Koordinerende enhet

Koordinerende enhet

Alle kommuner og regionale helseforetak skal ha en koordinerende enhet for habiliterings og rehabiliteringstjenesten.

Koordinerende enhet holder en generell oversikt over habiliterings – og rehabiliterings tilbudet i kommunen og i helseregionen, og er et kontaktpunkt for samarbeid.

Koordinerende enhet skal sørge for at tjenester til brukeren sees i sammenheng. Den skal påse at det er kontinuitet i tiltakene over tid, uavhengig av hvem som har ansvaret. Enheten skal bidra til at de forskjellige tjenesteyterne samarbeider ved planlegging og organisering av habiliterings – og rehabiliterings tilbudene. Den skal også tilrettelegge for brukermedvirkning på individ – og systemnivå.

Koordinerende enhet skal bidra til at alle som bor i Nordreisa kommune og som har behov for koordinering av tjenester, skal få hjelp uavhengig av type behov eller tjenester.

Disse er representert i koordinerende enhet:

  • Sektorleder for helse og omsorg
  • Sektorleder for Oppvekst og kultur
  • Ledende helsesøster
  • Sjefsfysioterapeut
  • Kommuneoverlege
  • Konsulent i Koordinerende Enhet

Hvem kan vi hjelpe?

Koordinerende enhet er kontaktsted for alle som har spørsmål om koordinering av helse – og sosialtjenester. Vi tar imot henvendelser fra brukere, foresatte/pårørende og ansatte i og utenfor kommunen.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Guide deg i det kommunale systemet:

  • Hvor du kan henvende deg og hvordan søke om tjenester.
  • Rettigheter i forhold til individuell plan.
  • Koordinering av tjenestene du mottar.
  • Skaffe deg en fast kontaktperson og individuell plan.

For ytterligere informasjon eller spørsmål:

Web levert av CustomPublish AS