Om Nordreisa dispensasjonsutvalg

Nordreisa dispensasjonsutvalg er et politisk utvalg underlagt Nordreisa Driftutvalg, og innehar delegert myndighet til å behandle dispensasjon etter Motorferdselloven og tilhørende forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og islagte vassdrag. Dispensasjonsutvalget møtes én gang i måneden for å behandle innkomne søknader. Et møte består av tre politisk utvalgte utvalgsmedlemmer.

Søknader som må bli behandlet i dispensasjonsutvalget er søknader etter forskriftens § 6, samt søknader som saksbehandler innstiller et avslag for.

Utvalgsmedlemmene

Leder: Lise B. Brekmoe (Nordreisa Arbeiderparti)
Nestleder: Tore Yttregaard (Nordreisa Høyre)
Medlem: Ola Dyrstad (Nordreisa Senterparti)

Utvalgssekretær: Hanne Henriksen

Varamedlemmer:

  • Nordreisa Arbeiderparti: Rodner Nilsen og Beate Severinsen.
  • Nordreisa Høyre: Johanne M. Olaussen og Hermann C. Hermansen.
  • Nordreisa Senterparti: Johanne E. Sommersæter og Harald E. Evanger.