Høring og offentlig ettersyn: Detaljregulering Hansvoll boligområde - Plan ID: 19422017_004

Med hjemmel i plan og bygningslovens §§ 12- 10 og 12- 12 jf. § 12-3 vedtok Nordreisa Miljø-, plan- og utviklingsutvalg i møte den 14. mars 2018 i sak 9/18 forslag til detaljregulering Hansvoll boligområde med nasjonalplan ID 19422017_004, og legger planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn i seks uker.

Hansvoll annonseringskart_500x333

Planens formål

Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for utbygging av boligområde for sentrumsnært konsentrert småhusbebyggelse.

Merknader

Merknader til planforslaget sendes skriftlig til Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 Storslett eller på e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no, innen 8. mai 2018.

Plandokumenter

Web levert av CustomPublish AS