Informasjonsmøte om spillemiddelordningen med mer mandag 27. august kl 18.00 på Reisafjord hotell

Invitasjon til informasjonsmøte høsten 2018 - om spillemidler til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, tilrettelegging for frilufsliv i Troms for 2019

troms fylkeskommune logo

 

 

Troms fylkeskommune fordeler på vegne av Kulturdepartementet de spillemidler som hvert år stilles til disposisjon for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i fylket, samt kulturbygg. I tillegg fordeles fylkeskommunale og statlige midler til fysisk aktivitet og friluftsliv.

Målgruppen for møtene er:

kommuner/skoler og andre offentlige og private institusjoner, idrettslag og idrettsråd/ organisasjonsledd i NIF, idrettslag organisert under Samenes Idrettsforbund-Norge (Sámiid Valáštallanlihttu-Norga), studentsamskipnader, Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), Den Norske Turistforening (DNT), Norges Bilsportforbund (BF), Det Frivillige Skyttervesen (DNF), velforeninger, friluftslivsorganisasjoner, aksjeselskap, stiftelser, samvirkeforetak eller andre sammenslutninger.

 

På møtene vil vi også informere om spillemidler til friluftslivsanlegg, herunder også tilskudd til skilting og gradering av turløyper og stier, samt annen tilrettelegging for friluftsliv.

Vi oppfordrer samtidig kommunene, frivillige lag og foreninger innen idrett, friluftslivsorganisasjoner, velforeninger og andre organisasjoner om å bekjentgjøre denne invitasjonen ovenfor aktuelle søkere, samt oppfordre disse til å legge ut invitasjonen på sine hjemmesider.

Enkel servering på møtene.

All påmelding skjer til: johnni9@online.no – eller sms på mobil 995 77390 - senest 2 dager før hvert møte. Nærmere opplysninger på telefon: 777 88227 (arbeid) eller mobil 995 77390. Oppgi møtenummer ved påmelding.

 

Vi ønsker alle sammen vel møtt!

 

 

Web levert av CustomPublish AS