiing - lite illstedkr 746
Feiing - stort ildstedkr 1040

 

Gravemeldinger

Behandling av gravemeldinger kr 303

 

 

 

Arbeid som utføres etter bestilling på private vann-og avløpsledninger

Arbeid som utføres etter bestilling på private vannog avløpsledninger
Dagtid                                                                                       kr 881
Etter arbeidstid kr 1030
Dokumentasjon (minnebrikke) kr 128

 

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt
For eiendomsskatteåret 2023 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jmf eiendomsskatteloven §3 første ledd bokstav a
Ved utskriving av eiendomsskatt for 2023 nyttes en generell sats på 7 promille. For boliger og fritidsboliger nyttes skatteetatens beregninger med en sats på 4 promille. 

Oppretting av matrikkelenhet (oppmålingsgebyr)

Arbeid etter matrikkelloven (lovens § 32, forskriftens § 16)

Oppretting av grunneiendom eller festegrunn
Areal fra 0-500 m2 kr 14142
Areal fra 501-2000 m2 kr 15598
Areal fra 2001 m2 -økning pr påbegynt daa kr 1057
Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
Areal fra 0-500 m2 kr 14142
Areal fra 501-2000 m2 kr 15598
Areal fra 2001 m2 -økning pr påbegynt da kr 1057
Gebyr for oppmåling av uteareal pr eierseksjon
Areal fra 0-50 m2                             kr 3150 
Areal fra 51-250 m2 kr 3550
Areal fra 251-2000 m2  kr 5770
Areal fra 2001 m2 -økning pr påbegynt daa kr 750
Oppretting av anleggseiendom
Gebyr for oppretting av grunneiendom  
Volum fra 0-2000 m3 kr 15596
Volum fra 2001 m3 -økning pr påbegynt 1000 m3 kr 1057
Registrering av jordsameie
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie, faktureres etter medgått tid kr 2736
Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforetning
I tillegg kommer kan det komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforetning  kr 2736
Avbrudd i oppmålingsforetning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av fullført gebyrsats.

Grensejustering
Grunneiendom, festegrunn og jordsameie             
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m2). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veieller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.
Areal fra 0-250 m2                              kr 3150
Areal fra 251-500 m2 kr 5050
Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m3
Volum fra 0-250 m3                           kr 3550
Volum fra 251-1000 m3 kr 7100
Arealoverføring
Grunneiendom, festegrunn og jordsameie              
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysning gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg-og jernbaneformål
Areal fra 0-250 m2                     kr 4100
Areal fra 251-500 m2 kr 7645
Arealoverføring pr nytt påbegynt 500 m2 medfører en økning av gebyret på  kr 1058
Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum
Volum fra 0-250 m3                                                                  kr 5255
Volum fra 251-500 m3 kr 3005
Volumoverføring pr nytt påbegynt 500 m3 medfører en økning av gebyret på kr 1058
Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatorbestemt ved oppmålingsforretning
For inntil 2 punkter                                                                      kr 2816
For overskytende grensepunkter, pr punkt kr 1057
Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatorbestemt ved oppmålingsforretning, eller klarlegging av rettigheter
For inntil 2 punkter kr 4788
For overskytende grensepunkter, pr punkt kr 1902
Gebyr for kartlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid  
Eierseksjonering, seksjoneringsbegjæring
Seksjonering 2-5 seksjoner                                         kr 8716
Tillegg pr seksjon – flere enn 5  kr 319
Tillegg ved befaring  kr 2445
Makspris pr sak  kr 16369
Reseksjonering 2-5 seksjoner  kr 8716
Tillegg pr seksjon – flere enn 5  kr 319
Tillegg ved befaring  kr 2445
Makspris pr sak  kr 16369
Ved avslag på seksjoneringssøknader beregnes 50 % gebyr                
Gebyr i henhold til eierseksjonslovens maksimalgebyr. Endring i rettsgebyret reguleres av staten.For 2023 er rettsgebyret kr 1243.
Privat grenseavtale
For inntil 2 punkter kr 2816
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde kr 1867
Billigste alternativ for rekvirent velges.
Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid.
 
Urimelig gebyr
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et redusert gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.
Betalingstidspunkt
Kommunen har vedtatt at gebyret kreves inn forskuddsvis              
Forandring i grunnlaget for matrikkelføring av saker
Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret
Utstedelse av matrikkelbrev utenom oppmålingsforretning
Matrikkelbrev inntil 10 sider                       kr 175
Matrikkelbrev over 10 sider kr 350

Frister i saker som krever oppmålingsforretning

Frist for å gjennomføre og matrikkelføre oppmålingsforretninger er jfr. matrikkelforskriften § 18 satt til 16 uker. I Nordreisa kommune løper ikke tidsfristen i perioden 1. oktober til til 1. juni. Kommunen utfører likevel oppmålingsforretning uten ugrunnet opphold dersom de klimatiske forholdene ligger til rette for det. 

Meglerpakke

Meglerpakke - må bestilles via infoland.ambita.com 
Eiendomsmeglerpakke kr 1526
Skattetakst kr 119
Bygningsdata kr 195
Grunnkart kr 332
Grunnkart med naboliste  kr 390
Ledningskart kr 195
Målebrev kr 119
Godkjente bygningstegninger kr 624
Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest kr 509
Gjeldende planstatus med bestemmelser kr 341
Innsendte reguleringsplaner kr 193
Kommunale avgifter og gebyrer kr 193
Legalpant kr 119

 

Billettpriser kino

Billettpriser kino
Prisene fastsettes av filmbyrå og varierer med premiere med mer

 

Billettpriser svømmehall

Billettpriser svømmehall
Voksne  kr 73,-
Pensjonister/studenter/uføre kr 40,-
Barn og unge under 16 kr 30,-
Klippekort  
Voksne                                                                          kr 305,- 2 klipp pr besøk
Pensjonister/studenter/uføre kr 305,- 1 klipp pr besøk
Familie kr 305,- 4 klipp pr besøk
Barn kr 200,- 1 klipp pr besøk

 

Direktevarsling brannalarmer til Nordreisa brannvesen

Direktevarsling brannalarmer til Nordreisa brannvesen
Tilknytning direktevarsling  
Tilknytning direktevarsling brannalarm  kr 5111
Årsavgift direktevarsling høy sikkerhet kr 9172
Årsavgift direktevarsling middels sikkerhet kr 8309
Årsavgift direktevarsling lav sikkerhet kr 7511

 

Konsesjonssaker

Konsesjonssaker, jf forskrift om gebyr for behandling av konsesjon og delingssaker

Konsesjonssaker der kjøpesummen er under kroner 3 500 000
Behandlingsgebyr

 kr1600     
Konsesjonssaker der kjøpesummen er kroner 3 500 000 eller mer:  2 promille av kjøpesummen, max (maxpris jfr forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker). kr 5000
I delingssaker der det medfører at erverver må søke konsesjon for å kunne overta eiendommen, vil det ikke bli krevd noe behandlingsgebyr i konsesjonssaken.
Det skal ikke kreves gebyr når det søkes om konsesjon fordi eieren ikke skal oppfylle lovbestemt boplikt.
Det skal betales ett gebyr for en eiendom, selv om det er flere erververe av samme eiendom.

Foreldrebetaling kulturskolen

Foreldrebetaling kulturskolen
Høstsemester kr 1150
Vårsemester kr 1350
Ti ukers kurs kr 650

 

Betalingssatser skolefritidsordningen

Betalingssatser skolefritidsordningen
Hel plass 3. og 4.trinn, fra 10 timer eller mer per uke kr 2 373 
Halv plass 3. og 4.trinn, inntil 9 timer pr uke kr 1 187 
Hel plass 3. og 4. trinn med søskenmoderasjon kr 1 187 
Halv plass 3. og 4. trinn med søskenmoderasjon kr 594    
Hel plass 1. og 2. trinn, fra 13 timer eller mer per uke kr 834    
Halv plass 1. og 2.trinn, inntil 12 timer per uke Gratis    
Hel plass 1. og 2.trinn med søskenmoderasjon                      kr 417 
 Enkeltdag     kr 155
Kostpenger SFO Rotsundelv skole     kr 36
Prisene er eks. kost. Det gis 50 % søskenmoderasjon

Gratis SFO for elever på 5.–7. trinn med særskilte behov jf retningslinjer fra staten.

 

 

Fellingsavgift elg

Fellingsavgift elg
Voksen elg                                             kr 580
Elgkalv kr 340
Avgiften følger statlige reguleringer. Ved innlevering av Sett elg ved bruk av den elektroniske Settogskutt.no gis det en rabatt på 20%

 

Plasserings og beliggenhetskontroll

Godkjenning av plassering direkte i marken. For avmerking med tilhørende dokumentasjon:
Bare høydeplassering                                                          kr 1309
Horisontal og vertikal plassering av bygning  
Tiltak i tiltaksklasse 1 (med måleband uten koordinatfesting) kr 1288
Tiltak i tiltaksklasse 2 (koordinatfesting kr 4450
Der plassforholdene er trange eller beliggenheten til andre objekter må fastlegges før avmerkingen kan skje, kan gebyret fastsettes i forhold til brukte timeverk
Konstruksjon, anlegg og terrengendringer: gebyr etter brukte timeverk

 

 

Karttjenester

Utskrift og kopiering av kart, tegninger, planer og dokumenter

Tegninger, kart- og planer   A3 - A2 A1 - A0
Kart, tegninger, dokumenter Strek kr 175 kr 250
Kart, planer og tegninger med fargeflater Fargede flater kr 350 kr 500

Kopiering av analoge kart og teninger i sort/hvit prises som tilleggsutskrift. Utskift og kopiering gjelder på papir. Ved utskrift/kopiering på andre typer medier kommer kostnader til folietype i tillegg.

Digitale kartdata
For digitale kartdata direkte fra kartbasen benyttes Statens kartverk sin priskalkulator: 
https://kartverket.no/geodataarbeid/geovekst/priskalkulatoren 

 

Overføring gods Sørkjosen havn, Oksfjord- og Klubbenes havn

Overførselspris  
Vekt over 1,0 tonn kr 58 pr.tonn
Vekt 0 -500 kg kr 31 pr tonn
Vekt 500 -1000 kg kr 58 pr tonn
For større laster i bulk, direkte losset på bil pris på forespørsel  
Omregningsnøkkel 1m3 = 286 kg  
Overførselspris  
Volum 0 -0,5 m3 kr 50 pr kolli
Volum 0,5 -1,0 m3 kr 87 pr kolli
Volum over 1,0 m3 kr 87 pr kolli
Overføring arbeidsbrakker/husseksjoner under 9 meter kr 486
Overføring arbeidsbrakker/husseksjoner over 9 meter kr 606
Overføring containere inntil 6 meter kr 366
Overføring containere mellom 6 og 9 meter kr 486
Overføring containere over 9 meter kr 506
Overførselsprisen skal beregnes etter den måleenheten (vekt/m3) som gir høyeste enhetspris.
Vederlag for turistbåter som ligger til kai i Sørkjosen og benytter strøm kr 203 pr døgn eks mva

 

Hjemmehjelp/praktisk bistand, trygghetsalarm, middagsombringing og institusjonsopphold

G-grense Nedre innteksgrense kr  Øvre innteksgrense kr  Egenandel pr mnd
1-2 G 0 Kr 222 954 Kr         220
2-3 G Kr 222 955 Kr 334 431 Kr       1 416
3-4 G Kr 334 432 Kr 445 908 Kr       2 361
4-5 G Kr 445 909 Kr 557 385 Kr       3 778
Over 5 G Kr 557 385         --- Kr       4 722

Timepris praktisk bistand for de under 2 G, er minstesats, de resterende 472. Mottakerne av praktisk bistand betaler per time, maksimumsbeløpet per måned reguleres etter inntektsgruppa de er i. 

Trygghetsalarm

G-grense Nedre innteksgrense kr Øvre innteksgrense kr  Egenandel pr mnd
1-2 G 0 Kr 222 954 Kr 220
Over 2 G Kr 222 955        --- Kr 296

Det kommer et tillegg på 100 kr per måned for kommunalt SIM-kortet i trygghetsalarmen

Middagsombringing

                                                            Pris (hentes) Inkl transport Storslett / distrikt
Middag hel porsjon kr 111 kr 136 / 154
Middag redusert posjon kr 85 kr 111 / 128

 

Institusjonsopphold

Døgnopphold Dag eller nattopphold Fribeløp vederlag på institusjon
 185 105 9 400

Institusjonsopphold på sykestua faktureres tilsvarende som korttidsopphold på sykehjemmene. Maksimumsbeløp reguleres av forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester, normalt fastsatt ved årsskiftet. Kommunene kan ikke fastsette en høyere pris enn det forskriften tilsier. De øvrige satsene følger årlig prisstigning.

Kopiering/laminering/andre tjenester -Servicetorget

Priser ved fakturering
Kopiering A4 kr 4 pr ark
Kopiering A3 kr 5 pr ark
Laminering A4 og A5 kr 6 pr ark 
Laminering A3 kr 8 pr ark
Andre tjenester  
Etablererprøven for styrer av serveringssted  kr 400
Kunnskapsprøve om alkohollovgivning for salgsbevilling kr 400
Kunnskapsprøve om alkohollovgivning for skjenkebevilling kr 400
Nøyaktig avgift for etablererprøven for styrer av serveringssted, kunnskapsprøve om alkohollovgivning for salgsbevilling og skjenkebevilling, fastsettes gjennom statlige forskrifter. 

 

Utleie av lokaler

RÅDHUSET
Utleie - kommunestyresalen politisk parti, Sivilforsvaret,eldrerådet,rådet for funksjonshemmede og ungdomsrådet, pr time 0,-
Utleie - formannskapssalen, pr time  85,-
Utleie -  kommunestyresalen, pr time 120,-
Utleie  -kantina 125,-
   
NORDREISAHALLEN - HELE HALLEN
Utleie - idrettshall til trening organiserte grupper inntil 16 år, pr time 0,-
Utleie -  idrettshall til trening over 16 år /håndballkamper /aktiviteter, pr time 150,-
Utleie - idrettshall privatskoler, Nord Troms vgs, pr time 210,-
Utleie -  messer/utstillinger, pr.time 300,-
Utleie turneringer /kulturarrangement,  pr time 150,-
Utleie - tilrigg/nedrigg hall pr.time 150,-
Utleie - leie av hall til dansearr (dansegalla, romjulsball,arrangement o.l.), pr time 300,-
Utleie - hall til selskap, pr time 210,-
Utleie - barnebursdag ect. pr time 81,-
Utleie - Ungdomsklubb, bursdag til og med 17 år, pr time 81,-
Utleie - arrangement som krever ekstra renhold i helger, pr dag 2 600,-
   
MINIATYRSKYTEBANEN
Utleie - skytebanen organisert skytetrening under16 år, pr time 0,-
Utleie - skytebanen organisert skytetrening over 16 år, pr time 120,-
   
KANTINA IDRETTSHALLEN:
Utleie - kantina bursdager til og med 17 år , pr.time    81,-
Utleie - kantina bursdag fra 18 år og oppover, pr time 125,-
Utleie - kantina annet arrangement, pr time 125,-
Utleie - kantina seriekamper håndball tas det ikke leie for kantina. 0,-
   
STORSLETT SAMFUNNSHUS
Utleie - gymsaltrening idrettslag barn inntil 16 år, pr time 0,-
Utleie - gymsal trening idrettslag over 16 år, pr time  98,-
Utleie - annet arrangement  inkl kjøkken, pr time 220,-
Utleie - tilrigg/nedrigg til selskap/arrangement, pr time 110,-
Utleie - bursdag barn og ungdom opp til og med 17 år, pr.time 81,-
Utleie - bursdag fra 18 år og oppover inkl kjøkken, pr time 220,-
   
SVØMMEHALL  
Utleie - svømmehall, pr time  996,-
Utleie - svømmehall for idrettslag, pr time  146,-
Utleie - badstu, pr time   205,-
Utleie - NIL svømmegruppe, pr time 0,-
   
STORSLETT SKOLE
Utleie - kantina, annet arrangement, pr time 125,-
Kantina leie til bursdag barn og ungdom opp til og med 17 år  pr.time   81,-
   
ROTSUNDELV SKOLE
Utleie gymsal  81,-
   
KANTINA KOMMUNEHUSET
Utleie til selskap ect. pr time 125,-
   
HALTI KULTURSCENE 
Salen leies ut til en fast grunnpris. For inntektsbringende arrangement kreves det et tillegg tilsvarende 10 % av billettinntekter.               
Grunnpris*, inntil 4 timer for konferanser, møter mm 1 780,-
Grunnpris*, over 4 timer for konferanser, møter mm  3 560,-
Grunnpris*, ideelle organisasjoner 1 780,-
Grunnpris*, profesjonelle/kommersielle aktører   4 624,-
Prøvedag, pr time (tilpasses øvrig aktivitet i salen) kr 555
Driftsteknikker, prøvedag timepris 590,-
Driftsteknikker pr forestilling  3 560,-
Driftsteknikker for konferanser, møter mm kr 1674
Utleie som seremonirom, begravelse og vielse 0,-
Utleie som seremonirom, andre seremonier 2 375,-
   
ISHAVSSTUDIO  
Utleie pr time  85,-
   
HALLEN og KANTINE til arrangement pr time 125,-
Arrangement som krever ekstra renhold i helger pr dag 1800,-
Halti kulturscene senere enn tre uker før oppsatt arrangement 1 025,-

*Grunnprisen inkluderer renhold, lån av bord og stoler, lån av amfi, tilgang til garderober, sidescener og salg av forfriskninger i hall i forbindelse med arrangement. Leie av skrankeområde må avtales med Halti SA. Billettsalg til forestillinger i kulturhussalen skal foregå via eBillett Det kreves ikke l eie fra Nordreisa kommunes egne virksomheter.

Barnehage

Betalingssatser for barnehage
Barneplass i Nordreisa kommune er gratis fra og med 01.08.2023. Det faktureres kun for kostpenger.                                                           

 

Kostpenger

Betalingssats kostpenger kr 295
 

Fra 295 kr pr.mnd 
Kan variere fra barnehage til barnehage.

Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag, konsekvensutredninger og bygge- og delingssaker

Forskrift vedtatt med hjemmel i plan-og bygningsloven 2008 § 33-1 av Nordreisa kommunestyre den 15. desember 2011 i sak 71/11. Gjeldende fra 01.01.2012.

1 Fellesbestemmelser

1.1 Betalingsplikt:
Det skal betales gebyr etter dette regulativ for de tjenester og oppgaver kommunen utfører innenfor teknisk-og utviklingsavdelingens myndighets-og ansvarsområde.

1.2 Beregningstidspunkt:
Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på det tidspunktet fullstendig planforslag, søknad eller krav foreligger.

1.3 Faktureringstidspunkt og innfordring:
Alle gebyr forfaller til betaling 14 dager etter fakturadato. Tidspunkt for fakturering av gebyret fremkommer under beskrivelsen av den enkelte type søknad eller planforslag. Der dette likevel ikke fremkommer skal det så langt som mulig benyttes forskuddsfakturering. 

Hovedkategorier faktura:

 1. Forskuddsfaktura: Gebyr som faktureres før søknad er behandlet eller oppdrag er utført.
 2. Etterskuddsfaktura: Gebyr som faktureres etter at vedtak er fattet eller oppdrag er utført.

Innfordring:

Ved for sen betaling påløper morarente, jfr. Lov om rente ved forsinket betaling, samt purregebyr, i henhold til gjeldende regler. Faktura som ikke blir betalt sendes til inkasso for tvangsinnfordring.

1.4 Gebyr beregnet på anvendt tid 
For gebyr som ikke kan fastsettes på annen måte, eller skal beregnes etter medgått tid jf. regulativet, skal en bruke følgende timesatser for gebyrfastsettelsen:

A. Kontorarbeid
Saksbehandler kr 964,-

1.5 Gebyr for sak som trekkes
Når en tiltakshaver eller rekvirent er årsak til at en behandling av søknad blir avbrutt, skal det betales i forhold til det saksbehandlingsarbeidet som er lagt ned, minimum 50 % av beregnet gebyr. Normal mottakskontroll anses i denne sammenheng ikke som saksbehandlingsarbeid

1.6 Nedsettelse av gebyr
Når særlige grunner foreligger kan avdelingsleder etter skriftlig søknad sette ned gebyret. Personlige/sosiale forhold regnes ikke som særlig grunn. Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

1.7 Klageadgang
Gebyrfastsettelse i den enkelte sak i samsvar med regulativets satser, eller den fastsatte timesatsen, kan ikke påklages. Kommunens fastsettelse av gebyr etter medgått tid og/eller medgåtte utgifter, samt avslag på søknad om nedsettelse av gebyr, kan påklages til Statsforvalteren i Troms og Finnmark etter reglene i forvaltningsloven § 28. Klage på gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

2 Planforslag og konsekvensutredninger

2.1 Generelt

 • Gebyr etter dette kapittelet faktureres forslagsstiller.
 • Innfordringsmetoder går frem av pkt. 1.3 i kapittel 1.
 • Ved betalingsmislighold kan kommunen innstille behandlingen av planen inntil gebyr er betalt.

2.1.1 Betalingstidspunkt for planforslag og konsekvensutredninger
Gebyret for reguleringsplaner og konsekvensutredninger skal være betalt før saken legges ut til offentlig ettersyn, og for mindre reguleringsendringer før vedtak.

2.2 Fritak for gebyr

Følgende forslag til reguleringsformål er fritatt for arealgebyr:

 • Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur som skal være til offentlig formål, jf. pbl. § 12-5 nr. 2, jf. § 12-7 nr. 14. Unntaket gjelder kun for den del som ikke skal bebygges.
 • Friområder som skal være til offentlig formål, jf. pbl. § 12-5 nr. 3, jf. § 12-7 nr. 14. Unntaket gjelder kun for den del som ikke skal bebygges.
 • Områder for naturvern, jf. pbl. §§ 12-5 nr. 5
 • Grav-og urnelunder, jf. pbl. § 12-5 nr. 1 
 • Friluftsområder, jf. pbl. § 12-5 nr. 5
 • Vern av kulturmiljø eller kulturminne, jf. pbl. § 12-5 nr. 5, dersom bevaringshensynet er til hinder for ny arealbruk, eller arealutvidelser eller totalfornyelse (hovedombygging), eller dersom gebyret vil være til hinder for vurdering av bevaringsmessige aspekter.

2.3 Gebyrsatser for reguleringsplaner

Behandling av private planforslag som ikke krever konsekvensutredning kr 22 868
Behandling av private planforslag som krever konsekvensutredning kr 34 374
Reguleringsendring, etter pbl 2008 § 12-14 første ledd kr 20 935
Mindre reguleringsendringer, etter pbl 2008 § 12-14 andre ledd kr 8 482

2.4 Krav om levering av private detaljreguleringsforslag i digital form

All levering av private detaljreguleringsforslag til kommunen skal leveres i digital form, jfr Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealplan og digitalt planregister § 7.

2.5 Konsekvensutredninger
For planer som faller inn under Forskrift om konsekvensutredning (FOR-2017-06-21-854), skal det betales et tilleggsgebyr som tilsvarer 50 % av satsen for samlet reguleringsgebyr.

3. Bygge og delingssaker:

3.1 Generelt

Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på det tidspunktet fullstendig søknad foreligger.

 • Gebyr faktureres tiltakshaver forskuddsvis.
 • Alle gebyr forfaller til betaling 14 dager etter fakturadato.
 • Ved for sen betaling påløper morarente, jfr. Lov om rente ved forsinket betaling, samt purregebyr, i henhold til gjeldende regler. Faktura som ikke blir betalt sendes til inkasso for tvangsinnfordring.
 • Ved betalingsmislighold kan kommunen utsette å treffe vedtak om igangsettingstillatelse, midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest inntil fastsatt gebyr er betalt.

3.1.1 Reduksjon i gebyr
Ved overskridelse av fastsatt saksbehandlingstidsfrist reduseres gebyret, jf pbl § 21-7, 1.ledd.

3.1.2 Gebyr ved avslag

 • Dersom en søknad om tiltak fører til avslag, betales fullt gebyr i henhold til regulativet for vedkommende tiltak.
 • Dersom det innen tre måneder etter avslag fremmes ny eller revidert søknad om samme eller tilsvarende tiltak, reduseres nytt gebyr med 50 % av det gebyret som ble betalt ved første gangs behandling.

3.1.3 Gebyr beregnet på anvendt tid
For gebyr som ikke kan fastsettes på annen måte, eller skal beregnes etter medgått tid jf. regulativet, skal en bruke følgende timesatser for gebyrfastsettelsen: kr 964,-

3.1.4 Arealberegning
Ved beregning av bruksareal -BRA (NS 3940) regnes summen av samtlige etasjers bruksareal, inklusiv kjeller, parkeringsareal og lignende.

3.1.5 Forhåndskonferanse
For forhåndskonferanse, jf pbl § 21-1, beregnes ikke særskilt gebyr.

3.1.6 Gebyr for sak som trekkes
Når en tiltakshaver eller rekvirent er årsak til at en behandling av søknad blir avbrutt, skal det betales i forhold til det saksbehandlingsarbeidet som er lagt ned, minimum 50 % av beregnet gebyr. Normal mottakskontroll anses i denne sammenheng ikke som saksbehandlingsarbeid.

3.1.7 Nedsettelse av gebyr
Når særlige grunner foreligger kan avdelingsleder etter skriftlig søknad sette ned gebyret. Personlige/sosiale forhold regnes ikke som særlig grunn. Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

3.1.8 Klageadgang 
Gebyrfastsettelse i den enkelte sak i samsvar med regulativets satser, eller den fastsatte timesats kan ikke påklages.Kommunens fastsettelse av gebyr etter medgått tid og/eller medgåtte utgifter, samt avslag på søknad om nedsettelse av gebyr, kan påklages til Statsforvalteren i Troms og Finnmark etter reglene i plan-og bygningsloven § 15. Klage på gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

3.1.9 Reduksjon i gebyrpris ved bruk av elektronisk søknad i eByggesøk
Der komplette byggesøknader leveres digitalt med hjelp av eByggesøk, tilbakebetales gebyret som betales til Norkart og det gis 10 % reduksjon av det gjenstående gebyret.

3.2. Tiltak som krever søknad og tillatelse, plan-og bygningsloven § 20-1 og § 20-2:

Nybygg bolig/fritidsbolig med sekundærleilighet
Bruksareal m2 Ett-trinns søknad   Ett-trinns søknad komplett Ramme-tilletelse   Igangsettelses-tillatelse nr 1 Igangsettings-lillatelse nr 2
BRA≤250 kr 9447 kr 6627 kr 8484 kr 1888 kr 946
BRA˃250 kr 15351 kr 9247 kr 11474 kr 2643 kr 1324
Dersom det søkes om garasje/uthus samtidig med boligen, gis 50 % redusert gebyr for garasjen/uthuset.
Der komplette byggesøknader leveres digitalt med hjelp av eByggesøk, tilbakebetales gebyret som betales til Norkart og det gis 10 % reduksjon av det gjenstående gebyret.
Bruksareal m2 pr boenh Ett-trinns søknad Ett-trinns søknad komplett Ramme-tilletelse igangsettelses-tillatelse nr 1 Igangsettings-lillatelse nr 2
BRA≤250 kr 6165 kr 4309 kr 5568 kr 1261 kr 631
BRA˃250 kr 8615 kr 6032 kr 7684 kr 1724 kr 862
Der komplette byggesøknader leveres digitalt med hjelp av eByggesøk, tilbakebetales gebyret som betales til Norkart og det gis 10 % reduksjon av det gjenstående gebyret.
Andre nybygg og tilbygg/påbygg/underbygg
Betales etter bygningens bruksareal BRA
0-50 m2 kr 3332
51-100 m2 kr 6291
101-200 m2 kr 17213
201-400 m2 kr 22552
401-600 m2 kr 34424
601-1000 m2 kr 41547
Pr m2 utover 1000 m2                                                           kr 41 pr m2
For plasthaller, ridehaller, rene lagerbygg o.l. over 200 m2 beregnes 50 % av satsene. Neste trinn benyttes når arealet overstiger 5 % av intervallgrensen.
Driftsbygninger
For driftsbygninger i landbruket under 1000 m² betales halvparten av satsene ovenfor, men minimum  kr 2650
Maksimum kr  10260
Terrengarbeider, anlegg o.l.: (+ anvendt tid) kr 1045
Søknad om ansvarsrett pr. foretak BS § 9-1 kr 370
Søknad om personlig ansvarsrett som selvbyggerBS § 6-8 kr 675
Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt jfr pbl § 20-5, men som kommunen må registrere i matrikkelen jfr matrikkellovens § 4 kr 593
Ulovlig tiltak: Som for ny søknad + medgått ekstra tid   
Timepris når behandling etter medgått tid benyttes + pkt 1.4 og 3.1.3 kr 1045
Tekniske installasjoner, oppføring, endring og reparasjon Pbl. § 20-1, f) kr 731
Endringssøknad pågående byggesak etter at tillatelse er gitt kr 731
Midlertidig brukstillatelse kr 1743
Bruksendring grunnbeløp + medgått tid Pbl. § 20-1, d), g) kr 1020
Riving av bygg, mindre tiltak (Pbl. §§ 20-2 og 20-3) + medgått tid kr 1045
Riving av bygg, søknadspliktig tiltak (Pbl. § 20-1) + medgått tid kr 1045
Dispensasjonssøknader kr 3090
Søknad om areal til oppdrettsanlegg (nyanlegg) kr 12197
Søknad om areal til oppdrettsanlegg(endring av eksisterende) kr 6222
Avbrutt tiltak etter medgått tid min 50 % av beregnet gebyr kr 1014
Avviksbehandling pr avvik som skal følges opp pr time kr 1014 
Utslippstillatelse kr 3082

4. Ulovlige tiltak tilsyn

4.1 Tiltak i strid med plan-og bygningslovgivningen

4.1.1 For oppfølging av tiltak som utføres i strid med gitt tillatelse i medhold av pbl, skal det betales gebyr for medgått tid etter timesatsen fastsatt i pkt 3.1.3.

4.1.2 For oppfølging av tiltak utført uten tillatelse i medhold av plan-og bygningslovgivningen, skal det betales gebyr for medgått tid etter timesatsen fastsatt i pkt 3.1.3.

4.1.3 Ved søknad om godkjenning av et ulovlig tiltak, skal det betales to ganger gebyr iht regulativet for tilsvarende tiltak. Dersom søknaden er sendt uten forutgående oppfølging fra bygningsmyndighetenes side, eller søknad sendes innen 3 måneder etter at bygningsmyndighetene i brev fastslo at tiltaket er ulovlig, skal det betales 1 ½ ganger gebyr iht regulativet for tilsvarende tiltak. Dersom tiltakshaver ikke søker om å få godkjent et ulovlig oppført tiltak, skal det likevel betales ett fullt gebyr for tiltaket etter regulativets satser.

4.1.4 Gebyr etter pkt 4.1.1. og 4.1.2. faktureres etterskuddsvis og dokumenteres med timeliste.
Ved omfattende saker kan gebyr faktureres fortløpende.
Gebyr etter punkt 4.1.3 faktureres
når vedtak treffes, eller det er avklart hva tiltaket gjelder.

4.1.5 Faktura utstedes og sendes til tiltakshaver/hjemmelshaver.

4.2 Gebyr ved tilsyn

4.2.1 Generelt
Gebyr for tilsyn i byggesaker er inkludert i byggesaksgebyret med kr. 575.-pr. sak.

4.2.2 Gebyr for sakkyndig bistand, pbl § 25-2, 2. ledd, betales etter medgåtte utgifter

5. Delingssaker

5.1 Deling av grunnareal etter pbl § 20-1 bokstav m, jf § 26-1

Jfr forskrift om gebyr for behandling av konsesjons-og delingssaker

Beskrivelse                                       Beløp 
Deling av hyttetomt eller tilleggsareal tileksisterende hyttetomt kr 2000
Deling av nausttomt kr 2000
Resterende delingssøknader kr 1300
Saksbehandlingsgebyr iht dispensasjonssøknader kr 3090
Det skal betales et gebyr selv om søknaden gjelder fradeling av flere tomter eller parseller fra samme eiendom