Priser og gebyrer for Nordreisa kommune 2024

Kommunale avgifter vann, kloakk, feiing, slam og renovasjon, priser inkl. mva

Tilknytningsavgifter
Tilknytningsavgift vann                                                       kr 8200
Tilknytningsavgift kloakk                                                    kr 8200
Tilknytningsavgift skal betales før tilkopling til vann og/eller kloakkledning skjer. Nordreisa kommune skal foreta selve tilkoplingen, og virksomheten Anleggsdrift må derfor kontaktes før tilknytningen skjer.
Årsgebyr vann
Årsgebyr vann fastkr4879
Årsgebyr vann variabel, arealkr 24,90 pr m2
Årsgebyr vann variabel, vannmålerkr 24,90 pr m3
Salg av vann hentet i tankbil til ulike tjenesterkr 45,10 pr m3
Årsgebyr for vann til skøytebaner og liknende, pr tilkoblingkr 129
Årsgebyr for vann til snøkanoner og liknende , pr tilkoblingkr 644
Kjøp av vann til lokale husstander uten abonnement, pr gangkr 773
Kjøp av vann til gårdsbruk uten abonnement, pr gangkr 1228
Gebyr for kommunal avlesning av vannmålerkr 644
Årsgebyr kloakk
Årsgebyr kloakk fast kr 4723
Årsgebyr kloakk variabelt forbruk areal, BRAkr 22,70 pr m2 
Årsgebyr kloakk forbruk etter vannmålerkr 22,70 pr m3
Årsavgift for vann og kloakk vil løpe fra dato huset/bygningen tas i bruk
Slam og renovasjon, faktureres av Avfallservice AS
Slamtømming bolig 
Slam inntil 4 m3, tømming hvert årkr 2502
Slam inntil 4 m3, tømming hvert 2. årkr 1251
Slam pr m3 (> 4 m3)kr 689
Ekstra tømming septikkr 3300
Ekstra tømming i perioden 01.11-30.04.kr 4948
Slamtømming fritidsboliger 
Tømming hvert 3. årkr 834
Tømming hvert 4. årkr 626
Gebyr manglende merking slamtankkr 769
Renovasjon 
Standardabonnementkr 5026
Miniabonnementkr 4086
Miniabonnement/kompostkr 4086
Storabonnementkr 7303
Fritidsabonnementkr 1278
Fritidsabonnement m/dunkkr 2787
Byttegebyr dunkkr 395
Kjøp av dunkkr 908
Hentegebyr dunk inntil 6 meterkr 1476
Feiing og tilsyn 
Røykløp - årsgebyrkr 735
Røykløp - fresingkr 1300
Røykløp - filmingkr 1300
Røykløp - andre tjenester, ekstra inspeksjon av røyløp eller fyringsanleggkr 735
Feiing - fyrkjele og anbringerkr 3247
Feiing - lite illstedkr 735
Feiing - stort ildstedkr 1025

 

Gravemeldinger

Behandling av gravemeldingerkr 475

 

 

 

Arbeid som utføres etter bestilling på private vann-og avløpsledninger

Arbeid som utføres etter bestilling på private vann- og avløpsledninger
Dagtid                                                                                      kr 919
Etter arbeidstidkr 1074
Dokumentasjon (minnebrikke)kr 134
  

 

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt
For eiendomsskatteåret 2023 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jmf eiendomsskatteloven §3 første ledd bokstav a
Ved utskriving av eiendomsskatt for 2023 nyttes en generell sats på 7 promille. For boliger og fritidsboliger nyttes skatteetatens beregninger med en sats på 4 promille. 

Oppretting av matrikkelenhet (oppmålingsgebyr)

Arbeid etter matrikkelloven (lovens § 32, forskriftens § 16)

Oppretting av grunneiendom eller festegrunn
Areal fra 0-500 m2 kr 14750
Areal fra 501-2000 m2 kr 16128
Areal fra 2001 m2 -økning pr påbegynt daa kr 1105
Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
Areal fra 0-500 m2 kr 14750
Areal fra 501-2000 m2 kr 16128
Areal fra 2001 m2 -økning pr påbegynt da kr 1102
Gebyr for oppmåling av uteareal pr eierseksjon
Areal fra 0-50 m2                             kr 3285
Areal fra 51-250 m2 kr 3702
Areal fra 251-2000 m2  kr 1018
Areal fra 2001 m2 -økning pr påbegynt daa kr 782
Oppretting av anleggseiendom
Gebyr for oppretting av grunneiendom  
Volum fra 0-2000 m3 kr 16266
Volum fra 2001 m3 -økning pr påbegynt 1000 m3 kr 1102
Registrering av jordsameie
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie, faktureres etter medgått tid kr 2853
Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforetning
I tillegg kommer kan det komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforetning  kr 2853
Avbrudd i oppmålingsforetning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av fullført gebyrsats.

Grensejustering
Grunneiendom, festegrunn og jordsameie             
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m2). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veieller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.
Areal fra 0-250 m2                              kr 3285
Areal fra 251-500 m2 kr 5267
Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m3
Volum fra 0-250 m3                           kr 3702
Volum fra 251-1000 m3 kr 7405
Arealoverføring
Grunneiendom, festegrunn og jordsameie              
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysning gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg-og jernbaneformål
Areal fra 0-250 m2                     kr 4276
Areal fra 251-500 m2 kr 7973
Arealoverføring pr nytt påbegynt 500 m2 medfører en økning av gebyret på  kr 1103
Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum
Volum fra 0-250 m3                                                                  kr 5480
Volum fra 251-500 m3 kr 3134
Volumoverføring pr nytt påbegynt 500 m3 medfører en økning av gebyret på kr 1103
Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatorbestemt ved oppmålingsforretning
For inntil 2 punkter                                                                      kr 2937
For overskytende grensepunkter, pr punkt kr 1102
Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatorbestemt ved oppmålingsforretning, eller klarlegging av rettigheter
For inntil 2 punkter kr 5149
For overskytende grensepunkter, pr punkt kr 2068
Gebyr for kartlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid  
Eierseksjonering, seksjoneringsbegjæring
Seksjonering 2-5 seksjoner                                         kr 9090
Tillegg pr seksjon – flere enn 5  kr 332
Tillegg ved befaring  kr 2550
Makspris pr sak  kr 17072
Reseksjonering 2-5 seksjoner  kr 9090
Tillegg pr seksjon – flere enn 5  kr 332
Tillegg ved befaring  kr 2550
Makspris pr sak  kr 17072
Ved avslag på seksjoneringssøknader beregnes 50 % gebyr                
Gebyr i henhold til eierseksjonslovens maksimalgebyr. Endring i rettsgebyret reguleres av staten.For 2024 er rettsgebyret kr 1277.
Privat grenseavtale
For inntil 2 punkter kr 2937
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde kr 1947
Billigste alternativ for rekvirent velges.
Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid.
 
Urimelig gebyr
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et redusert gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.
Betalingstidspunkt
Kommunen har vedtatt at gebyret kreves inn forskuddsvis              
Forandring i grunnlaget for matrikkelføring av saker
Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret
Utstedelse av matrikkelbrev utenom oppmålingsforretning
Matrikkelbrev inntil 10 sider                       kr 175
Matrikkelbrev over 10 sider kr 350

Frister i saker som krever oppmålingsforretning

Frist for å gjennomføre og matrikkelføre oppmålingsforretninger er jfr. matrikkelforskriften § 18 satt til 16 uker. I Nordreisa kommune løper ikke tidsfristen i perioden 1. oktober til til 1. juni. Kommunen utfører likevel oppmålingsforretning uten ugrunnet opphold dersom de klimatiske forholdene ligger til rette for det. 

Meglerpakke

Meglerpakke - må bestilles via infoland.ambita.com 
Eiendomsmeglerpakke kr 1591
Skattetakst kr 129
Bygningsdata kr 203
Grunnkart kr 346
Grunnkart med naboliste  kr 406
Ledningskart kr 203
Målebrev kr 124
Godkjente bygningstegninger kr 650
Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest kr 530
Gjeldende planstatus med bestemmelser kr 355
Innsendte reguleringsplaner kr 201
Kommunale avgifter og gebyrer kr 201
Legalpant kr 124

 

Billettpriser kino

Billettpriser kino
Prisene fastsettes av filmbyrå og varierer med premiere med mer

 

Billettpriser svømmehall

Billettpriser svømmehall
Voksne  kr 73,-
Pensjonister/studenter/uføre kr 40,-
Barn og unge under 16 kr 30,-
Klippekort  
Voksne                                                                          kr 305,- 2 klipp pr besøk
Pensjonister/studenter/uføre kr 305,- 1 klipp pr besøk
Familie kr 305,- 4 klipp pr besøk
Barn kr 200,- 1 klipp pr besøk

 

Direktevarsling brannalarmer til Nordreisa brannvesen

Direktevarsling brannalarmer til Nordreisa brannvesen
Tilknytning direktevarsling 
Tilknytning direktevarsling brannalarm kr 5331
Årsavgift direktevarsling høy sikkerhetkr 9566
Årsavgift direktevarsling middels sikkerhetkr 8666
Årsavgift direktevarsling lav sikkerhetkr 7834

 

Konsesjonssaker

Konsesjonssaker, jf forskrift om gebyr for behandling av konsesjon og delingssaker

Konsesjonssaker der kjøpesummen er under kroner 3 500 000
Behandlingsgebyr

 kr1700     
Konsesjonssaker der kjøpesummen er kroner 3 500 000 eller mer:  2 promille av kjøpesummen, max (maxpris jfr forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker). kr 5000
I delingssaker der det medfører at erverver må søke konsesjon for å kunne overta eiendommen, vil det ikke bli krevd noe behandlingsgebyr i konsesjonssaken.
Det skal ikke kreves gebyr når det søkes om konsesjon fordi eieren ikke skal oppfylle lovbestemt boplikt.
Det skal betales ett gebyr for en eiendom, selv om det er flere erververe av samme eiendom.

Foreldrebetaling kulturskolen

Foreldrebetaling kulturskolen

Høstsemester

kr 1200 

Høstsemester, gruppe med 5 +

kr 900  

Vårsemester

kr 1400 

Vårsemester, gruppe med 5 +

    kr 1100 

Ti ukers kurs

kr  700 

Betalingssatser skolefritidsordningen

Betalingssatser skolefritidsordningen
Hel plass 3. og 4.trinn, fra 10 timer eller mer per uke kr 2 475 
Halv plass 3. og 4.trinn, inntil 9 timer pr uke kr 1 240 
Hel plass 3. og 4. trinn med søskenmoderasjon kr 1 187 
Halv plass 3. og 4. trinn med søskenmoderasjon kr 594    
Hel plass 1. og 2. trinn, fra 13 timer eller mer per uke kr 834    
Halv plass 1. og 2.trinn, inntil 12 timer per uke Gratis    
Hel plass 1. og 2.trinn med søskenmoderasjon                      kr 417 
 Enkeltdag     kr 155
Kostpenger SFO Rotsundelv skole     kr 36
Prisene er eks. kost. Det gis 50 % søskenmoderasjon

Gratis SFO for elever på 5.–7. trinn med særskilte behov jf retningslinjer fra staten.

 

 

Fellingsavgift elg

Fellingsavgift elg
Voksen elg                                            kr 605
Elgkalvkr 355
Avgiften følger statlige reguleringer. Ved innlevering av Sett elg ved bruk av den elektroniske Settogskutt.no gis det en rabatt på 20%

 

Plasserings og beliggenhetskontroll

Godkjenning av plassering direkte i marken. For avmerking med tilhørende dokumentasjon:
Bare høydeplassering                                                          kr 1365
Horisontal og vertikal plassering av bygning  
Tiltak i tiltaksklasse 1 (med måleband uten koordinatfesting) kr 1343
Tiltak i tiltaksklasse 2 (koordinatfesting kr 4641
Der plassforholdene er trange eller beliggenheten til andre objekter må fastlegges før avmerkingen kan skje, kan gebyret fastsettes i forhold til brukte timeverk
Konstruksjon, anlegg og terrengendringer: gebyr etter brukte timeverk

 

 

Karttjenester

Utskrift og kopiering av kart, tegninger, planer og dokumenter

Tegninger, kart- og planer   A3 - A2 A1 - A0
Kart, tegninger, dokumenter Strek kr 182 kr 260
Kart, planer og tegninger med fargeflater Fargede flater kr 365 kr 521

Kopiering av analoge kart og tegninger i sort/hvit prises som tilleggsutskrift. Utskift og kopiering gjelder på papir. Ved utskrift/kopiering på andre typer medier kommer kostnader til folietype i tillegg.

Digitale kartdata
For digitale kartdata direkte fra kartbasen benyttes Statens kartverk sin priskalkulator: 
https://kartverket.no/geodataarbeid/geovekst/priskalkulatoren 

 

Overføring gods Sørkjosen havn, Oksfjord- og Klubbenes havn

Overførselspris 
Vekt over 1,0 tonnkr 61 pr.tonn
Vekt 0 -500 kgkr 32 pr tonn
Vekt 500 -1000 kgkr 61 pr tonn
For større laster i bulk, direkte losset på bil –pris på forespørsel 
Omregningsnøkkel 1m3 = 286 kg 
Overførselspris 
Volum 0 -0,5 m3kr 52 pr kolli
Volum 0,5 -1,0 m3kr 91 pr kolli
Volum over 1,0 m3kr 91 pr kolli
Overføring arbeidsbrakker/husseksjoner under 9 meterkr 507
Overføring arbeidsbrakker/husseksjoner over 9 meterkr 632
Overføring containere inntil 6 meterkr 382
Overføring containere mellom 6 og 9 meterkr 507
Overføring containere over 9 meterkr 528
Overførselsprisen skal beregnes etter den måleenheten (vekt/m3) som gir høyeste enhetspris.
Vederlag for turistbåter som ligger til kai i Sørkjosen og benytter strøm kr 212 pr døgn eks mva

 

Hjemmehjelp/praktisk bistand, trygghetsalarm, middagsombringing og institusjonsopphold

G-grenseNedre inntektsgrenseØvre inntektsgrenseEgenandel pr måned
1-2 G0Kr 237 240Forskrift, oppdateres
2-3 GKr 237 241Kr 355 860Kr       1 483
3-4 GKr 355 861Kr 474 480Kr       2 472
4-5 GKr 474 481Kr 593 100Kr       3 955
Over 5 GKr 593 101        ---Kr       4 944

Mottakere av praktisk bistand betaler et månedsabonnement basert på inntekt, men har en maks timepris på 476.

De under 2G betaler maks timepris på kr. 230

Trygghetsalarm

G-grenseNedre inntektsgrenseØvre inntektsgrenseEgenandel pr måned
1-2 G0Kr 237 240Forskrift, oppdateres
Over 2 GKr 237 241       ---Kr 310

Det kommer et tillegg på 100 kr per måned for kommunalt SIM-kortet i trygghetsalarmen

 

Institusjonsopphold

DøgnoppholdDag eller nattoppholdFribeløp vederlag på institusjon
 ForskriftForskriftForskrift, oppdateres

Institusjonsopphold på sykestua faktureres tilsvarende som korttidsopphold på sykehjemmene. Maksimumsbeløp reguleres av forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester, normalt fastsatt ved årsskiftet. Kommunene kan ikke fastsette en høyere pris enn det forskriften tilsier. De øvrige satsene følger årlig prisstigning.

Kopiering/laminering/andre tjenester -Servicetorget

Priser ved fakturering
Kopiering A4kr 4 pr ark
Kopiering A3kr 5 pr ark
Laminering A4 og A5kr 6 pr ark 
Laminering A3kr 8 pr ark
Andre tjenester 
Leie av lydutstyr, pris per døgn     kr 360
Leie av videokanon, pris per døgn     kr 250
Etablererprøven for styrer av serveringssted kr 400
Kunnskapsprøve om alkohollovgivning for salgsbevillingkr 400
Kunnskapsprøve om alkohollovgivning for skjenkebevillingkr 400
Nøyaktig avgift for etablererprøven for styrer av serveringssted, kunnskapsprøve om alkohollovgivning for salgsbevilling og skjenkebevilling, fastsettes gjennom statlige forskrifter. 

 

Utleie av lokaler

RÅDHUSET
Utleie - kommunestyresalen eller formannskapssalen for politiske partier og kommunale råd, per time0,-
Utleie - formannskapssalen, per time 100,-
Utleie -  kommunestyresalen, per time125,-
  
NORDREISAHALLEN - SPORTSHALL
Utleie - idrettsaktiviteter og idrettsarrangementer for organisasjoner med deltakere opp til 18 år, per time0,-
Utleie -  idrettsaktivitet og idrettsarrangement, per time160,-
Utleie - til privatskoler, privatbarnehager og Nord-Troms VGS, per time250,-
Utleie - inntektsbringende arrangement, per time625,-
Utleie - annet arrangement og inntektsbringende arrangement, som ikke er idrett, for organisasjoner i frivillighetsregisteret, per time250,-
Utleie - arrangement som krever ekstra renhold, dagsats etter avtale med kommunen for aktuelle arrangementer2700.-
  
MINIATYRSKYTEBANEN
Utleie - organisert skytetrening under 18 år, per time0,-
Utleie - organisert skytetrening over 18 år, per time125,-
  
NORDREISAHALLEN - KANTINA
Utleie - bursdager inntil 17 år, per time   100,-
Utleie - annet arrangement, per time250,-
Utleie - i tilknytning til idrettsarrangement med deltakere opp til 18 år, per time0,-
  
STORSLETT SAMFUNNSHUS
Utleie - idrettsaktiviteter og idrettsarrangementer for organisasjoner med deltakere opp til 18 år, per time0,-
Utleie - idrettsaktivitet og idrettsarrangement, per time 125,-
Utleie - annet arrangement og inntektsbringende arrangement, som ikke er idrett, for organisasjoner i frivillighetsregisteret, per time250,-
Utleie - inntektsbringende arrangement, per time500,-
Utleie - bursdager inntil 17 år, per time100.-
  
SVØMMEHALL 
Utleie - svømmehall, inkludert sauna, per time 1000,-
Utleie - svømmetrening for grende- og idrettslag, per time 150,-
Utleie - NIL svømmegruppe, per time0,-
  
HALTI KULTURSCENE  
Salen leies ut til en fast grunnpris. For inntektsbringende arrangement kreves det et tillegg tilsvarende 10 % av billettinntekter. 
Grunnpris*, inntil 4 timer for konferanser, møter med mer1 850,-
Grunnpris*, over 4 timer for konferanser, møter med mer 3 700,-
Grunnpris*, ideelle organisasjoner1 850,-
Grunnpris*, profesjonelle/kommersielle aktører  4 800,-
Prøvedag, pr time (tilpasses øvrig aktivitet i salen)600
Driftsteknikker, prøvedag timepris600,-
Driftsteknikker per forestilling 3 700,-
Driftsteknikker for konferanser, møter med mer1850
Utleie som seremonirom, begravelse og vielseGratis
Utleie som seremonirom, andre seremonier2 500,-
  

*Grunnprisen inkluderer renhold, lån av bord og stoler, lån av amfi, tilgang til garderober, sidescener og salg av forfriskninger i hall i forbindelse med arrangement. Leie av skrankeområde må avtales med Halti SA. Billettsalg til forestillinger i kulturhussalen skal foregå via eBillett Det kreves ikke l eie fra Nordreisa kommunes egne virksomheter.

Barnehage

Betalingssatser for barnehage
Barneplass i Nordreisa kommune er gratis fra og med 01.08.2023. Det faktureres kun for kostpenger.                                                           

 

Kostpenger

Betalingssats kostpenger kr 295
 

Fra 295 kr pr.mnd 
Kan variere fra barnehage til barnehage.

Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag, konsekvensutredninger og bygge- og delingssaker

Forskrift vedtatt med hjemmel i plan-og bygningsloven 2008 § 33-1 av Nordreisa kommunestyre den 15. desember 2011 i sak 71/11. Gjeldende fra 01.01.2012.

1 Fellesbestemmelser

1.1 Betalingsplikt:
Det skal betales gebyr etter dette regulativ for de tjenester og oppgaver kommunen utfører innenfor teknisk-og utviklingsavdelingens myndighets-og ansvarsområde.

1.2 Beregningstidspunkt:
Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på det tidspunktet fullstendig planforslag, søknad eller krav foreligger.

1.3 Faktureringstidspunkt og innfordring:
Alle gebyr forfaller til betaling 14 dager etter fakturadato. Tidspunkt for fakturering av gebyret fremkommer under beskrivelsen av den enkelte type søknad eller planforslag. Der dette likevel ikke fremkommer skal det så langt som mulig benyttes forskuddsfakturering. 

Hovedkategorier faktura:

 1. Forskuddsfaktura: Gebyr som faktureres før søknad er behandlet eller oppdrag er utført.
 2. Etterskuddsfaktura: Gebyr som faktureres etter at vedtak er fattet eller oppdrag er utført.

Innfordring:

Ved for sen betaling påløper morarente, jfr. Lov om rente ved forsinket betaling, samt purregebyr, i henhold til gjeldende regler. Faktura som ikke blir betalt sendes til inkasso for tvangsinnfordring.

1.4 Gebyr beregnet på anvendt tid 
For gebyr som ikke kan fastsettes på annen måte, eller skal beregnes etter medgått tid jf. regulativet, skal en bruke følgende timesatser for gebyrfastsettelsen:

A. Kontorarbeid
Saksbehandler kr 1005.

1.5 Gebyr for sak som trekkes
Når en tiltakshaver eller rekvirent er årsak til at en behandling av søknad blir avbrutt, skal det betales i forhold til det saksbehandlingsarbeidet som er lagt ned, minimum 50 % av beregnet gebyr. Normal mottakskontroll anses i denne sammenheng ikke som saksbehandlingsarbeid

1.6 Nedsettelse av gebyr
Når særlige grunner foreligger kan avdelingsleder etter skriftlig søknad sette ned gebyret. Personlige/sosiale forhold regnes ikke som særlig grunn. Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

1.7 Klageadgang
Gebyrfastsettelse i den enkelte sak i samsvar med regulativets satser, eller den fastsatte timesatsen, kan ikke påklages. Kommunens fastsettelse av gebyr etter medgått tid og/eller medgåtte utgifter, samt avslag på søknad om nedsettelse av gebyr, kan påklages til Statsforvalteren i Troms og Finnmark etter reglene i forvaltningsloven § 28. Klage på gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

2 Planforslag og konsekvensutredninger

2.1 Generelt

 • Gebyr etter dette kapittelet faktureres forslagsstiller.
 • Innfordringsmetoder går frem av pkt. 1.3 i kapittel 1.
 • Ved betalingsmislighold kan kommunen innstille behandlingen av planen inntil gebyr er betalt.

2.1.1 Betalingstidspunkt for planforslag og konsekvensutredninger
Gebyret for reguleringsplaner og konsekvensutredninger skal være betalt før saken legges ut til offentlig ettersyn, og for mindre reguleringsendringer før vedtak.

2.2 Fritak for gebyr

Følgende forslag til reguleringsformål er fritatt for arealgebyr:

 • Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur som skal være til offentlig formål, jf. pbl. § 12-5 nr. 2, jf. § 12-7 nr. 14. Unntaket gjelder kun for den del som ikke skal bebygges.
 • Friområder som skal være til offentlig formål, jf. pbl. § 12-5 nr. 3, jf. § 12-7 nr. 14. Unntaket gjelder kun for den del som ikke skal bebygges.
 • Områder for naturvern, jf. pbl. §§ 12-5 nr. 5
 • Grav-og urnelunder, jf. pbl. § 12-5 nr. 1 
 • Friluftsområder, jf. pbl. § 12-5 nr. 5
 • Vern av kulturmiljø eller kulturminne, jf. pbl. § 12-5 nr. 5, dersom bevaringshensynet er til hinder for ny arealbruk, eller arealutvidelser eller totalfornyelse (hovedombygging), eller dersom gebyret vil være til hinder for vurdering av bevaringsmessige aspekter.

2.3 Gebyrsatser for reguleringsplaner

Behandling av private planforslag som ikke krever konsekvensutredning kr 23851
Behandling av private planforslag som krever konsekvensutredning kr 35852
Reguleringsendring, etter pbl 2008 § 12-14 første ledd kr 21835
Mindre reguleringsendringer, etter pbl 2008 § 12-14 andre ledd kr 8846

2.4 Krav om levering av private detaljreguleringsforslag i digital form

All levering av private detaljreguleringsforslag til kommunen skal leveres i digital form, jfr Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealplan og digitalt planregister § 7.

2.5 Konsekvensutredninger
For planer som faller inn under Forskrift om konsekvensutredning (FOR-2017-06-21-854), skal det betales et tilleggsgebyr som tilsvarer 50 % av satsen for samlet reguleringsgebyr.

3. Bygge og delingssaker:

3.1 Generelt

Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på det tidspunktet fullstendig søknad foreligger.

 • Gebyr faktureres tiltakshaver forskuddsvis.
 • Alle gebyr forfaller til betaling 14 dager etter fakturadato.
 • Ved for sen betaling påløper morarente, jfr. Lov om rente ved forsinket betaling, samt purregebyr, i henhold til gjeldende regler. Faktura som ikke blir betalt sendes til inkasso for tvangsinnfordring.
 • Ved betalingsmislighold kan kommunen utsette å treffe vedtak om igangsettingstillatelse, midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest inntil fastsatt gebyr er betalt.

3.1.1 Reduksjon i gebyr
Ved overskridelse av fastsatt saksbehandlingstidsfrist reduseres gebyret, jf pbl § 21-7, 1.ledd.

3.1.2 Gebyr ved avslag

 • Dersom en søknad om tiltak fører til avslag, betales fullt gebyr i henhold til regulativet for vedkommende tiltak.
 • Dersom det innen tre måneder etter avslag fremmes ny eller revidert søknad om samme eller tilsvarende tiltak, reduseres nytt gebyr med 50 % av det gebyret som ble betalt ved første gangs behandling.

3.1.3 Gebyr beregnet på anvendt tid
For gebyr som ikke kan fastsettes på annen måte, eller skal beregnes etter medgått tid jf. regulativet, skal en bruke følgende timesatser for gebyrfastsettelsen: kr 1005

3.1.4 Arealberegning
Ved beregning av bruksareal -BRA (NS 3940) regnes summen av samtlige etasjers bruksareal, inklusiv kjeller, parkeringsareal og lignende.

3.1.5 Forhåndskonferanse
For forhåndskonferanse, jf pbl § 21-1, beregnes ikke særskilt gebyr.

3.1.6 Gebyr for sak som trekkes
Når en tiltakshaver eller rekvirent er årsak til at en behandling av søknad blir avbrutt, skal det betales i forhold til det saksbehandlingsarbeidet som er lagt ned, minimum 50 % av beregnet gebyr. Normal mottakskontroll anses i denne sammenheng ikke som saksbehandlingsarbeid.

3.1.7 Nedsettelse av gebyr
Når særlige grunner foreligger kan avdelingsleder etter skriftlig søknad sette ned gebyret. Personlige/sosiale forhold regnes ikke som særlig grunn. Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

3.1.8 Klageadgang 
Gebyrfastsettelse i den enkelte sak i samsvar med regulativets satser, eller den fastsatte timesats kan ikke påklages.Kommunens fastsettelse av gebyr etter medgått tid og/eller medgåtte utgifter, samt avslag på søknad om nedsettelse av gebyr, kan påklages til Statsforvalteren i Troms og Finnmark etter reglene i plan-og bygningsloven § 15. Klage på gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

3.1.9 Reduksjon i gebyrpris ved bruk av elektronisk søknad i eByggesøk
Der komplette byggesøknader leveres digitalt med hjelp av eByggesøk, tilbakebetales gebyret som betales til Norkart og det gis 10 % reduksjon av det gjenstående gebyret.

3.2. Tiltak som krever søknad og tillatelse, plan-og bygningsloven § 20-1 og § 20-2:

Nybygg bolig/fritidsbolig med sekundærleilighet
Bruksareal m2 Ett-trinns søknad   Ett-trinns søknad komplett Ramme-tilletelse   Igangsettelses-tillatelse nr 1 Igangsettings-lillatelse nr 2
BRA≤250 kr 9853 kr 6911 kr 8848 kr 1969 kr 986
BRA˃250 kr 16011 kr 9645 kr 11967 kr 2756 kr 1380
Dersom det søkes om garasje/uthus samtidig med boligen, gis 50 % redusert gebyr for garasjen/uthuset.
Der komplette byggesøknader leveres digitalt med hjelp av eByggesøk, tilbakebetales gebyret som betales til Norkart og det gis 10 % reduksjon av det gjenstående gebyret.
Bruksareal m2 pr boenhet Ett-trinns søknad Ett-trinns søknad komplett Ramme-tilletelse igangsettelses-tillatelse nr 1 Igangsettings-lillatelse nr 2
BRA≤250 kr 6430 kr 4494 kr 5807 kr 1315 kr 658
BRA˃250 kr 8985 kr 6291 kr 7684 kr 1798 kr 900
Der komplette byggesøknader leveres digitalt med hjelp av eByggesøk, tilbakebetales gebyret som betales til Norkart og det gis 10 % reduksjon av det gjenstående gebyret.
Andre nybygg og tilbygg/påbygg/underbygg
Betales etter bygningens bruksareal BRA
0-50 m2 kr 3475
51-100 m2 kr 6561
101-200 m2 kr 17953
201-400 m2 kr 23521
401-600 m2 kr 35904
601-1000 m2 kr 43333
Pr m2 utover 1000 m2                                                           kr 43 pr m2
For plasthaller, ridehaller, rene lagerbygg o.l. over 200 m2 beregnes 50 % av satsene. Neste trinn benyttes når arealet overstiger 5 % av intervallgrensen.
Driftsbygninger
For driftsbygninger i landbruket under 1000 m² betales halvparten av satsene ovenfor, men minimum  kr 2764
Maksimum kr  10700
Terrengarbeider, anlegg o.l.: (+ anvendt tid) kr 1090
Søknad om ansvarsrett pr. foretak BS § 9-1 kr 386
Søknad om personlig ansvarsrett som selvbyggerBS § 6-8 kr 704
Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt jfr pbl § 20-5, men som kommunen må registrere i matrikkelen jfr matrikkellovens § 4 kr 618
Ulovlig tiltak: Som for ny søknad + medgått ekstra tid   
Timepris når behandling etter medgått tid benyttes + pkt 1.4 og 3.1.3 kr 1090
Tekniske installasjoner, oppføring, endring og reparasjon Pbl. § 20-1, f) kr 762
Endringssøknad pågående byggesak etter at tillatelse er gitt kr 762
Midlertidig brukstillatelse kr 1818
Bruksendring grunnbeløp + medgått tid Pbl. § 20-1, d), g) kr 1063
Riving av bygg, mindre tiltak (Pbl. §§ 20-2 og 20-3) + medgått tid kr 1090
Riving av bygg, søknadspliktig tiltak (Pbl. § 20-1) + medgått tid kr 1090
Dispensasjonssøknader kr 3223
Søknad om areal til oppdrettsanlegg (nyanlegg) kr 12721
Søknad om areal til oppdrettsanlegg (endring av eksisterende) kr 6489
Avbrutt tiltak etter medgått tid min 50 % av beregnet gebyr kr 1057
Avviksbehandling pr avvik som skal følges opp pr time kr 1057
Utslippstillatelse kr 3214

4. Ulovlige tiltak tilsyn

4.1 Tiltak i strid med plan-og bygningslovgivningen

4.1.1 For oppfølging av tiltak som utføres i strid med gitt tillatelse i medhold av pbl, skal det betales gebyr for medgått tid etter timesatsen fastsatt i pkt 3.1.3.

4.1.2 For oppfølging av tiltak utført uten tillatelse i medhold av plan-og bygningslovgivningen, skal det betales gebyr for medgått tid etter timesatsen fastsatt i pkt 3.1.3.

4.1.3 Ved søknad om godkjenning av et ulovlig tiltak, skal det betales to ganger gebyr iht regulativet for tilsvarende tiltak. Dersom søknaden er sendt uten forutgående oppfølging fra bygningsmyndighetenes side, eller søknad sendes innen 3 måneder etter at bygningsmyndighetene i brev fastslo at tiltaket er ulovlig, skal det betales 1 ½ ganger gebyr iht regulativet for tilsvarende tiltak. Dersom tiltakshaver ikke søker om å få godkjent et ulovlig oppført tiltak, skal det likevel betales ett fullt gebyr for tiltaket etter regulativets satser.

4.1.4 Gebyr etter pkt 4.1.1. og 4.1.2. faktureres etterskuddsvis og dokumenteres med timeliste.
Ved omfattende saker kan gebyr faktureres fortløpende.
Gebyr etter punkt 4.1.3 faktureres
når vedtak treffes, eller det er avklart hva tiltaket gjelder.

4.1.5 Faktura utstedes og sendes til tiltakshaver/hjemmelshaver.

4.2 Gebyr ved tilsyn

4.2.1 Generelt
Gebyr for tilsyn i byggesaker er inkludert i byggesaksgebyret med kr. 575.-pr. sak.

4.2.2 Gebyr for sakkyndig bistand, pbl § 25-2, 2. ledd, betales etter medgåtte utgifter

5. Delingssaker

5.1 Deling av grunnareal etter pbl § 20-1 bokstav m, jf § 26-1

Jfr forskrift om gebyr for behandling av konsesjons-og delingssaker

Beskrivelse                                       Beløp 
Deling av hyttetomt eller tilleggsareal tileksisterende hyttetomt kr 2000
Deling av nausttomt kr 2000
Resterende delingssøknader kr 1350
Saksbehandlingsgebyr iht dispensasjonssøknader kr 3223
Det skal betales et gebyr selv om søknaden gjelder fradeling av flere tomter eller parseller fra samme eiendom