Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for utbygging av boligområde for sentrumsnær småhusbebyggelse, både eneboliger og leilighetsbygg.

Vi anser det mest samfunnsmessig og formålstjenlig at det utarbeides reguleringsplan for hele området samtidig, derfor tas også de private eiendommene som ligger innenfor det avsatte området med i planen.

Alle offentlige høringsinstanser, grunneiere og naboer som berøres av kommunens planforslag tilskrives direkte. Alle plandokumenter kan lastes ned under. Plandokumentene er også tilgjengelig på kommunens servicetorg.

I løpet av høringsperioden vil kommunen invitere til et høringsmøte for grunneierne og andre interesserte.

Merknader til planforslaget sendes inn skriftlig til Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 STORSLETT eller postmottak@nordreisa.kommune.no, innen 30. april 2015.

 

Plandokumenter: