Kommunepsykolog i Nordreisa kommune

Jørgen Edvin Westgren er ansatt som kommunepsykolog i Nordreisa kommune. Stillingen er organisert under Sektor for helse og omsorg, virksomhet Rus- og psykisk helsetjeneste. Stillingen skal være et lavterskeltilbud med utstrakt samarbeid med øvrige kommunale tjenester

Psykolog

Kommunepsykologen vil arbeide med:

  • Veiledning av andre yrkesgrupper i ulike avdelinger og drøftingssamtaler.
  • Kompetansehevingstiltak.
  • Tverrfaglige samarbeidsfora.
  • Klinisk virksomhet med kartlegging, samtaler og behandlinger.
  • Tilrettelegging av gruppebaserte tiltak innen helsefremming og forebygging av psykiske lidelser.
  • Videreutvikle kommunens tjenester med vekt på lavterskeltilbud. Herunder arbeide spesielt mot barn og unge som er utsatt for omsorgssvikt, vold og/eller overgrep. 
I løpet av sommeren vil lavterskeltilbud for befolkningen i Nordreisa kommune etableres. Disse vil omfatte:
  • Psykologisk lavterskeltilbud for alle.
  • Psykologisk lavterskeltilbud for ungdom (dette også utover Helsestasjon for unge)
  • Foreldretelefonen – Rådgivende om enkle forebyggende tiltak for barn i hjemmet.
  • Psykolog-tjeneste på helsestasjon for ungdom.

Lavterskeltilbudene vil være en psykologtjeneste på Sonjatun én dag i uka. Timer vil kunne bestilles via legekontoret. Tilbudet vil ha et tak på fem konsultasjoner, og vil være sentrert rundt hvordan brukeren selv kan gjenvinne tidligere fungering, opprettholde nettverk og strategier for mestring før utvikling av psykisk lidelse. Risikofaktorer, både individuelle og miljømessige vil være i fokus.

Lavterskeltilbudet vil være sentrert rundt korttidsintervensjoner, og fokus vil være kartlegging, mestringsstrategier, psykoedukasjon og rådgivning. Brukerens nettverk vil være viktig i arbeidet.

Tilbudet vil bli annonsert når det er til stede.

For kommunepsykologen vil veiledning/rådgivning av, og kompetansehevingstiltak til, ansatte i skole, barnehage, flyktningtjeneste, helse- og omsorgstjenester og PPT være en kjerneoppgave. Også øvrige grupper i kommunen kan henvende seg til kommunepsykologen for relevante problemstillinger.

Web levert av CustomPublish AS