Kompetanseløftet for helse- og omsorgstjenesten - Tilskudd til kompetanseheving og innovasjon

Studie

Kompetanseløftet for helse- og omsorgstjenesten, tilskudd 2016

Tilskudd til kompetanseheving og innovasjon skal gå til å stimulere kommunene til å møte framtidas utfordringer på helse- og omsorgsfeltet. Jfr St 29 Meld (2012-2013) "Morgendagens omsorg".

For skoleåret 2016/-17 har Nordreisa kommune fått midler fra Fylkesmannen i Troms til fordeling blant aktuelle søkere.

Fylkesmannen kan i 2016 delfinansiere følgende tiltak:

  • Utdanning av helsefagarbeidere
  • Fagskoleutdanning
  • Desentralisert høyere grunnutdanning
  • Videreutdanning for personell med høyere utdanning

Søknadsfrist: 20. september2016

For nærmere informasjon, ta kontakt med:
Linda Halvorsen,    tlf 77 58 81 31
Tor Martin Nilsen, tlf. 77 58 81 33/ 400 38176
Bodil Mikkelsen,     tlf. 77 58 81 32/907 17724

Søknad, MED BEKREFTELSE FRA OPPLÆRINGSSTED, sendes Nordreisa kommune, servicetorget, postboks 174, 9156 Storslett.

Web levert av CustomPublish AS