Høring og offentlig ettersyn: Høgegga øst boligfelt

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, jf. § 12-11, legges forslag til reguleringsplan for nytt boligfelt - Høgegga øst - på GBR 13/124, samt deler av GBR 52/3 og 13/2 i Nordreisa kommune, bestående av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med vedlegg, datert 31.3.2016 ut til høring og offentlig ettersyn i 6 uker etter første gangs behandling i Miljø-, plan- og utviklingsutvalget i Nordreisa kommune den 14.4.2016 i sak 22/16. Høringsfrist 10. juni 2016.

Nordreisa kommune logo

Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for utbygging av et nytt boligfelt på Høgegga. Planen setter av arealer både 21 boligtomter for frittliggende småhusbebyggelse og ca. 19 dekar til konsentrert småhusbebyggelse. Området for konsentrert småhusbebyggelse planlegges med en utnyttingsgrad på 50 % BYA og mulighet for å bygge inntil 3 etasjer. Dette vil gi mulighet for inntil 60-70 mindre boenheter i tillegg til de 21 tomtene til eneboliger. Planen inkluderer også tilhørende arealer til veg, teknisk infrastruktur, lekeplasser og friområder. Totalt er planområdet på ca. 65 dekar.

Alle offentlige høringsinstanser, grunneiere og naboer som berøres av kommunens planforslag tilskrives direkte. Alle plandokumenter kan lastes ned under. Plandokumentene er også tilgjengelig på kommunens servicetorg.

Merknader til planforslaget sendes inn skriftlig til Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 STORSLETT eller postmottak@nordreisa.kommune.no, innen 10. juni 2016.

Plandokumenter:

 

Web levert av CustomPublish AS