Driftsutvalget vil understreke at Nordreisa kommune sammen med idrettslaget må informere naboer til skianlegget etter hvert som nye tiltak settes i verk. Det må tas hensyn til at naboer til anlegget er usikre på grunnforholdene siden det har vært funnet leirgrunn i området. Videre medfører bruk av skytebanen støy når det er stevner og bruk av speaker med musikk fra anlegget.

Planens formål

Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for ny ski- og skiskytterstadion, skiskytteranlegg med inntil 30 skiver, rulleskibane, skileik og helårs bruk av området med tilhørende løyper og stinett for både idrett og friluftsliv.

Varsel

Alle offentlige høringsinstanser, grunneiere og naboer som berøres av planforslaget tilskrives direkte.

Aktuelt regelverk

Dette varselet er sendt ut i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-10. Planen er utarbeidet i samsvar med plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 3-7.

Merknader til planforslaget sendes skriftlig til Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 Storslett eller på e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no, innen 10. mai 2021.

Plandokumenter