Generelt om friluftsliv i kommunen

Bålkos

Friluftskart - papirutgave

Nord-Troms friluftsråd har i 2016 utarbeidet fire turkart i samarbeid med Reisa nasjonalparkstyre, Kvænangsbotn og Navitdalen verneområdestyre og kommunene Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy.

Kartene dekker tilsammen de fire medlemskommune, og det skal være et hjelpemiddel og en liten oversikt over hvilke muligheter innen friluftsliv kommunene kan tilby.

Kartet er laget i målestokk 1:50 000, og er trykket på vannfast og rivesikkert materiale. Kartet fås kjøpt på turistinformasjonene og i flere butikker i regionen, samt på friluftsrådets hjemmeside.

Beliggenhet og utstrekning

Nordreisa kommune og grenser i nordøst mot Kvænangen, i sørøst mot Kautokeino (Finnmark fylke), i sør grenser kommunen mot Finland, mot vest grenser den mot Lyngen og Kåfjord, og i nord grenser kommunen mot Skjervøy.

Klima

Kommunen strekker seg fra kyst til innland, og klimaet bærer preg av dette. På innlandet er sommeren varm og tørr, ved kysten er det vanligvis mer nedbør og noe kjøligere. Vinterklimaet på innlandet er kaldt og stabilt, mens kystområdene har mer nedbør og høyere temperatur. Gjennomsnittlig årsnedbør varierer fra 350 - 1000 mm.

Geologi, landskapsformer, artsmangfold

Berggrunnen i kommunen består av grunnfjell lengst i sørøst, og ved Avvekløfta er Dividalsdekket oppe i dagen. Fra Nedrefoss og ned dalen til kysten er det Reisadekket som er oppe i dagen. Reisadekket består hovedsakelig av skifer, mørke vulkanske bergarter og marmor. Landskapsformene i Nordreisa er veldig varierende. I sør strekker deler av Finnmarksvidda seg inn i kommunen og viddelandskapet er dominerende. Ut mot kysten blir fjellene høyere og steilere. Langs fjordene mykner landskapet til og man får til dels frodige lier med bjørkeskog. På moene i dalførene Reisadalen, Kildalen og Oksfjorddalen vokser det furuskog. I dalsidene opp mot fjellet og langs fjorden er det bjørkeskogen som dominerer, og langs vassdrag i lavlandet er det ofte et belte av gråorskog.

Plante- og dyreliv

Kommunen er artsrik når det gjelder planter og dyr og den er kjent for sin rike flora. Det er registrert 532 karplantearter, og i tillegg kommer mose, lav og sopp. Av Skandinavias 230 fjellplanter, er hele 193 arter registrert i Reisavassdragets nedbørsfelt. Alle de fire store rovdyra finnes, og det er registrert 166 fuglearter i kommunen. Av jaktbart vilt er det elg og småviltartene lirype, fjellrype, orrfugl, hare og rev som betyr mest. Det drives også litt snarefangst etter ryper i kommunen.

Sikre rovdyrobservasjoner Fylkesmannen i Troms er interessert i sikre observasjoner om familiegrupper, og spesielt etter arter som bjørn, ulv, jerv, gaupe og fjellrev, samt observasjoner av hekkelokaliteter til rovfugl. Ved eventuelle observasjoner kan man ta kontakt med Fylkesmannens miljøvernavdeling.

Web levert av CustomPublish AS