Foreløpig innkalling/saksliste til kommunestyret 16.6.16

Saksliste Nordreisa kommunestyre

Foreløpig innkalling/saksliste til kommunestyret 16.6.16

Sted: Halti kulturscene
Tid:     Kl. 10:00

Foreløpig saksliste:

 • Årsmelding 2015
 • Årsregnskap 2015
 • 2. revidering av budsjett 2016
 • Foreløpig budsjettramme 2017
 • Delegasjonsreglement for Nordreisa kommune
 • Revisjon av forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol
 • Lokalisering av Nordreisa voksenopplæringssenter
 • Kommunale tjenesteboliger for prester
 • Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger i Nordreisa for perioden 2016-2019
 • Etablering av flyktningmottak og kommunale tjenesteressurser
 • Revidering av skoleskyssordningen i Nordreisa kommune
 • Vurdering av elevers skoleskyss, strekningen Kildalen – Moan skole
 • Ansettelse leirskolelærere/assistenter
 • Boligutvikling Nordreisa kommune
 • Utredning av renovering av Storslett barnehage og Sonjatun barnehage kontra nybygg ved Høgegga barnehage
 • Valg av meddommere for perioden 01.01.2017 - 31.12.2020
Orienteringer:
Troms Politidistrikt v/Arnold Nilsen lensmann/delprosjektleder informerer om Prosjekt nye politidistrikt.

Listen av saker er foreløpig, dvs. at det kan bli endring av denne.

Minner om:
 • Interpellasjoner må være innlevert til ordføreren senest kl 10:00 10 dager før møtedagen.
 • Spørsmål må innleveres skriftlig til ordføreren senest kl 10:00 2 dager før møtet.

Det er mulig også for våre innbyggere å stille spørsmål:

Dokumentene er klar til henting senest 8 dager før møtet, og legges samtidig ut på kommunens hjemmeside.

Eventuell forfall må meldes fra snarest til servicetorget tlf. 77 58 80 15 eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

 

Med vennlig hilsen
Øyvind Evanger
Ordfører
Web levert av CustomPublish AS