Hjemmetjenester

Dette er døgnkontinuerlige hjemmetjenester til eldre og funksjonshemmede og omfatter primært hjemmehjelp (praktisk bistand) og hjemmesykepleie. Dette betyr hjelp i hjemmene til mennesker med sammensatte og spesielle behov. Her kan nevnes mennesker med psykisk utviklingshemming, mennesker med psykiske lidelser og andre funksjonshemminger, i tillegg til personer som på grunn av alder har fått sviktende helse. Brukerne er personer i alle aldre.

Målsetting: Yte tjenester som gjør at eldre og funksjonshemmede kan bo lengst mulig i sine hjem.

Her er ei liste over de viktigste tilbud som ytes:

  • Hjemmesykepleie - hjelp til pleie, observasjon og behandling for brukere som har en sykdom eller skade.
  • Hjemmehjelp - hjelp i hjemmene til brukere som trenger bistand til dagliglivets gjøremål.
  • Trygghetsalarm - utlevering av alarm direkte tilknyttet en alarmsentral. Brukerne bærer på seg en alarm som de kan trykke på ved behov for øyeblikkelig assistanse.
  • Matombringing - middag hjem til brukere som ønsker det.
  • Tekniske hjelpemidler - Utlån av tekniske hjelpemidler til brukere med sykdom eller skade.

Kommunen disponerer i tillegg en del omsorgsboliger for mennesker med ulike behov. Omsorgsboligene er tenkt til eldre og andre med ulike funksjonshemminger eller psykiske lidelser. Disse omsorgsboligene tildeles etter søknad. Omsorgsboliger for personer med store funksjonshemminger har tilknyttet eget personell. Hjelp til øvrige beboere gis av hjemmesykepleien.

Hjemmetjenesten er inndelt i ulike soner, som hver ledes av en virksomhetsleder. Hjemmesykepleien har et utstrakt samarbeid med legetjenesten. Dersom du mener at du har behov for tjenester fra kommunens hjemmetjenester, kan du ta kontakt med virksomhetsledere for hjemmetjenester.

Har du behov for tjenester fra ulike instanser? Da har du kanskje behov og rett til en individuell plan? Klikk innom her for mer info.

Pleie- og omsorgstjenesten har base på Helsesenteret Sonjatun på Storslett. Tilbud om tjenester gis etter en faglig vurdering.

Avdelinga holder i 1. etasje på Helsesenteret Sonjatun.


Henvendelse: Ekspedisjonen 77 58 81 30

Kommunens hjemmetjenester er hjemlet i "Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)"

Web levert av CustomPublish AS