Middagsombringing

Kjøp av ferdiglagd middagsmat fra kjøkkenet på Helsesenteret Sonjatun, kan bringes hjem til den enkelte. Målgruppen er hjemmeboende pensjonister og uføre som selv ikke er i stand til å lage middag.

Det er kommunens hjemmesykepleie som vurderer hvem som kan få bragt ut middag, ut fra en vurdering av den enkeltes behov. Satsene for matombringing varierer ut fra avstand fra Sonjatun og type middag som utleveres.

Gjeldende satser finnes under venstre meny "Tjenester - Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser -Betalingssatser".

Web levert av CustomPublish AS