Formålet med planforslaget er å legge til rette for ulik infrastruktur innenfor planområdet, bl.a. ny vei til Moan skole og nye arealer til parkering, boliger og offentlig-/privat tjenesteyting.

Alle offentlige høringsinstanser, grunneiere og naboer som berøres av kommunens planforslag er tilskrevet direkte. Alle plandokumenter kan lastes ned under. Plandokumentene er også tilgjengelig på kommunens servicetorg.

I løpet av høringsperioden vil kommunen arrangere et eget møte med grunneierne den 10.juli i tillegg til et åpent møte for alle interesserte i slutten av august.

Merknader til planforslaget sendes inn skriftlig til Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 STORSLETT eller postmottak@nordreisa.kommune.no, innen 1. september 2014.

 


Høringsbrev inkl. særutskrift fra driftsutvalgets møte den 30.6.2014

Planbeskrivelse

Plankart (NB! 8 Mb)

Planbestemmelser