Høring og offentlig ettersyn: Ämmenämmi hyttefelt på GBR 30/5 i Sappen

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering av Ämmenämmi hyttefelt i Sappen ut til høring og offentlig ettersyn etter første gangs behandling i Miljø-, plan- og utviklingsutvalget i Nordreisa kommune den 3.3.2016 i sak 10/16. Høringsfrist 30. april 2016.

Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for utbygging av 8 tomter til fritidsboliger.

Alle offentlige høringsinstanser, grunneiere og naboer som berøres av kommunens planforslag tilskrives direkte. Alle plandokumenter kan lastes ned under. Plandokumentene er også tilgjengelig på kommunens servicetorg.

Merknader til planforslaget sendes inn skriftlig til Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 STORSLETT eller postmottak@nordreisa.kommune.no, innen 30. april 2016.

Plandokumenter:

Illustrasjonskart - høring_500x354.jpg

Web levert av CustomPublish AS