Høring og offentlig ettersyn: Detaljregulering Olsens verft - Plan ID: 19422017_002

Med hjemmel i plan og bygningslovens §§ 12- 10 og 12- 12 jf. § 12-3 vedtok Nordreisa Miljø-, plan- og utviklingsutvalg i møte den 19. april 2018 forslag til detaljregulering Olsens verft med nasjonalplan ID 19422017_002, og legger planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn i seks uker.

Plankart

Planens formål

Formålet med planen er å regulere eksisterende verft i Bakkeby, og fremtidig industrihall for vedlikehold av båter. Målet er å tilrettelegge for fremtidig utvikling av Olsens verft, samt å regulere de eksisterende forhold som ikke er blitt regulert tidligere gjennom en detaljregulering.

Merknader

Merknader til planforslaget sendes skriftlig til Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 Storslett eller på e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no, innen 3. juni 2018.

Plandokumenter

 

Web levert av CustomPublish AS