Fiske

fiske

Nordreisa kommune har ca 3000 fiskevann, med et samlet areal på ca 80 km2. I tillegg er det flere vassdrag hvor det finnes anadrom laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye).

Vassdrag med anadrom laksefisk:

  • Reisaelva (laks, sjøørret og sjørøye)
  • Kildalselva m/sidevassdrag (laks, sjøørret og sjørøye)
  • Oksfjordvassdraget (laks, sjøørret og sjørøye)
  • Rotsundelva (sjørøye, laks og sjøørret)
  • Rongadalen med Dalelva og Dalvatnet (hovedsakelig sjørøye, også litt sjøørret og laks)

Det er fisk i de fleste vann i kommunen, røye og ørret er de vanligste artene. Det finnes også vann med forekomst av sik, harr, lake, abbor, gjedde, ål og stingsild. I tillegg finnes det steinulke og ørekyte.

Kjøpe fiskekort i Reisaelva, informasjon finnes på www.reisaelva.no

Hvordan unngå spredning av sykdom og parasitter:

  • Tørk fiskeredskap og utstyr skikkelig før du bruker det i et annet vassdrag.
  • Unngå all transport av vann mellom vassdragene.
  • Sløy ikke fisk i elva, da blod og innvoller kan være infisert med smitte.
  • Grav ned innvoller, slik at ikke fugler får tak i det.
  • Meld fra til distriktsveterinæren eller Fylkesmannens miljøvernavdeling dersom du oppdager mye syk eller død fisk.

Utsetting av nye arter er forbudt. Utsetting av fisk krever tillatelse fra Fylkesmannen. Fisk brukt som levende agn er forbudt.

Generelle regler:

Fiskeavgift:

Alle som skal fiske i ferskvann/elver hvor det er anadrome fiskearter skal ha betalt fisketrygdavgift til staten. Man trenger altså ikke fisketrygdavgift for å fiske i ferskvann eller vassdrag som ikke har anadrome arter. For fiske i ferskvann skal alle ha betalt fiskekort, eller ha fått grunneiers tillatelse for å fiske. På statsgrunn er personer under 18 år og over 67 år fritatt for fiskekort for fritidsfiske med stang og/eller håndsnøre. Ved garnfiske må alle løse kort.

www.inatur.no kan man kjøpe fiskekort på statsgrunn og løse fisketrygdsavgiften.

Barns fiske:

Barn under 16 år trenger ikke å kjøpe fisketrygdavgift og kan fiske fritt i ferskvann. Der hvor det selges fiskekort, skal barn ha gratis fiskekort. På statsgrunn er barn under 18 år fritatt for fiskekort for fritidsfiske med stang og/eller håndsnøre. Ved garnfiske må alle løse kort. Dette gjelder i perioden fra og med 1. januar til og med 20. august. I vassdrag eller deler av vassdrag hvor det er anadrom laksefisk gjelder ikke dette.

Fiske i havet:

I havet er det fritt fiske med stang og håndsnøre etter saltvannsfisk. Fiske med stang og håndsnøre fra land etter anadrom fiskearter er lov hele året. Fiske med stang og håndsnøre fra båt etter anadrom fiskearter er lov i tidsrommet 1. juni t.o.m. 4. august. Det er fiskerens plikt å holde seg orientert om lover og regler i forbindelse med fiske.

Web levert av CustomPublish AS